2012-03-31

Budskap från Rosenbad: Nöden är uppfinningarnas moder


Geologer vs ekonomer!
Noreng framställer frågan om Peak Oils effekter som en kamp mellan ekonomer och geologer som försöker att vinna genom att debattera frågan. 


 Noreng skriver i sin rapport:
”En utbredd uppfattning är att tillgången och efterfrågan utvecklas oberoende av varandra; därför måste det inträffa en katastrof när tillgången inte möter efterfrågan. Detta är ett genomgående tema hos många geologer, fysiker och journalister; Det tenderar att bortse från potentialen för energibesparing och substitut..”

”..ekonomer däremot frestas ofta till att överkatta av effekterna incitament, utan att ta hänsyn till den fysiska resursbasen. Hittills verkar dock ekonomerna ha haft mer rätt än geologerna.”

Johan påpekade i en fråga till Noreng att Peak Oil INTE bara debatteras som ett problem bland naturvetare å ena sidan mot ekonomer å andra sidan. Ett tydligt exempel är att allt fler investerare i t ex USA redan nu aktivt positionerar sig för konsekvenser av Peak Oil.

Även militärmakter som USA och Tyskland ser idag Peak Oil som en realitet och har skrivit flera rapporter om detta. Johan frågade varför detta inte nämnts i Norengs rapport?

Samtidigt påpekade Johan att Hirsch -rapporten från 2005 inte alls är en apokalyptisk syn på Peak Oil något som Noreng påstod i sin presentation. Snarare är Hirsch-rapporten en realistisk analys där scenarior för infrastuktur-planering undersöks i detalj för USA.

Varför Tysklands försvar beställt en rapport om Peak Oil fick vi inte något riktigt svar på annat än att elpriserna är höga i Tyskland.  USA:s problem anser Noreng är att de slösar med oljan, om de bara haft lika höga energiskatter som Norge och Sverige så skulle deras ”flytande energiproblem” vara löst. Även landets stora underskott i utrikeshandeln skulle lösas bara de höjde skatterna på energi. När konsumtionen minskar och amerikanska samhället energieffektiviseras till skandinavisk nivå, skulle USA gå mot helt egen självförsörjning av olja… Att stora naturområden och havsområden i USA är fredade från prospektering är även andra halvan av USA:s problem, i målet mot fullskaligt energiförsörjande anser Noreng.

Slutsatsen lyder enligt Noreng att amerikanska militärens oro för effekter av Peak Oil är helt obefogad! Prospektering efter olja i områden som idag är fredade och högre skatter skulle mycket enkelt göra USA helt energioberoende. Anledningen till att inte detta har gjorts är att det inte har varit politiskt möjligt.  

Norengs huvudsakliga budskap och argument är att prismekanismer när det gäller olja kommer att tvinga fram nya tekniska innovationer eller nya energislag. Det är bättre att låta marknaden styra samhällsplanering som stora satsningar på infrastrukturen. Förebyggande satsningar i infrastuktur och införandet av olika styrmedel för att motverka framtida hot är på förhand dömda att misslyckas enligt Noreng. Detta då ekonomiska felsatsningar inte bara är kostsamma utan även kan hindra framtida ekonomisk tillväxt då dessa satsningar begränsar våra framtida valmöjligheter.

Med andra ord menar Noreng att långsiktiga satsningar idag målar in oss i ett hörn i framtiden. Problem löser man bäst när de uppstår!  

Denna teknikoptimism och okritiska tro på framtida lösningar när det gäller ny energi, bekräftas även av Torbjörn Iwarsson som satt i panel, ansvarig för SEB råvaruhandel.

Även Iwarsson menar (nämnde Schumpeter) att innovationer sett i ett historiskt perspektiv aldrig har begränsat människans utveckling…

Intressant nog ifrågasatte Iwarsson på vilka grunder Noreng kan hävda att finansiella aktörer kan påverka råvarupriser. Då flertalet rapporter och oberoende utredningar sedan tidigare förkastat dessa påståenden eftersom samband saknas.

Det är mycket tjat om att Hubbert -kurvan i rapporten, att den inte fungerar. Det har dock aldrig Kjell påstått heller. Även den vanliga missuppfattningen av Torbjörn att oljan tar slut vilket inte heller stämmer. Andra felaktigheter som togs upp var att inte alla stater i USA togs med i Hubberts beräkningar, han inkluderade inte Alaska ju! Alaska har stora fyndigheter menar Noreng...

Kjell förklarar att det är flödet som är det viktigaste när det handlar om ”Peak Oil” och då är det fysiska lagar som spelar in inte ekonomiska!

Bäst sammanfattas rapporten med uttrycket:
"Nöden är uppfinningarnas moder!"
Ingen fara på taket "Business as usual", alla religiösa Peak Oil vurmare kan krypa tillbaks ner i sängen och gott sova vidare. 

Är det något vi verkligen köper?  
2012-03-30

Dagen F i Rosenbad

Kära läsare när du läser detta är vi på väg till Rosenbad för att ta del av redogörelsen om förnekelserapporten  från Finansdepartementet signerad Öystein Noreng.

Tillsammans med ASPO som vi båda är engagerade i har vi författat ett litet flygblad med information om Peak Oil som vi kommer att dela ut till deltagarna vid seminariet. Finns att läsa i botten av inlägget samt att ladda ner här

Rapporten presenteras i dag kl. 12.45-15.00 i en paneldiskussion i Rosenbads konferenscenter.För er som inte har möjlighet att ta er dit kan bevittna spektaklet på nätet live här.
Noreng slår på den stora djungeltrumman när han i ett debattinlägg i dagens Svd konstaterar följande att Peak Oil som teori saknar vetenskapligt stöd:
Huvudslutsatsen i rapporten är att frågan om en produktionstopp för oljan är överdramatiserad beroende på en missledande underskattning av marknadens och prisets betydelse för utvecklingen. Slutet på oljan är inte heller ett närliggande problem, även om oljan är en ändlig resurs. Teorin om peak oil fungerar som ett exempel på hur olyckligt det är om idéer som saknar vetenskapligt stöd får fäste och politiskt gehör. Den inför en obefogad oro, förvirrar klimatpolitiken och riskerar att förleda till politiska beslut som skadar samhället.

Det är verkligen trist att konstatera att Norengs motargument är på en riktig pajkastningsnivå när han i ett slag avfärdar många vetenskapsmän och tillika en hel vetenskaplig institution som Uppsala globala Energisystem som publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar i ämnet.

Mer uppföljning kommer i ett senare inlägg idag:


2012-03-28

Brandtal om Peak Oil:Charlie Hall


Charlie Hall håller ett av sina brandtal om Peak Oil under olje och energi -konferensen i Washington D.C. 2010 arrangerad av ASPO-USA.

Charles A.S. Hall är en eldsjäl inom Peak Oil -rörelsen och hållbarhetsrörelsen sedan många år tillbaka. Charlie är Professor i Systemekologi vid State University of New York och sysslar med bl.a. empirisk modellering för att förstå och hantera komplexa naturliga och mänskliga system. Hall och hans team, studerar hur organismer och samhällen investerar energi i resursexploatering och hur sådana investeringar förändras i takt med att resurskvaliteten ökar eller försämras.

Detta var något Hall och hans kollega David Murphy (assisterande prof vid Northern Illinois University) talade ingående om under konferensen i Washington 2011; förståelsen av nettoenergi. När man inte förstått Peak Oil handlar det i grunden om att man inte förstått nettoenergi (eller som det också kallas: Energy Return on Energy Invested –EROI).

Vi har inte tillgång till Charlies (Charles Hall) power point presentation till videon ovan däremot David Muprhys presentation från 2011 års ASPO-USA konferens som i mångt och mycket handlar om samma sak som Charlie talar om i videon ovan.

Charlie sticker alltid ut ur mängden med sin enorma humor, STARKA STÄMMA och med sina oerhörda kunskaper och erfarenheter inom helhetstänkande gällande energi, ekonomi och natur och givetvis Peak Oil!
Man får alltid förnyad energi av att lyssna på Charlie! Läs gärna tidigare inlägget Har J.P. Morgan fattat Energi-galoppen? som vi skrev tack vare ett dokument Charlie skickade till oss.

För den som har mer än 20 minuter rekommenderar vi även Rear Admiral  Lawrence S Rice, U.S. Joint Forces Command United States Navy presentation av rapporten The Joint Operating Environment 2010, United States Joint Forces Command (JOE 2010)-nedan. Rapporten finns för nedladdning under "Måste läsa doks" ovan och rekommenderas. 

2012-03-27

Kjell Aleklett föreläser om Shalegas på Söndag

På söndag kommer prof. Kjell Aleklett hålla ett högaktuellt seminarium om Shale gas/oil i samband med att ASPO-Sveriges årsmöte hålls på Restaurant Pelikan i Stockholm. Kl 14.30 är alla som är intresserade    välkomna att delta även om man inte är medlem i ASPO-Sverige. Medlemskap i ASPO-Sverige kostar endast 100kr, för övriga deltagande kostar eventet 50kr.  

Vi kommer båda hjälpa till att organisera det hela med ASPO-Sverige. Intressanta diskussioner om Peak Oil, energi, ekonomi och naturligtvis en uppdatering om Shalegas/oil (oljekiffer/olja)- situationen i USA utlovas! 

Detta är även ett gyllene tillfälle att höra Kjell  Aleklett tala om Finansdepartementets seminarium om Peak Oil som hålls i Rosenbad på fredag. Kjell Aleklett är nämligen inbjuden som opponent till den rapport som Øystein Noreng skrivit på uppdrag av Finansdepartementet och som ska presenteras och diskuteras i Rosenbad. Vi kommer båda delta även i Rosenbad men för de som inte fick platser eller har möjlighet att delta på fredag, ges alltså en extra chans på söndag! Mer om söndagens event kan ni läsa på ASPO-Sveriges hemsida.

Uppsnappat i etern - 27 Mars

California's Greek Tragedy,  Michael J, Boskin & John F. Cogan, WSJ, 13 Mars 2012

Setting the Record Straight on U.S. Oil Reserves, Robert Rapier, Consumer Energy Report, 26 Mars 2012

Global Oil Risks in the Early 21st Century,  -MYCKET helhetstäckande inlägg om Peak Oil och hur en nedgång i världens oljeproduktion kan se ut. Skriven av inga mindre än Dean Fantazzini, Mikael Höök och André Angelantoni, theoildrum 26 Mars 2012, (dock ursprungligen på Energy Policy December 2011).   

UK Oil: Plummeting production vs media inattention, Rick Munroe, Energy Bulletin, 26 Mars 2012

The solar envelope: how to heat and cool cities without fossil fuels, Low-Tech Magazine, 24 Mars 2012

Säkerhetshål vid kärnkraftverken, Di, 26 Mars 2012

Oljeschejken säljer Svenska Petroleum, Lars Anders Karlberg, Ny Teknik, 26 Mars 2012 

Finland begär anbud på ny kärnreaktor, Lars Anders Karlberg, Ny Teknik, 26 Mars 2012

The U.K. Is Not O.K.  ,Grant Williams, Financial Sense, 26 Mars 2012 

Russia Protects Regime of Syrian President, Naval Today, 26 Mars 2012
2012-03-26

Peak Oil inför USA:s kongress

 Bild hämtad från Roscoe Bartletts tal-hur världen skulle se ut om världens oljeproducerande länder motsvarade sin yta proportionellt mot dess "kända oljereserver"-dvs vad de hävdar att de har kvar att utvinna. (Förvisso från 2004 men de offentliga siffrorna har inte ändrats nämnvärt...)

Ja då har han gjort det igen. Kongressledamot Roscoe Bartlett har tagit sig upp i talarstolen och i 30 minuter talat om Peak Oil inför den amerikanska kongressen.

Roscoe Bartlett är republikansk kongressledamot för delstaten Maryland sedan många år tillbaka. Bartlett har tagit upp Peak Oil för debatt i kongressen otaliga gånger de senaste åren. Bartlett har kämpat för att få till stånd en politisk debatt kring energi och Peak Oil i USA men mött mycket motstånd eller helt enkelt fått kalla handen av de flesta politiker i Washington. Roscoe Bartlett har dock deltagit i de flesta energikonferenser som arrangerats av ASPO-USA de senaste åren och bidragit med mycket erfarenheter.

Tack vare Bartlett kunde delar av 2011 års konferens i Washington DC ske i auditorium i kongressen. Johan Landgren, en av undertecknade bloggare deltog under 2010 och 2011 års ASPO-USA konferenser i Washington DC och kan bekräfta att 2011 års konferens i kongressbyggnaden gav många av deltagarna förnyad energi. ASPO-USA skickade även en delegation av experter inom energi och Peak Oil på många möten med kongressledamöter och kongresspersonal till kongressbyggnaden för att diskutera Peak Oil och USA:s energisituation.

Vi frågar oss varför detta inte skett i Sverige? När nu Finansdepartementet håller ett seminarium om Peak Oil  på fredag (där vi båda kommer närvara) är det INTE en expert på Peak Oil som bjudits in som huvudtalare eller för att författa rapporten som ska presenteras om Peak Oil. Nej istället är det Øystein Noreng, en av arkitekterna till Norska Oljefonden...men det kan ni läsa om i Flutes eminenta redögörelse .

Åter till Bartletts tal. Via Energy Bulletin kan vi ta del av Bartletts senaste tal som vi tror kan vara av intresse för många läsare, talets höll den 17:e februari (2012).

 Även denna bild från Roscoe Bartletts presenation
Grafen visar inte oljeproduktionen 2010-2015 utan ökningen i oljeproduktionstakten. Den vänstra stapeln visar är minst sagt optimistisk och indikerar en produktionsökning (i kapacitet) med 5 miljoner fat per dag. Bartlett påpekar dock att världen legat kvar runt 84 miljoner fat per dag de fem senaste åren (när det gäller den konventionella råoljan). Produktionskapaciteten skulle alltså öka från 84 miljoner per dag till 89 miljoner fat per dag, detta alltså oberoende av pris. 89 miljoner fat per dag är även vad efterfrågan väntas vara i världen 2010-2015 (minst). Detta ger en utbudsbrist på 20% 2015 även om vi "tack vare" höga oljepriser sätter igång och borra efter olja varhelst det är möjligt.     

Många intressanta exempel i talet men vi fastnade för detta:

Bartlett är som mest oroad över att Kina med 1,3 miljarder människor och Indien med 1 miljard människor och hur lite olja de har, tillsammans mindre än USA. Konsekvensen har blivit att Kina köper olja över hela världen. De köper inte bara olja de köper goodwill: vad behöver ni? ett sjukhus? vägar? en fotbollsstadium?

Bartlett frågade det amerikanska utrikesdepartementet "Ni känner till att vi endast har 2% av oljan i världen men konsumerar 25% av världens olja. Hur kommer det sig att vi inte köper olja?"

Svaret från UD blev: "Well, man behöver inte äga oljan. Det spelar mindre roll vem som äger oljan eftersom personen som kommer med pengarna--betalar i dollar". Bartlett fortsatte talet med att han hoppades det fortsatte så...för annars har vi ett stort problem. Kineserna dyker nämligen upp på de globala oljeauktionerna och betalar det pris som ges. Bartlett frågade även UD "varför köper Kina olja och inte vi?"
Svaret blev "vi tror inte Kina förstår sig på marknaden". (!!)

Vid tidpunkten Bartlett ställde dessa frågor växte Kina med cirka 16-18% och menade att ett land som växer så mycket torde veta hur marknaden fungerar....

Bartlett fortsätter:
"Låt mig föreslå någonting-jag hoppas jag har fel: Kina har 900 miljoner människor på landsbygden som genom kommunikationens mirakel lärt sig fördelarna med ett industriellt samhälle och de säger "hallå där, glöm inte oss...för dem delar inte frukterna av det industriella samhället."

-För att undvika ett liknande scenario som i Sovjet gör därför Kina allt för att ha tillräckligt med resurser för dessa 900 miljoner människor och resterande miljoner som redan befinner sig i de urbana områdena. 
  
Vidare påpekar Bartlett att Kina nu bygger ut sin flottas kapacitet för hantera situationer långt utanför sin kustremsa. Roscoe Bartlett hoppas USA och Kina ska kunna samarbete och fortsätta att utveckla förnyelsebar energi men med nuvarande utveckling är det stor risk att Kina kommer säga till USA "Jag är ledsen men det är vår olja och det kommer vara deras olja och vi kan inte dela på den eftersom just nu spelar det ingen roll vem som har oljan. Den delas ut på den globala auktionsmarknaden."   

Slutligen vill vi även belysa något mycket intressant som Roscoe Bartlett tar upp: USA:s militär satsar stenhårt på alternativ energi och vill fortast möjligt bli så oberoende av olja som möjligt. Något som tro det eller ej fått kritik från politiskt håll. Faktum är att militären satsar mer på forskning och utveckling än USA:s regering bidrar med från politiskt håll. Detta kan ni tex läsa om i den amerikanska militärrapporten Joint Environment 2010 som finns under "Måste läsa doks ovan".

Under 2010 års ASPO-USA konferens ifrågasatte en hög militär som var en av huvudtalarna och likaså en av författarna till The Joint Operating Environment 2010, hur USA:s regering och kongress kunde vara så oförstående inför en energikris som bara är några år bort. Amerikanska försvarsmakten, hävdade han, är djupt oroad hur dess styrkors mobilitet ska fungera om de ska förlita sig på tillförseln av fortsatt olja under en energikris. USA:s militär och därmed USA:s säkerhet hänger på satsningen på alternativ energi menade han.

Ja döm själva.

  

2012-03-25

Peak Oil i Scientific American

USA:s äldsta vetenskapliga tidsskrift -Scientific American har nu en artikel med titeln:
Spread Reckoning: U.S. Suburbs Face Twin Perils of Climate Change and Peak Oil- Sprawling metropolitan areas like Merriam, Kans., face fundamental challenges from global warming and the end of easy oil

Artikeln är ett utdrag ur Maggie Korth-Bakers bok Before the lights go out: Conquering the Energy Crisis Before It Conquers Us

Artikeln är 8 sidor lång men Peak Oil beskrivs på sida 5-8. Författaren är framförallt angelägen om att förstå hur Peak Oil och klimatförändringarna kan påverka förorter som Merriam utanför Kansas City. Precis som de flesta amerikanska förorter bygger den på bilpendlande och har ett dåligt eller obefintligt  järnvägssystem. För att inte tala om att många förorter inte ens har trottoarer eller cykelstråk, städerna är helt enkelt byggda för bilen.

Nedan några intressanta citat hämtat från artikeln (vi hoppar över att översätta denna gång men finner ni det minsta klurigt-använd google translate):

"All of the conveniences, comforts, and wealth we've accumulated since the late 1800s have been largely based on the availability of relatively inexpensive fossil fuels. Those fuels  pack a lot of energy into a compact space. Other fuels, such as cut wood, can't compete with that kind of energy density—a fact that becomes especially important when you need to travel somewhere and must carry fuel along with you. The weight and the volume of fuel definitely matter. More than a hundred years ago, oil, refined into gasoline, solved the transportation -fuel problem, but what happens if oil becomes too expensive for most Americans?"

"First, Peak Oil is a real occurrence. We know enough about how oil fields work and what happens during the life of a given oil deposit to say that production of oil will peak, and then it will decline." (sida 6)

"Even if you factor in a wide range of reasonable estimates about the quantity of oil supplies, you're still left with a relatively narrow window of time during which oil production is likely to peak.
The peak is probably going to happen by 2030"

"As the price of gas climbs, and middle-class Americans have to start seriously thinking about whether they can afford a given trip, the residents of Merriam will find themselves without an easy, all-weather way to navigate the crazy quilt of metro towns that surrounds them. For those who work outside Merriam, it'll be harder to get to work"

Kanske viktigast av allt tar Maggie upp den omtalade och högintressanta Hirsch-rapporten från 2005 (mer info om Robert Hirsch och rapporten finner du under "Måste läsa doks" ovan):

"Hirsch wrote that total economic meltdown wasn't an inevitable consequence of peak oil. Yet he also pointed out that most economic recessions in the United States after 1969 were preceded by a spike in oil prices, and that every jump in oil prices was followed by a recession..."

"...There's a key quotation from the paper that really drives home the kind of risks we're talking about: "Economically, the decade following peaking may resemble the 1970s, only worse, with dramatic increases in inflation, long-term recession, high unemployment, and declining living standards." The 1970s, only worse. That's the pleasant outlook. Even that won't be possible, Hirsch says, if we don't start changing the way we make and use energy now".

"Remember, oil is most likely to peak sometime before 2030. We don't know exactly when. It could be tomorrow, could be 2029. Yet if we want to really mitigate the impact of peak oil and keep the economy as stable as possible, Hirsch thinks we need at least twenty years of dedicated effort to sufficiently reduce oil consumption and create alternative fuels"

Maggie avslutar artikeln med:

"We have two problems: our metro lifestyles require energy, but we also want to avoid the negative impacts climate change and peak oil will have on metro communities. The timeline for action: the sooner, the better. So, the question becomes "Now what do we do?""

Ja vad gör vi!? Förslagsvis sätter vi igång med omställningen nu!


2012-03-24

Uppsnappat i etern -24 Mars


Bob McNally, president och grundare av Rapidan Group LLC, talar om hur Saudiarabien förlorar kontrollen av oljemarknaden.

I videon ovan frågar Trey Gowdy, Timothy Geithner- USA:s finansminister hur mycket  pengar som krävs för att få slut på skuldbördedebatten i USA med anledning av att USA snart sannolikt måste höja skuldtaket-igen, svaret: "Det skulle få dig att må dåligt".
  
Kjell Alekletts presentation om Peak Oil på Myntkabinettet, 21 Mars 2012 

Tom Murphy Interview: Resource depletion is a bigger threat than climate change, James Stafford, Energy Bulletin (via oilprice.com), 22 Mars 2012 

The Gold Problem Revisited, Antal Fekete, Financial Sense, 22 Mars 2012 


Wrexham hails completion of solar success story, James Murray, Global Green, 22 Mars 2012

Gamla gruvor gör kopparn dyr, Di, 23 Mars 2012

Därför läggs Effpower ned, Helen Ahlbom, Ny Teknik, 24 Mars 2012

Silver Manipulation Caught in the Act; HFT Swamps NASDAQ with 75K SLV Sell Orders Per Second , Chris Sheridan, Financial Sense, 23 Mars 2012

- för mer info om pågående silvermanipulation se tidigare inlägget: Lördagsradio om silvermanipulation

Tillägg: Lyssna även gärna på när den legendariska investeraren Jim Rogers blir intervjuad av Jim Puplava på Financial Sense
 


2012-03-22

Vart ska man ta vägen? USA, Europa eller Kina?

Eric Townsend  är amerikan och privat investerare. Eric bor idag i Hong Kong och har en tidigare bakgrund som framgångsrik datorteknolog i USA. Han sålde sitt företag Cushing Group, Inc 1998 och var då förmögen nog att kunna dra sig tillbaka redan vid 32 års ålder men valde några år senare att ta upp investerarbanan och har gjort det framgångsrikt sedan dess.     

I en lång intervju med Jim Puplava på Financial Sense talar Erik Townsend om varför han flyttat från USA till Hong Kong. Han ser en total nedmontering av fri och rättigheterna i USA ske mitt framför ögon på dess medborgare. Han nämner t ex den senaste i ordningen: "Executive Order-National defense resources preparedness".

I fredags (16:e Mars), utan nästan någon uppmärksamhet alls, skrev president Obama under denna order som bl a innebär att amerikanska myndigheter under ledning av exempelvis NSA (National Security Agency) kan ta kontroll över praktiskt taget "alla resurser" från vilken medborgare som helst inom USA, under "kristider eller krig". Hur ska detta tolkas? Har USA förstått att Peak Oil är på gång och förbereder för att kunna ingripa hur som helst?  

Eric menar att politikerna tar alla medel till buds för att möta ett växande skuldberg och en vikande ekonomi. Detta sker dock på ett likande sätt nästan överallt i världen och ingenstans hittar han det gamla USA han växte upp i.

Men framförallt ser Erik Townsend inte hur USA ska kunna hantera en energikris i form av Peak Oil, när han räknar med att den globala råoljeproduktionen inleder sin nedgång redan 2015-USA är helt oförberett på detta! Europa är inte mycket bättre rustat, infrastrukturen i båda dessa regioner bygger fortfarande på tillgång till billig olja för att fungera, för att inte tala om tillväxtekonomin.

Eric menar däremot att Kina planerar mer långsiktigt genom att bygga ut en omfattande infrastruktur som inte är beroende av billig oljeimport och bunkrar även råvaror för en lång krisperiod där Europas och USA:s ekonomier i många år krymper eller bryts upp.

Ingenstans kommer man dock undan Peak Oil eller effekterna av ett USA i nedgång, däremot är det tydligt att ledningen i Kina tänker mer långsiktigt och förbereder för det värsta- en 20 årig recession i USA och Europa eller liknande.   

Eric råder dock människor medvetna om Peak Oil att njuta av det billiga globala resandet så mycket som möjligt den närmaste tiden och lära sig så mycket som möjligt om andra kulturer och av andra människor man möter, innan detta utbyte blir begränsat och få förunnat. Eric har själv rest en hel del den senaste tiden och försöker samtidigt klura på fördelarna och nackdelarna med att bo på de olika platserna han besöker.    

För många kanske intervjun inte bjuder på några direkt nya tankar men är en uppdatering av vad som håller på att ske med rättsstaten USA och hur det påminner oss om att desperation och okunskap i tider av ekonomisk oro kan leda till snabba och oanade förändringar av det vi tidigare stolt kallade demokrati. Som Eric Townsend säger, hur kunde ett smart och välutvecklat "folk" som tyskarna bli så förändrade (II Världskriget)?

Mycket ligger nog i Erics egna svar-tar du ifrån ett folk något de levt med och tagit för givet länge blir trycket på politiken och därmed de tidigare så självklara mänskliga värderingarna stora. Eric menar att skillnaden är att USA redan har en enorm militärapparat...tyskarna var åtminstone tvungna att bygga upp sin och så var det där med kärnvapen...

Lyssna och döm själva! 


Nedan en video (del 1 och 2) från 2011 där Erik Townsend förklarar sin syn
på Peak Oil och hur man kan investera för denna nya verklighet. Se videon här

2012-03-21

David Jonstad om Kollaps i UR Play


Birger Schlaug.intervjuar David Jonstad författare och chefredaktör för tidningen Effekt om Jonstads senaste bok  "Kollaps - livet vid civilisationens slut". Genom att titta på såväl nutid som historia försöker David Jonstad i boken att ge en bild av vad som får en civilisation på fall. Inklusive vår egen.

Uppsnappat i etern - 21 Mars

Ja kära läsare-nu händer det sannerligen mycket!:  

Saudi Arabia sends tankers to US with pledge to bring down oil price, the Telegraph, 20 Mars 2012


Saudi: Oljan stiger på ogrundad utbudsoro, SvD, 20 Mars 2012

I de flesta svenska städer noterar AP: 
"public buses don't accept cash; tickets are prepaid or purchased with a cell phone text message. A small but growing number of businesses only take cards, and some bank offices -- which make money on electronic transactions -- have stopped handling cash altogether."
 Mer om detta i en artikel av the Atlantic:

As Sweden Goes, So Goes the World: The Beginning of the End of Cash,
Megan Garber, the Atlantic, 19 Mars 2012 

 Insight: Natural gas pain is oil's gain as frack crews head to North Dakota, Selam Gebrekidan, Reuters, 19 Mars 2012

Marknaden tror på tredje nödlån till Grekland, Di, 19 Mars 2012

Bernanke says gold standard wouldn't solve problems, Reuters, 20 Mars 2012

China Fires Back on Rare Earth Policy, Dan Collins, Financial Sense, 20 Mars 2012

It All Boils Down to This, Dominic Frisby, Financial Sense, 20 Mars 2012

Financials Have Barely Moved Relative to 2007 Highs, Chris Ciovacco, Financial Sense, 20 Mars 2012

BP Whistle-Blower Seeks Shutdown of Atlantis Oil Platform

Fracking Wells’ Air Emissions Pose Health Risks, Study FindsBloomberg, 19 Mars 2012

Executive Order -- National Defense Resources Preparedness, Barrack Obama, White House, 16 Mars 2012

2012-03-20

Borg: Stigande oljepriser ingen stor risk

Följande pressmeddelande från Nyhetsbyrån Direkt (se nedan)kom precis ut i etern i vilket Anders Borg spekulerar om att höga priser på olja inte utgör något hot mot den svenska tigerekonomin. Insikten eller förnekelsen är total om oljans roll och betydelse för tidigare ekonomiska recessioner! 

Uttalandet sammanträffar kusligt i linje med Cornucopias inlägg "Den officiella peak oil-förnekelsen är här"  i inlägget spekulerar han om en kommande propaganda och förtalskampanj i media. Som kan tänkas iscensättas för att styrka Öystein Norengs rapport om Peak Oil för finansdepartementet(mer läsning här) samt att även propagera enligt rådande ideologiska ideal, att allt är lugnt "Business as usual". Det finns inga problem som inte den allsmäktiga marknaden kan lösa som att tillverka tidsmaskiner så att vi kan åka tillbaks x antal miljoner år i tiden för att skapa ny olja. 


BORG: STIGANDE OLJEPRISER INGEN STOR RISK FÖR SVENSK DEL
Publicerat 2012-03-20 15:44:24
STOCKHOLM (Direkt) De stigande oljepriserna utgör ingen stor risk för den svenska ekonomin, som är betydligt mindre oljeberoende än tidigare. De senaste åren visar också att det går att ha rätt stora uppgångar i energipriserna utan att effekterna på ekonomin blir lika dramatiska som tidigare.
Det sade finansminister Anders Borg till journalister på tisdagen.
"Erfarenheterna under senare år är att man kan ha rätt stora förändringar av oljepriset utan att de får de dramatiska effekter som vi upplevde på 70-talet", sade han.
Han sade att Sverige inte är lika oljeberoende i dag som på 1970-talet och att de höga skatterna gör att den direkta priseffekten inte blir lika stor.
Anders Borg sade vidare att oljepriset steg kraftigt i början av 2011, vilket var en bidragande faktor till den allvarliga krisen senare under året, men han påpekade att de viktigaste orsakerna till krisen var problemen i Grekland och andra länder i Sydeuropa liksom riskerna i banksystemet.
Han sade också att de stigande oljepriserna nog kan förklaras av att det ser bättre ut i världsekonomin.
"Jag är verkligen ingen oljeexpert. I grund och botten uttrycker råvarupriserna att världsekonomin har förbättrats. Om vi förväntar oss en starkare världsmarknadstillväxt är det ganska naturligt att råvarupriserna stiger något", sade Anders Borg.
Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935Bra graf från Sockan som Borg kanske borde studera även då den bara avser USA som fortfarande är världens största ekonomi.


Recension av Omställningens Tid


Björn Forsberg är statsvetare och debattör och mannen bakom boken  Tillväxtens sista dagar som kom ut 2007. Nu är han aktuell med nya boken Omställningens tid-Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid

Nedan följer vår recension av boken. Vi är medvetna om att våra läsare stannar till vid bloggen i genomsnitt ca 3min åt gången och därmed kanske finner detta inlägg något långt men detta är ett undantag. 

Rakt på sak, med fakta och dräpande exempel om ohållbarheten i dagens komplexa samhälle beskriver författaren Björn Forsberg hur vi lyckligt omedvetna och i högsta fart ångar fram i våra högteknologiska lok mot en vägg av finansiellt kaos, en eskalerande klimatutveckling men framförallt en resursvägg som sätter stopp för all vidare fart framåt …åtminstone ”Business as Usual”! 

För det är det handlar om, att ställa om till nya förutsättningar där framförallt tillgången till billig energi sätter stopp för nuvarande ekonomiska tillväxtmodell. Att ställa om från ett samhälle som sedan början av 1900-talet blivit alltmer beroende, för att inte säga helt beroende av billig olja.  Björn menar att det är lätt att förblindas av högteknologins framfart, att man lätt glömmer att t ex månlandningen 1969 aldrig skett utan hjälp av högintensiva energisystem som råoljan möjliggör. En utveckling som vi nu sannolikt sett höjden av. Den internationella rymdstationen ISS ska avvecklas 2016 och NASA:s rymdfärjeprogram är nu ett minne blott utan ersättare att vänta.  Björn skriver: 

Från förhistorisk tid och fram till idag har vi alltså steg för steg vandrat upp längs energitrappan-mot allt mer potenta energikällor. Till sist har vi tagit kontroll över energiformer kapabla att driva ett världsomfattande industri –och konsumtionssamhälle med hundratals miljoner bilar, trafikflyg, drive in-restauranger…men nu står vi inför vändpunkten. Senare års hajp kring förnyelsebar energi är i själva verket ett symptom på detta historiska skifte. Visst har uppsvinget för grön energi även miljömässiga orsaker men mest av allt är det en hårdnande konkurrens om oljan som gjort vind, sol och biobränslen lukrativa. Övergången till förnyelsebara energilösningar innebär reträtt, en återgång till att än en gång driva samhället med sol, vind, bioenergi- och muskelkraft.” 

Björn har förstått vad Peak Oil handlar om -energitoppen för hela ekonomin när råoljeproduktionen inte längre ökar utan så småningom minskar år för år. Björn beskriver det illustrativt som ”en energitrappa neråt”. Peak Oil eller ”oljetoppen” innebär nya förutsättningar för vår globalt integrerade ekonomi.  En världsekonomi som kunnat växa på billig energi genom tillgång till ÖKAD produktion av olja. Björn lyfter fram det faktum att råoljeproduktionen sedan 2005 mer eller mindre stått still och befunnit sig på en platå. Detta i kombination med att nya oljefyndigheter inte ersätter nedgången i befintliga oljefält gör att vi bara har att vänta en oåterkallelig nedgång i råoljeproduktionen i världen inom ett några år. Särskilt med tanke på att länder som Kina och Indien efterfrågar mer olja i takt med att deras ekonomier växer…

Här kommer vi till något centralt. Björn menar precis som Jeff Rubin, Richard Heinberg och Chris Martenson med många andra att omställningen från ett högintensivt energisystem till ett lågintensivt energisystem innebär en total omställning av ekonomin.  En omställning från en global ekonomi till en lokal och regional ekonomi. Detta av den enkla anledningen att idag produceras och tillhandahålls tjänster i den ena delen av världen för att leveras och möjliggöra arbete i den andra delen av världen. Detta fungerar dock endast så länge transporter kan drivas med billig energi (läs råolja).

När den globala oljeproduktions -nedgången inleds eller som nu, mer eller mindre står stilla ja då  blir dagens ekonomiska modell inte längre lönsam. Produktionen av de allra flesta varor måste då ske lokalt och regionalt och handeln mellan länder och människor likaså.

Transportkostnaderna med en allt dyrare olja äter helt enkelt upp lönsamheten i transporten av billigt producerade varor från tex Kina till Europa och USA.

Björn hoppar direkt på kärnfrågan. Oavsett hur betungande och omvälvande denna omställning blir är en fråga helt avgörande för att det hela ska bli hanterbart -  matproduktionen.

För maten produceras inte längre lokalt och regionalt den kommer allt som oftast långt bortifrån och den blir allt dyrare att både producera och transportera på grund av stigande energipriser (läs olja). Frågan om matproduktionen kan först tänkas skrämmande: tänk bara på det faktum att nästan all matproduktion i världen sker med hjälp av skördetröskor, traktorer, bekämpningsmedel etc som alla förutsätter oförminskad tillgång på billig olja! En minskning av denna livskälla till massiv matproduktion kan väl bara innebära svält och en minskande befolkning, eller? Björn menar att vi sannolikt blir färre men svälta behöver vi inte göra.

I Sverige sysslar några få procent med jordbruk vilket naturligtvis inte fungerar när oljan blir för dyr. De flesta svenskar blir då tvingade att i mycket större grad vara delaktig i matproduktionen, lokalt och regionalt men det innebär inte att de flesta blir ”bönder” som vi idag känner dem. Dels för att dagens kommersiella jordbruk bygger på tillgång till billig olja men framförallt för att dagens odlingsteknik är oerhört ineffektivt designad för att ge hög avkastning på stora ytor inte hög 
avkastning/produktivitet på små ytor.
 
I Underåker i Åredalen utanför Östersund bildades 2003 den ekonomiska förenigen Fjällbete ekonomiska förening. Vid starten var man 8 personer men är idag ca 150 personer. Visst äger man ett tusental får och hundratalet nötkreatur gemensamt men det är inte det som är intressant med denna förening. Mixen av bönder, ortsbor och näringsidkare har en gemensam vision och förståelse för hur det lokala samhället ska stärkas. Fjällbete planerar för alternativa former för sparande och finansiering som stannar och verkar lokalt. Man vill bort från den globala finansbubblan och inte längre vara beroende av billig olja för att överleva. Sedan 2010 arbetar man på ett sparbolag där människor kan placera sparkapital och där andra kan låna för ”bygdeutvecklande verksamhet”. Pengarna stannar i bygden och gemenskapen stärks. Fler liknande exempel är på gång i Sverige, särskilt inom nätverket Omställning Sverige - en tråd av det internationella nätverket Transition Network.
 
Kuba är ett annat intressant exempel, särskilt i avseende på omställningen från oljeberoende och otillräcklig matproduktion till ett lokalt och relativt välmående samhälle där matproduktionen är mer än tillräcklig. En hel del tänker kanske ”Kuba är en diktatur där ingen frihet finns och levnadsstandarden är kvar på 50-60-talet”. Så är det såklart! Men med tanke på de svårigheter som väntar när det gäller omställningen till en lokal ekonomi och framförallt lokal matproduktion, finns mycket att lära av Kuba. Efter Sovjets kollaps 1991 försvann 90% av Kubas oljeimport och större delen av landets livsmedel. Samtidigt införde USA hårda sanktioner mot Kuba som isolerade landet ytterligare. Akut matbrist rådde. 

Vad gjorde Kuba? Man införde en helt ekologisk odlingsteknik med upphöjda bäddar, ca 30 meter långa. Man bröt med storskaliga jordbruk och tillät människor odla i städerna och bilda privata kooperativ. Varhelst det gick att odla, använde man den ekologiska odlingstekniken. Omvandlingen är häpnadsväckande, 2005 producerade statsodlingarna i Havanna 340gram grönsaker per person/dag, mer än de 300 gram som rekommenderas för en vuxen människa, dessutom ekologiskt…Härmed inte sagt att denna modell är exakt vad som ska göras i Sverige eller andra platsen men Kuba visar att omställningen till lokal matproduktion går!   

Björn är väl medveten om att det finns en risk att resursväggen med Peak Oil i spetsen leder till resurskrig. Särskilt om omställningen överlämnas till politiker som lever vidare i ett ohållbart tänkande att vi kan leva kvar i en högkonsumerande ekonomi som ska växa vidare.
Framförallt om vi inte använder den tid vi fortfarande har innan oljepriset sätter världsekonomin helt ur spel och då riskerar försätta många människor i chock istället för handling. Men omställningsarbetet måste ske lokalt och regionalt och på gräsrotsnivå, dels för att småskaligheten är en del av nyckeln till en ny hållbar ekonomi men lika mycket för att olika platser kommer ha olika förutsättningar och olika problem att hantera resursväggen- det finns inga generella lösningar som fungerar på alla platser!

När Björn talar om en resursvägg ligger mycket fokus på oljan eftersom den är smörjmedlet för hela ekonomin men den röda tråden genom boken är ett helhetstänkande för hur vi ser på vår relation till naturen. Med högteknologin och den globala ekonomin har vi försökt frikoppla oss från allt beroende av naturen och i vår naivitet försökt bli dess herrar. 

Kanske det viktigaste budskapet med boken är omställningen till ett icke fossilberoende samhälle som bygger på samarbete med naturen och inte materiell tillväxt, i högsta grad är möjlig och redan sker och att den dessutom sannolikt gör oss lyckligare än den oljeepok vi snart lämnar bakom oss. Björn visar exempel på detta omställningsarbete med allt från samhällen i Portland USA till Samsø i Danmark, vilket både ger inspiration och hopp!

För detta är allt annat än en apokalyptisk bok om ”jordens undergång” eller en syn på framtiden som mindre lycklig. Faktum är, vilket författaren lyfter fram många exempel på, har invånarna i de materiellt rikaste länderna inte alls blivit lyckligare i takt med ökad konsumtion och högteknologisk bekvämlighet som kommit med tillgången till den billiga oljan. Snarare tvärtom. I länder som Costa Rica, visar lyckoforskningen på att de allra flesta är lyckligare med en långt lägre levnadsstandard än i de flesta industriländerna. Man lever gott i den sociala tryggheten i små lokala samhällen där man inte svälter men heller inte lever i överflöd. Människan blir lyckligare av gemenskap och närhet än av materiell status visar lyckoforskningen.

Omställningens Tid kopplar samman finanskrisen, klimatkrisen och resursväggen (då framförallt oljetoppen) och väver naturligt ihop dessa till en tydlig helhetsbild som sannerligen saknas i den svenska litteraturen. Det faktum att ett 30 tal liknande böcker kommit ut i USA, Kanada och Storbritannien endast de 3 senaste åren är slående. För oss som läst de flesta av dessa har det varit frustrerande och talande för hur svårt Peak Oil och helhetstänkande för ekonomi, energi och ekologi har att nå ut till större grupper i Sverige. När inte ens böckerna översätts eller dröjer flera år innan de når bokhandlarna i detta land kan man naturligtvis inte vänta sig ökad medvetenhet, oavsett om frågan om omställningen i Sverige borde vara HÖGSTA prioritet. 

Om vi ska sätta Björns bok i relation till ”Den stora Förnekelsen” av Anders Wijkman och Johan Rockström (2011) och David Jonstads bok ”Kollaps”(2012) måste vi ändå säga att det finns vissa tydliga skillnader. Först och främst har Björns bok många flera exempel från verkligheten och kopplingen ekonomi, energi och ekologi är genomgående mer framträdande i boken. Det känns som Björn tar upp frågan om finanskrisen, Peak Oil och klimathotet på ett djupare plan utan att tappa helhetsbilden medan övriga nämnda författare slänger med en hel del viktiga frågor och fakta utan att riktigt mer än skrapa på ytan. En annan viktig skillnad mot både Förnekelsen och Kollaps som kan tyckas vara teknisk, är att Björns data och källor faktiskt går att kolla upp! Eftersom det finns en källförteckning för samtliga kapitel, vilket är högst påkallat i böcker som ämnar övertyga läsaren med fakta och logiska resonemang! 

Boken har en del bilder från Björns resor som är trevliga men boken hade nog kunna göras ännu mer levande med lite fler illustrationer och därmed kanske övertyga läsaren snabbare.  

Boken är i allra högst grad övertygande och vi tror den är en bra start för nya läsare i ämnet samtidigt som den bidrar med många belysande exempel om tillväxtens slut även för oss mera invigda läsare. 

Läs för böveln denna bok!

För tydlighetens skull: vi skriver inte denna recension mot någon ersättning utan för att vi genuint står för den. 

Här kan du lyssna på en kortare föreläsning av Björn Forsberg 16 Februari 2012 i samband med lanseringen av boken

2012-03-19

Bokaktuella Björn Forsberg talar om tillväxt & omställning

Filmaren Tomas Boman har som ambition att i videoform fånga in olika aspekter av omställningen till ett mer hållbart samhälle. Filmerna består av korta intervjuer med olika personer som förklarar problemen eller föreslår sätt att hantera dem. Länk till Bomans youtube kanal finner du här. Tidigare har Boman intervjuat Nicole Foss, David Jonstad och Anders Wijkman för att nämna några kända namn.

Nu har turen kommit till statsvetaren och författaren Björn Forsberg som är aktuell med boken Omställningens tid - Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid.

I väntan på publicering av en recensionen av boken här på bloggen så får ni hålla tillgodo med  nedanstående klipp som teasers.
Tillväxtepoken är över  

Omställning innebär möjligheter  

Mental omställning  

Förnyelsebar energi

Metanhydrater havets nya energikälla i Svd

Utvinningen av metanhydrater från havens djup är något som framförallt Japan sätter stor förhoppning till.

Det talas bland om att tiotusentals miljoner kubik ligger lagrad i havens bottensediment. Men utvinningen är väldigt svår och kräver att en stor mängd energi tillförs. Svd har idag publicerat en längre artikel på nätet som är klart läsvärd. Metanhydrater havets nya energikälla.

Mer läsning om  Japans första testproduktion finner du här i en artikel i The Japan Times.

2012-03-18

Rapport om Peak Oil från Finansdepartementet

Via Kjell Alekletts blogg kan vi idag läsa att finansdepartementet den 30 Mars kommer att presentera en rapport om Peak Oil.

Rapporten beställdes i Oktober 2010 av finansdepartementets grupp för miljöstudier .

Ansvaret för rapporten gick till Öystein Noreng fadern och arkitekten bakom skapandet av den norska oljefonden.

Presentationen av rapporten skall enligt Aleklett även sändas direkt på webben men någon information på finansdepartementets hemsida har vi inte lyckats finna.

Kjell skriver besviket: 
Det kan synas att det hade varit naturligt att man vände sig till Uppsala universitet som bedriver forskning på området, men det gjorde man inte utan uppdraget gick till professor Öystein Noreng vid Handelshögskolan BI i Norge. Det är helt klart att ordförande för expertgruppen, ekonomiprofessor Bengt Kriström, ville ha en ekonoms synpunkt på Peak Oil.

Vidare berättar han även om ett tidigare samtal med Noreng 2004 på väg hem från en konferens i Abu Dhabi.
Han förklarade då att han inte trodde på Peak Oil och då jag läser hans rapport kan jag konstatera att han inte har ändrat sig. Då vi flög hem var vi på samma plan och hade en fortsatt diskussion om Peak Oil. Efter någon timma gjorde han kommentaren att ”om jag hade rätt om Peak Oil då skulle Norges strategi att producera oljan så fort som möjligt och sedan använda oljeinkomsterna till investeringar som skulle växa mer i framtiden än värdet på oljan i marken” vara fel.

I takt med att den norska oljeproduktionen fortsätter att stadigt minska med i snitt 7% per år tar det endast 10 år för att den totala norska produktionen av olja skall halveras.
Samtidigt som efterfrågan på det svarta guldet fortsätter att öka från växande ekonomier kan det vara på sin plats att rannsaka om den norska strategin att pumpa upp all den olja det går att finna snabbast möjligast.

Statliga investeringsfonder 2010
I en intervju med Dagens Industri i Februari 2008 påstod Øystein Noreng b la att Kjell Aleklett använder sig av bristfällig statistik samt att:
Det höga oljepriset beror inte på att oljan sinar. Peak oil-profeterna glömmer att dollarn är svag och att det är krig i Mellanöstern. Om vi får en annan president i USA, som kommer på god fot med Iran, skulle oljepriset snabbt rasa ned till 60 dollar.
Att en person så starkt misstror rådande fakta och data som geologiska mätningar ligger till grund för. När denna person nu skall skriva en rapport om något som är att betrakta som ett geologiskt fenomen han ej tror på. Kan denna ekonom då verkligen uppskatta detta fenomens effekter på samhället ur ett ekonomiskt perspektiv? Det vore intressant att veta en sån banal sak som om Noreng ser oljan som en elastisk eller oelastisk råvara.

Ja inte var det på grund av att USA bytte president 2008 som fick priset att krascha. Nu tycks Noreng lärt sig av tidigare felaktiga prognoser. I en intervju i norska E24 i Januari 2011 spår han att priset senare under året skall krascha därför amerikanska ekonomin inte klarar priser över 100$ per fat och att priset tillfälligt drivits av spekulanter som flytt amerikanska dollarn som en följd av alla dessa stimulanser USA pumpat ut.
Länk till Svensk översättning genom Google översättning av artikeln i E24 med Øystein Noreng här


Kommer Norge drabbas av Thatchers tragedi?

•Storbritannien likaså pumpade upp sin olja så fort det bara gick i tron om att intäkterna kunde investeras i finansiella medel som skulle växa snabbare än värdet på oljan.

•Sett i bakspegeln sålde Storbritannien oljan som mest när priset var som lägst.

 •Har den norska oljefonden lyckats att investera pengarna så att avkastningen överstigit motsvarande ökningen i pris oljan haft om den legat kvar orörd i marken?

Vad tror ni?


Årlig produktion och nya fynd för Storbritannien och Norge


Årlig minskning i produktion per 2010


Norsk produktionskapacitet antalet fat per dag.


Tillägg:
Aleklett skall även föreläsa nu till veckan den 21 Mars på Kungliga Myntkabinettet klockan 18:00, under temat  ”Peak Oil – vad händer då vi måste överge oljan?”.

Uppsnappat i etern - 18 MarsE-Cat Rossi Tells Florida Bureau He Has No U.S. Factory, No Nuclear ReactionsPureEnergySystems.com, 11 Mars 2012

Ordkriget om Falklandsöarna trappas upp, Di, 17 Mars 2012

Obama to Congress: Kill oil industry's tax breaks, Ken Thomas, AP, 17 Mars 2012 

ECRI Explains Why Recession Is “Inevitable”, Doug Short, Financial Sense, 16 Mars 2012 

Vattenfall lägger allt krut på Pelamis, Lars Anders Karlberg, Ny Teknik, 16 Mars 2012

Spain – The Next Domino Is Getting Ready to Tumble, Pater Tenebrarum, Financial Sense, 16 Mars 2012

Consumer Sentiment in U.S. Drops on Gasoline Prices: Economy,

Use nuclear waste to power UK, says top scientist, Fiona Harvey, The Guardian, 15 Mars 2012
 
Fuel poverty to rise to 8.5m, report warns, Damian Kahya, BBC News, 15 Mars 2012

Gynna privatpersoner som gör egen småskalig el
Ny Teknik, 15 Mars 2012, 

Central Bank Balance Sheets Put Gold at $1900, Chris Puplava, Financial Sense, 15 Mars 2012

See-through solar window creator invents invisible wires
Smart Planet, David Worthington, 15 Mars 2012
As NY Turns to Fracking, Farmers Cash In, Tara MacIsaac, The Epoch Times, 11 Mars 2012

Oil demand shift: Asia takes over
Smart Planet, Chris Nelder, 7 Mars 2012


2012-03-17

Lördagsradio om silvermanipulation

Den senaste tiden har silverpriset och guldpriset dykt väldigt under vissa dagar, mycket mer än motsvarande prisökningar under andra dagar. Samtidigt har efterfrågan på fysiskt guld och silver aldrig varit högre och utbudet lägre!  Är det normalt? Eller beror det på manipulation från vissa aktörer för att få ner priset och sedan gå in och köpa kopiösa mängder samtidigt som man officiellt förnekar att man tror på dessa ädelmetaller som inflationsskydd? Eller är det även high frequency trading, fake sådan från vissa aktörer under vissa tillfällen för att få igång ett riktigt säljtryck av guld och silver för att kort efter gå in och köpa upp dessa kontrakt billigare!!!?    

Det går naturligtvis att spekulera hej vilt men missa inte att lyssna på när Ted Butler intervjuas på Financial Sense om hur silvermanipulationen på marknaden fungerar.

Frågan är när den fysiska marknaden för ädelmetaller bryter sig loss från pappersmarknaden. När silvret dök den 29 Februari skrevs det i media om hur guldet dök och man hävdade återigen "att guld är i en bubbla". Men faktum är att den fysiska marknaden för guld och silver nu tycks slå pappersmarknaden (kontrakten). I en HÖGINTRESSANT intervju med David Morgan om silver och guld -manipulation där David Morgan blev intervjuad av Jim Puplava den 3:e mars, framgår detta tydligt:

Den 29 februari såldes över 200 miljoner uns (en uns ca 27,3 gram) i silverkontrakt men i verkligheten finns det bara 35 miljoner uns fysiskt silver på marknaden!! Ok när dessa 200 miljoner uns såldes föll silvret med 2,5 dollar. Men för ett för par månader sedan såldes 10 miljoner uns fysiskt silver vilket fick silverpriset att stiga med ca 2 dollar. Med andra ord det tog 20 ggr fler silverkontrakt på pappersmarknaden att flytta silverpriset neråt som det tog fysiskt silver att flytta silverpriset uppåt!

När guldet och silvret dök den 29 februari gick dock telefonerna varma hos guld och silver -handlarna som fick många samtal från ivriga kunder om att KÖPA dess då mer guld och silver, nu var det ju köpläge då dessa investerare tog tillfället i akt köpa på rekylen. För tillfället har oron minskat och riskaptiten ökat på marknaden vilket också är en trolig anledning till att guld och silver -maknaden fortsatt rekylera neråt. Ett tydligt tecken är VIX-index (volatilitetsindex) som nu handlas kring 14. Detta får ses som historiskt låga nivåer du får gå tillbakaså lågt sedan juni 2007.

Det återstår att se om rådande marknadsläge är ett bedrägligt lugn som bygger på förväntningar om fortsatta kvantitativa lättnader. Kvantitativa lättnader som med facit i hand även talar för investeringar i fasta tillgångar som guld och silver. Något som talar för det är en undersökning som en av världens största hedgefond förvaltare Galileo gjort. I undersökningen fann man att korrelationen mellan ökad penningmängd och pris på guld korrelerar till 90 %! Med andra ord ökad penningmängd leder tydligt till ett stigande guldpris.   

Lyssna och fundera själva.

Trots senaste tidens rekyl i guld och silver är trenden fortsatt stark.
För mer info om Jim Puplava och guld läs gärna tidigare inläggen:

Söndagsradio med Jim Puplava 

Guld igår, idag och i framtiden

2012-03-16

Helgläsning om Peak Oil i Veckans Affärer
Senaste numret av Veckans Affärer nummer 11 innehåller ett åtta sidor långt reportage om Peak Oil skrivet av Gunnar Lindstedt författare av bland annat boken "Olja - Jakten på det svarta guldet". Det bjuder tyvärr inte på några större nyheter för bekanta läsare men kan ändå vara trevlig helgläsning. Via Cornucopia kan vi läsa att artikeln nu finns upplagd i sin helhet som PDF av Föreningen Grävande Journalister här. 

Cornucopia skriver vidare idag om att Försvarets forskningsinstitut, FOI  släppt en väldigt omfattande rapport om Rysslands militära förmåga sett ur ett 10-årsperspektiv. Rapporten innehåller även en analys om Rysslands energistrategi vilket såklart är högintressant då den största importen av olja till Sverige kommer ifrån Ryssland.  Mer om detta ska vi självklart beröra i ett senare inlägg.
Ryssland är även i dag världens största producent av olja och landets inkomster kommer uteslutande från export av energi från olja och gas.