2015-07-03

Almedalen "KAN SJÖFARTEN MINSKA BILKÖERNA?

Här kommer vårt första inslag från första dagen under Almedalsveckan.
Seminariet nedan har titeln "Kan sjöfarten minska bilköerna" och arrangerades av
Ostkusthamnar i Samverkan.

I beskrivningen av seminariet står det:

"Det är trångt på väg och järnväg. Något behöver göras NU för att Sverige ska kunna hantera det ökande godsflödet samtidigt som miljömålen ska uppnås. Ett medelstort fartyg motsvarar 14 kombitåg. Trots detta har politikerna svårt att rikta blicken mot kusten. Hur ska vi hantera det ökade godsflödet? Vilken roll ska sjöfarten ha i ett framtida transportsystem? Ostkusthamnar i Samverkan (OHS) är en sammanslutning av elva hamnar längs ostkusten som arbetar för att öka sjöfarten andel av det nationella transportarbetet. Som ett led i detta vil OHS undersöka hur sjöfarten kan avlasta landinfrastrukturen".

Seminariet innehöll bland annat en presentation av Per Kågeson, fil. dr i miljö- och energisystemanalys och författare till ett antal böcker om bland annat kärnkraften samt en presentation av Jessica Rosenkrantz (M), vice ordförande i Trafikutskottet.

Under seminariets paneldebatt deltog Per Kågeson och Jessica Rosencrantz även Suzanne Svensson (S) sjöfartspolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Moderator var Carolina Neurath, ekonomijournalist på SvD. Nedan kan ni se paneldebatten i sin helhet, inklusive frågestunden efteråt.

Paneldebatt


Sjöfarten glöms ofta bort i diskussionerna om Sveriges oljeberoende då mest fokus ligger på landbaserade transporter. Fördelat på trafikslag utgör vägtrafiken drygt 50 % av alla godstransporter, bantrafiken cirka 35 % och sjöfarten cirka 11 %. Under paneldebatten diskuteras bland annat hur sjöfarten kan ersätta delar av lastbilstransporterna och kombineras mer med järnväg. Framförallt pekas det på att sjöfarten är energieffektivare per ton mot lastbilstransporterna.

Trots att sjöfarten kunnat sänka sin bränslekostnader med ett nästan halverat oljepris på ett år tvingas man nu till höjda driftskostnader på grund av det nya svaveldirektivet som infördes vid årsskiftet. Svaveldirektivet innebär att svavelhalten i fartygsbränsle får vara högst 0,1 % eller en tiondel av tidigare och omfattar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Detta är 35 gånger lägre svavelhalt än vad som krävs i övriga Europa och världen.

Detta innebär att sjöfarten kommer få rikta in sig på LSMGO- lågsvavel marin dielelbrännolja från att tidigare ha kunnat gå på vanlig bunkerolja som har högre svavelhalt. Frågan är om Svaveldirektivet kommer efterlevas då böterna är relativt små mot hur mycket rederierna kan spara på att köra med smutsigare bränslen. Inverkan på dieselpriserna på land blir även intressant att följa.

Bloggrannen Cornucopia/Wilderäng varnade redan 2013http://cornucopia.cornubot.se/2013/11/fredagsmys-svaveldirektivet-hojer.html för att Svaveldirektivet kan leda till en tredubbling av bränslepriserna för sjöfarten. Trafikanalys talar om en ökning på 50-75 %.

Nedan får ni höra en intervju Johan fick med Per Kågeson efter seminariet som ger sin syn på saken.

Intervju med Per Kågeson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.