MÅSTE LÄSA DOKS

Måste läsa dokument!

Nedan några dokument som bör väga tungt som ett bevis för att Peak Oil inte är en teori utan ett fenomen och ett faktum världen har att förhålla sig till. Att Peak Oil varit ett faktum för USA sedan 1970 är inget nytt men sedan en tid har det blivit tydligt att bland annat tyska och amerikanska försvarsmakten, IMF, brittiska industriföretag mfl även tar ett Peak Oil för världen på högsta allvar.
 • Sannolikt har vi nått Peak Oil för den konventionella råoljan.  Det vill säga produktionen av den billiga olja vi gjort oss vana vid för att skapa ekonomisk tillväxt har planat ut och kommer snart börja minska. Vi kommer därför tvingas ersätta den billiga oljan med dyr olja som kräver betydligt högre insatser i resurser och pengar. Detta innebär helt nya förutsättningar för den globala ekonomin som idag bygger på växande tillgång till billig olja för att framförallt världens transporter ska göra den globala handeln lönsam.        
 • Världens sjätte största bank varnar för Peak Oil redan 2018
I september 2016 släppte HSBC, världens sjätte största bank med huvudsäte i London, en rapport om Peak Oil som bör få de största tvivlare på en närstående nedgång i världens oljeproduktion att höja på ögonbrynen.


Rapporten som fått ytterst liten spridning i media har nu detaljgranskats av den prisbelönta grävande journalisten, författaren och forskaren Nafeez Ahmed, i en mycket läsvärd artikel på Insurgence intelligence. Det faktum att en så medveten och kunnig journalist och tänkare som Nafeez Ahmed först kom över rapporten i december säger väldigt mycket om varför så få känner till den ännu.

Rapporten finner ni här men ni kan även läsa vår sammanfattning här på bloggen.   • Chatham House skrev så tidigt som 2010 följande i en rapport till Lloyds Insurance market (en av världens största försäkringsrådgivare)


"Energy security and climate change concerns are unleashing a wave of policy initiatives and investments around the world that will fundamentally alter the way that we manage and use energy. Companies which are able to plan for and take advantage of this new energy reality will increase both their resilience and competitiveness. Failure to do so could
lead to expensive and potentially catastrophic consequences"


Sveriges oljeberoende:

Hur kan vi minska oljeberoendet inom transportsektorn?


Johan har skrivit ett antal artiklar om hur vi med hjälp av bland annat Podcars kan minska landets oljeberoende, framförallt lokalt och regionalt. Se nedan.  


Genom att samtidigt ställa om matproduktion och ekonomin till att klara olika typer av kriser stärker vi även beredskapen och kan samtidigt minska oljeberoendet. Detta har vi skrivit mycket om här på bloggen och även i  tex en debattartikel i Dagens Samhälle.  


I Svt Opinion: 

Gästartiklar i nyhetsbrevet Destination för Nätverket Kompass: 

Johan har även intervjuats i ett antal artiklar, tex i ETC om den så kallade Hyperloopen som vi skrivit mycket om på bloggen. 

Johans artikel om Peak Oil och svensk sjukvård i Moderna Läkare: 

Hur sårbar är svensk sjukvård för tillgången till fossila bränslen? Detta analyserar Johan och läkaren Lena Lokrantz i en artikel i Moderna Läkare som ni kan läsa här


When oil disruptions lead to crises, av Johan Landgren (2011)
 • “When oil disruptions lead to crises-United States foreign oil dependence and energy vulnerability learning from the Arab Oil Embargos 1967 and 1973/74” Detta är titeln på masteruppsatsen Johan Landgren skrev under den 2- åriga internationella masterutbildningen (vårterminen 2011), vid institutionen för Freds och Konfliktforskning vid Uppsala Universitet. Uppsatsen undersöker OAPEC (de Arabiska staterna inom OPEC) och de två oljeembargon som dessa genomförde mot USA 1967 och 1973/74. Detta i syfte att bättre förstå vad som kan leda till kris vid ett oljeavbrott och vad som gör ett land mer eller mindre sårbart för ett oljeembargo. 

Johan Landgren fick även en artikel publicerad  på Energy Bulletin baserad på masteruppsaten den 30 Dec 2011, numera resilience.org 

Sveriges primärproduktion och försörjning av livsmedel - möjliga konsekvenser vid en brist på fossil energi, 2013

Institutet för Jordbruks -och Miljöteknik, JTI har tittat på Sveriges oljeberoende kopplat till livsmedelsförsörjningen (de kallar det "fossilt energiberoende" men i Sveriges fall innebär detta i praktiken importerad olja i form av eldningsolja, diesel, bensin, flygfotogen, råolja och olika smörjmedel så det är olja det är frågan om).

Bakom studien står förutom JTI, även SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik, ÅF Industry och Länsstyrelsen i Uppsala Län.

JTI: "Studien bygger på tre scenarier där tillgången på fossilt bränsle minskar med 25, 50 eller 75 procent. Energikrisens längd är satt till 3-5 år, ett för kort perspektiv för att någon teknisk omställning ska hinna ske" .

Bland annat konstateras:

"Vid en minskning på 25 procent skulle vi klara oss ganska väl genom att genomföra effektiviseringar, men vid en halvering skulle vi snabbt hamna i en situation där vi inte kan tillgodose befolkningens behov av livsmedel".

Se tidigare inlägg för mer info.

Har tillväxten nått vägs ände?, 2011
-finans-­, energi-­ och klimatkriserna drar åt samma håll


Jämtlands och Västernorrlands energikontor har inom ramen för projektet EnergYZer låtit ekonomen Oscar Kjellberg ta fram rapporten. Rapporten syftar till att vara ett underlag för energi- och klimatsamtal hos kommunerna. Projektet har finansierats av EU:s strukturfond Mål 2, länsstyrelserna och landstingen i Jämtlands och Västernorrlands län, de båda länens 15 kommuner samt Energimyndigheten.

Kjellberg väver på ett pedagogiskt sätt samman Peak Oil, nettoenergi och vår finans och tillväxtkris. Samtidigt lyckas han på ett imponerande sätt få ihop allting på endast 42 sidor. Till stor glädje finns en lång lista och intressanta resonemang kring vilka som är några av de största problemen/drivkrafterna för omställningsarbetet och vad Kommuner/lokala och regionala samhällen kan göra för att minska sin sårbarhet för Peak Oil och finanskrisen. För den som missat denna "masterpiece" -skriv ut rapporten och läs den!


På väg mot ett OLJEFRITT Sverige -svensk kommission mot oljeberoende, 2006
 • "I december 2005 tillsatte regeringen en kommission som skulle utarbeta ett övergripande program för att minska Sveriges oljeberoende. Anledningarna var flera. Oljepriset påverkar Sveriges tillväxt och sysselsättning. Oljan spelar alltjämt en stor roll för fred och säkerhet i hela världen. Det finns en stor potential för svenska råvaror som alternativ till oljan. Men framför allt hotar den stora förbränningen av fossila bränslen framtida generationers livsbetingelser”. 
 • På detta sätt inleds rapporten som är mycket detaljerad och bland annat har som mål att Sverige ska bli av med sitt oljeberoende till 2020! Det är sannolikt denna rapport Chris Martenson refererar till när han säger att Sverige har en plan för att bli oberoende till 2020
Internationellt perspektiv:

IMF rapport om Peak Oil 2012

Michael Kumhof har tillsammans med IMF:s forskningsavdelning skrivit en detaljerad rapport som
bland annat inkluderar modeller för framtidens oljeproduktion och oljepriser. Enligt IMF:s rapport står det bland annat att läsa att deras modell för framtida oljeutbud och oljepriser som är en sammanvägning av modeller från "Peak Oil lägret" och "prismekanismen-modeller" -måste oljepriset dubbleras inom 10 år för att oljeproduktionen ska kunna öka med 0,9 % (!!) 

För mer info och sammanfattning av rapporten läs inlägget: 

IMF rapport om Peak Oil: Oljepriset måste dubbleras på 10 år

Peak Oil Rapport till Tyska Försvarsmakten, 2010

 • 112 sidor MYCKET detaljerad rapport, där långtgående analyser görs av inte om utan NÄR Peak Oil inträffar och hur det påverkar Tysklands samhälle och nationella säkerhet. Rapporten är unik i sitt slag. Detta är en ny engelsk översättning av 2010 års tyska rapport.
Peak Oil Investors Newsletter, kvartal 2, 2013

Nyhetsbrev om Peak Oil:s koppling till skuldkrisen och hur man kan investera för Peak Oil. Av investeraren Erik Townsend som bygger en Peak Oil hedge fond i Hong Kong. För mer info om Erik Townsend se tidigare tillägg.  

Kristofer Jakobssons avhandling 2012  

Avhandlingen: Petroleum Production and Exploration -Approaching the End of Cheap Oil with Bottom -Up Modeling försvarades av Kristofer Jakobson den 24 Feb 2012 vid Ångströmslaboratoriet, Uppsala Universitet. Kristofer Jakobsson har forskat om Peak Oil och energi vid Globala Energisystem, Uppsala Universitet i flera år och tillsammans med bl a forskaren Mikael Höök och prof. Kjell Aleklett publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Resultatet av 4.5 års arbete visar nu Kristofer Jakobsson upp i form av avhandlingen ovan som främst undersöker oljeproduktion och gasproduktion. För mer info se inlägget: Ny svensk Peak Oil -avhandling försvarad 

 • Världens mest citerade rapport som ges ut årligen och återger länders energianvändning däribland oljekonsumtion och oljeproduktion. 

BP statistical Review of World Energy full report 2011
Peak Oil Implications for the Air Transportation  Charles E Schlumberger, 2011
 • Schlumbergers tal från oljekonferensen i Washington DC, 2010 som arrangerades av Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO)-USA . Schlumberger talade även under årets konferens.  Schlumberger är schweizisk medborgare (men hans mor är svensk) och är i sitt arbete som ytterst ansvarig för affärsområdet flygtransporter hos Världsbanken i Washington DC där han arbetar med Världsbankens policys och utvecklingssatsningar inom flygtransportsektorn. Arbetet innefattar även rådgivning till regeringar om flygtransportutbyggnad. För mer info se inlägget Världen krymper och flygbolagen nationaliseras
Admiral Haymans G. Rickovers historiska tal "Energy resources and our Future" (1957)
 • Enastående tal från 1957 av Admiral Hayman G.Rockover vid amerikanska flottan, bland annat grundaren av atomubåten och energirådgivare åt Jimmy Carter på 1970-talet. Talet är så klarsynt och analytiskt genomarbetat att det knappt går att återge i ord, det måste helt enkelt läsas! Vem som helst som vill förstå varför USA kunnat bli den supermakt den är idag, varför USA och den globaliserade ekonomin sakta men säkert kommer förändras i grunden inom endast några år och hur detta hänger ihop med våra fossila bränslen...ja den bör läsa detta och fundera på hur länge staters militärmakter känt till detta dilemma....och vad de därför bör känna till idag. Betänk att detta tal är över 50 år gammalt men kusligt aktuellt. 
  UK taskforce on peak oil 2010 report
  • Detta är en den senaste rapporten från The UK Industry Taskforce on Peak Oil and Energy Security (ITPOES) bestående av de brittiska företagen:  Arup, Buro Happold, SSE, Solarcentury, Stagecoach Group and Virgin. ITPOES är  angelägna om att uppmärksamma den brittiska regeringen och allmänheten om hotet mot energisäkerheten som Peak Oil utgör. Gruppen inledde ett samarbete med den brittiska regeringen den 23 maj 2011 i syfte att skydda Storbritannien från det ökade hotet av stigande oljepriser. ITPOES menar att en tillbakagång av den globala oljeproduktionen är att vänta inom 5år, långt tidigare än vad man tidigare sagt.
  The Joint Operating Environment 2010, United States Joint Forces Command
  • Rapport från den amerikanska försvarsmakten bl.a om hur oljebrist och Peak Oil kan uppstå. Rapporten tvivlar på att världen kan uppnå den förväntade efterfrågan på oljeproduktion framtill 2030, framförallt med Kinas ökade oljekonsumtion och den redan minskade konventionella (lättillgängliga) oljekapaciteten sedan 2005 (sida 24-25).
  Mikael Hööks avhandling 2010
  • Avhandlingen “Coal and Oil: The Dark Monarchs of Global Energy-Understanding Supply and Extraction Patterns and their Importance for Future Production”, av Mikael Höök vid institutionen för Globala Energisystem vid Uppsala Universitet. Är en av de få avhandlingarna om Peak Oil som skrivits. Kanske lite svår att ta till sig om man inte är van vid akademisk litteratur men definitivt värd att kika på! 
  The emerging liquid fuel crisis: Military concerns VS Civilian inaction Rick Munroe, 2010
  • Rick Munroes presentation under oljekonferensen i Washington DC, 2010 som arrangerades av Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO)-USA.Rick Munroe är säkerhetsanalytiker för National Farmers Union i Kanada och författare till många djupgående och detaljerade artiklar på Energy Bulletin. Rick är även bonde och lärare.
  Transport energy futures: long-term oil supply trends and projections Report 117 (BITRE 117), 2009
  • Kanske den mest omfattande och detaljerade offentliga (läckta) myndighetsrapporten hitills. Australiska myndigheten för infrastruktur och transport inledde 2007 ett projekt för att undersöka strategiska vägar och möjliga alternativ för framtida transporter. Detta med anledning av vikten att möta två huvudutmaningar till ”business as usual” för Australiens and världens transporter: Minskning av oljeproduktionen (oljeutömning) och global uppvärmning. Rapporten blev klar mars 2009 men infrastrukturministern valde att inte offentliggöra rapporten, läckte ut 2012. Samtliga kontinenters väntade produktionstoppar modelleras och rapporten menar bl a att den globala produktionstakten för råoljan (Peak Oil) når sitt max 2017 för att efter denna tidpunkt falla år för år.
  Hirsch Report 2005
  • Hirsch -rapporten eller “Peaking of World Oil Production: Impacts, Mitigation, and Risk Management” gjord på uppdrag av den amerikanska energimyndigheten (US Department of Energy), vilken kom ut februari 2005. Bakom rapporten står framförallt Robert L. Hirsch tidigare forskningsledare vid U.S. Atomic Energy Commisson och energyanalytiker vid RAND corporation mm, mm.  Hirsch är även medförfattare till “The Impending World Energy Mess: What It Is and What It Means to You” (2010) vilken vi varmt rekommenderar för vem som helst som vill förstå sig på grunderna för energi och de enorma utmaningar vi står inför på grund av oljans produktionsnedgång (Peak oil).
  Oil shockwave simulation 2005
  • Den 23:e juni 2005 deltog ett antal statstjänstemän från Vita Huset och före detta personal inom den amerikanska säkerhetstjänsten i en Oljekrissimulering, med en simulerad oljekris på 7 månader. Bland annat konstaterade rapporten/simuleringen att: “en nedgång med 4% av världens dagliga oljeproduktion ger en prisuppgång på oljan med 177%, från 58dollar/fatet-168dollar/fatet”!!! (sida 2)
  M King Hubbert, först att upptäcka Peak oil ,1956
  • Här är dokumentet “Nuclear energy and the Fossil fuels” som Geologen och geofysikern M. King Hubbert presenterade för American Petroleum Instiute i Texas 1956. Hubbbert kunde visa hur USA:s oljefält följde ett gemensamt produktionsmönster och förutsåg här att USA skulle uppnå sin maximala inhemska produktionskapaciet för den konventionella oljan 1970. Detta var precis vad som skedde, USA har aldrig producerat mer olja än vad man gjorde under 1970.