2019-02-27

En seger för bina och pollinatörerna! Mark & miljödomstolen avslår Kemikalieinspektionens dispens!

Detta inlägg är signerat Johan.

Jag blev precis informerad om att Mark- och miljödomstolen avslagit Kemikalieinspektionens beslut att ge dispens för sockerodlare att använda det otillåtna växtskyddsämnet imidakloprid, en typ av neonikotinoid som allvarligt kan skada bin och andra pollinatörer.

Tillägg: Citat ur Mark- och miljödomstolens beslut
"De klagande har anfört en rad argument till varför beslutet inte bör få verkställas omedelbart medan Svenska betodlarna har anfört starka skäl däremot. Domstolen konstaterar att den berörda bestämmelsen utgör ett undantag som får tillämpas under särskilda förhållanden och att om det överklagade beslutet får verkställas riskerar det att medföra konsekvenser för miljön som är svåra att återställa. Med beaktande av den försiktighetsprincip som gäller på miljörättens område kommer domstolen därför fram tillatt det föreligger skäl att förordna att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla"
Detta är en stor seger som jag och Eva Gustavsson samt Sveriges Biodlares Riksförbund varit med och bidragit med tillsammans med Naturskyddsföreningen och förstås den stora folkmassa av människor som hört av sig till bland andra Kemikalieinspektionen om det orimliga i myndighetens motivering bakom dispenensen.

För knappt två veckor sedan skrev jag, Eva Gustavsson och SBR en debattartikel i SvD där vi starkt ifrågasatte Kemikalieinspektionens beslut. Vår debattartikel spreds viralt och blev snabbt den mest delade på SvD. Kort efter fortsatte media på många hålla att skriva om frågan och Kemikalieinspektionen replikerade på vår artikel som jag sedan replikerade på här på bloggen.

Nu har alltså Mark- och miljödomstolen insett hur orimligt Kemikalieinspektionens motivering och resonemang var och säkert påverkats av den våg av uppmärksamhet kring frågan som spridit sig den senaste tiden. Mark och miljödomstolen upphäver alltså sockerodlarnas möjlighet att använda imidkloprid för sockerbetsodling tills en prövning av beslutet gjorts av domstolen. Domstolen pekar på försiktighetsprincipen bör åberopas till skillnad från Kemikalieinspektionen som alltså ansåg att dispens kunde tillåtas med motiveringen att det var "en nödåtgärd" trots att sockerbetsodlarna bara kunde peka på att bristen av alternativ riskerade 10 % av deras intäkter och trots att inga garanatier kunde ges för att imidkloprid sprids i naturen och ytterligare förvärrar ett redan mycket allvarligt läge för pollinatörerna.

Jag är mycket tacksam för att Mark- och miljödomstolen tagit detta beslut och hoppas att prövningen kommer fram till att dispensen upphävs permanent!


Bin ger men än bara honung, de är även ovärderliga pollinatörer för naturens ekosystem! 
En glad sommardag i slungboden med ny honung. Ännu gladare över Mark- och miljödomstolens beslut!

1 kommentar:

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.