2012-04-29

Global Oljeexport försvinner bort -del 1


Detta inlägg är del 1 av 2 i en sammanfattning av Jeffrey Browns presentation vid det internationella webinaret som vi deltog i torsdagskväll, organiserat av ASPO-USA. 

Titeln på presentationen var:

"Global Oil Exports: Smooth Sailing Or Midnight on the Titanic?"

Jeffrey Brown är en eftertraktad oberoende geolog som efterfrågas både av oljeindustrin och gasindustrin för sina stora kunskaper och exploaterings -modeller men även på Wall Street, där flera stora Hedgefonder anlitat Brown som föredragshållare.

Folk på Wall Street ifrågasätter oftast inte Jeffrey Browns modeller utan lyssnar med intresse men när Brown talar om alternativen (eller bristen på dem) till den minskade tillgången på billig energi i form av framförallt råolja (som Jeffrey visar minskar i en ökande takt), är man mer skeptisk. 

Oljeindustrin å sin sida menar att Brown har fel i att nedgångstakten i råoljeproduktionen går ”så snabbt”, det ”kommer ta årtioenden” hävdar man. Vi får väl se vad ni tänker efter att ha läst om Browns presentation.        

Jeffrey Brown har bland annat skapat ”Exportland-modellen”. En matematisk modell för att beräkna och estimera oljeproducenters förväntade produktionsnedgång och sedermera upphörande som oljeexportörer på oljemarknaden. Med andra ord: Vad händer med nedgångstakten av nettoexporten när oljeproduktionen når sin maximala produktionsnivå i ett oljeexporterande land?

Tre huvudsakliga faktorer som styr nettoexport -nedgången i ett oljeexporterande land:
 • Andelen konsumtion i procent av produktionen vid tidpunkten för produktionspeaken
 • Förändringstakten i produktionen
 •  Förändringstakten i konsumtionen
Browns exportland -modell är mattematisk och estimeringar som modellen genererat är baserade på riktiga data från 2005-2010 och modellen har därför testats 2010 för att jämföra mot verkligheten. Dvs de värden som Brown och hans kollegor tog fram 2005 för estimera 2010 års produktionsnedgångar kan nu testas mot verkligheten.   

Generellt visar Jeffrey Brown att när 1/3 av tiden gått från att en oljeexportör nått sin maximala produktion har exportvolymen minskat med ca 50% I grafen nedan visar Brown två exempel på hur snabbt produktionen minskar per år när "peaken" -den maximala produktionstakten nåtts. Nedan råoljeproduktionen i Nordsjön och i Texas (USA).  


Nedan hur oljeproduktionen i Nordsjön och Texas är relaterad till oljepriset


Nedan tidpunkten när Browns exportland-modell beräknar att Saudiarabien ska upphöra med sin export, baserad på data fram till 2006 och jämfört med faktisk produktionsdata, konsumtionsdata och nettoexport för 2007-2010. Enligt Brown upphör Saudiarabien med sin råolje-export HELT strax före 2030 om nuvarande utveckling fortsätter. 

Brown identifierar två avgörande faktorer för nedgången i nettoexporten: • Givet den nedgående produktionen i ett oljeexporterande land, om inte konsumtionen samtidigt minskar i samma takt eller i snabbare takt-kommer nettoexport minskningen öka med tiden.
 • När denna exportnedgång inletts minskar dock exporten som mest (största delen av exporten) försvinner redan i början av nedgången.

Brown fick under webinaret frågan om det funnits några fall där exportlandet lyckats minska sin egen konsumtion och därmed kunnat kompensera för den minskade produktionen och exportera mer eller åtminstone inte minska sin export. Svaret var ”egentligen inte”, eller det närmaste vi kommer är Danmark och Nigeria: 


Med andra ord inte ens i de fall oljeexportörer minskat sin konsumtion av den producerade oljan har man kunnat hindra att exporten minskat. Danmark är det mest skrämmande exemplet med en minskad nettoexport på i genomsnitt 19.5% per år åren 2005-2010. För svenskt vidkommande är Danmark fortfarande en mycket viktig oljeexportör och denna utveckling är därmed oroande. 2011 (data från Svenska Petroleum Institutet) importerade Sverige största delen av sin råolja från Ryssland, Norge och ja Danmark...    


Vad är de "goda nyheterna?"Vad rekommenderar Brown för att förbereda sig för den kommande globala produktionsnedgången för råoljan i världen?  

För att detta inlägg inte ska bli för långt följer vi upp detta inlägg nästa vecka och kommer då tala om vad Brown säger om alternativen till en minskad råoljeexport i världen och hur snabbt vi kan vänta oss att råoljeexporten i princip försvinner helt från världsmarknaden.

  

2012-04-28

Lördagsläsning -28 April

Peak Oil "Must read"

Royal Dutch Shell eyes fledgling UK shale gas market as profits jump to $7.7bn on higher oil prices, Emily Godsen, The Telegraph, 26 April 2012 

Crude Oil Futures Fall as Spain Cut Renews Demand Concern 
Grant Smith, Bloomberg, 27 April 2012  

Mexico Oil Opening First Time Since 1938 Shows Revival: Energy, Carlos Manuel Rodriguez & Adriana Lopez Caraveo, Bloomberg, 26 April 2012

Ekonomicirkusen

The Fed Will Come to the Rescue but Deliberately Late, 27 April 2012, Sy Harding, Financial Sense

Iranfrågan


Iran offers funds to build Pakistan section of cross-country gas pipeline, Platts, 27 April 2012

Iran's Oil Ministry under cyberattack, UPI, 26 April 2012


Defense Minister Adds to Israel’s Recent Mix of Messages on Iran, The New York Times, 26 April 2012

Israeli Official Warns Of Nuclear Arms Race , NPR, 27 April 2012 


Övrigt

Lördagsdokumentär

Dokumentären nedan I.O.U.S.A. från 2008. Dokumentären är sannolikt mer aktuell nu än när den kom ut för 4 år sedan... Enligt Chris Sheridan på Financial Sense sammanlänkar dokumentären väl utlandsskuld, slaveri och prostitution:

2012-04-26

Midnatt på Titanic?

Idag kl 21.00 kommer vi delta i ASPO-USA:s webbaserade- seminarium (webinar):
"An update on global net oil exports: Is it midnight on the Titanic?"

Jeffrey Brown kommer ge den senaste uppdateringen när det gäller trender för tillgången av olja på världsmarknaden och den växande spänningen mellan oljeproduktion och en stigande inhemsk efterfrågan i de oljeproducerande länderna samt Kina, Indien och andra tillväxtekonomier.

Följande punkter kommer särskilt belysas:

 • Översyn av grundläggande export-trender och prognoser för efterfrågan i oljeproducerande länder och utvecklingsländer. 
 • En kritisk diskussion av exportdata med avseende på världens begränsade oljeförsörjning. 
 • Beräknad tidpunkt för när kritiska gränser för den globala oljemarknaden nås.
 • Analys och diskussion av möjliga scenarier.    

För er som inte känner till Jeffrey Brown:

Jeffrey Brown är licensierad geolog och har bland annat upptäckt flertalet oljefält och gasfält i västra Texas. Brown skriver ofta på Energy Bulletin om Peak Oil och energi och sitter med i ASPO-USA:s styrelse. För tillfället hanterar Brown ett stort utvinningsprogram med syfte att hitta små men kommersiellt gångbara gasfält och oljefält.

En försmak av Jeffrey Browns presentation finner ni här!

Vi kommer skriva minst ett inlägg om presentationen/seminariet när vi deltagit i webinaret så håll till godo!
2012-04-25

Uppsnappat i etern -25 April

Peak Oil "Must read" 

Rates rising as record chines oil imports affects ships freight, Bloomberg Isaac Arnsdorf, 23 April 2012

Past and Future at Total's Elgin/Franklin Project, Joules Burn, The Oil Drum, 23 April 2012


Ekonomicirkusen 

On the Social Security 2012 Report to Congress, Bruce Krasting, Financial Sense, 24 April 2012

Epic Fail part 1, James Quinn, Financial Sense, 23 April 2012


Iranfrågan 


Exclusive: Indian shipping firms to carry Iran crude despite reduced insurance, Nidhi Verma & Randi Fabi, Reuters, 24 April 2012

Iran Talks Won’t Halt Oil Sanctions, Societe Generale Says, Christian Smollinger, Bloomberg, 24 April 2012

The Pentagon Is Taking The Fight With Iran Straight To South America, Eloise Lee, Business Insider, 24 April 2012  


Facing Cyberattack, Iranian Officials Disconnect Some Oil Terminals From Internet, Thomas Erdbrink, The New York Times, 23 April 2012

Iran to up oil production at gulf field, UPI, 24 April 2012Övrigt

The US Is Stockpiling A Huge Cache Of Weapons In Israel, Michael Kelley, Business Insider, 23 April 2012

More Japanese flock to Southeast Asia, The Japan Times, 25 April 2012

The Pentagon Is Starting A Whole New Spy Agency To Steal Foreign Secrets, Robert Johnson, Business Insider, 24 April 2012 


Alger får uppdrag i rymden, Håkan Abrahamson, Ny Teknik, 24 April 2012
2012-04-24

EIA:s nya Råoljerevidering bekräftar produktionsplatå


De flesta har knappast missat att den amerikanska energimyndigheten EIA nu reviderat sin data för den globala råoljeproduktionen. Grafen ovan som vi lånat från Gregor MacDonalds blogginlägg talar sitt tydliga språk: EIA:s data över de 10 senaste årens råoljeproduktion visar att från 2005-2011 har råoljeproduktionen pendlat mellan ca 72-74 miljoner fat råolja per dag. Produktionen har alltså legat på en platå sedan 2005. Frågan blir alltså när denna platå vänder neråt på grund av att den maximala råoljeproduktionens -takten är nådd för världen, Peak Oil. Får man tro tex den amerikanska militären eller en detaljerad rapport till tyska försvarsmakten (se under "måste läsa doks" ovan) kan det ske redan 2015 eller tidigare. 

Den nuvarande produktionsplatån är en naturlig följd av att nya oljefynd inte är/varit tillräckligt stora men framförallt inte kommer i produktion i tillräckligt snabb takt för att möta nedgången i redan producerande fält, framfällt jättefälten som upptäcktes på 50 -talet och 60 -talet. Samtidigt ÖKAR efterfrågan på råolja från framförallt Kina och Indien och i de oljeproducerande länderna i Mellanöstern i takt med att de anammar den västerländska, högkonsumerande livsstilen. Dessa länder klarar dessutom att betala mer för råoljan eller vid pumpen, de är nämligen ofta "första gångs konsumenter" och  köper tex kanske sin första bil. Priskänsligheten för ett högre oljepris är därmed lägre än i tex USA eller Europa. 

Om råoljeproduktionen börjar nedförsbacken från platån med att gå ner med 4% per år (eller ännu mer) vilket många bedömare menar är realistiskt, ja då får dagens globala ekonomiska tillväxtmodell ett abrupt slut. Utan billig energi, inga billiga produkter. Inga billiga produkter, lägre konsumtion. Men utan att fördjupa oss i detta hänvisar vi istället till Gail Tverbergs eminenta artikel och inlägg om EIA:s revidering och Peak Oil som nyligen publicerades i Business Insider.

För att snabbt sätta er in i vad Peak Oil handlar om rekommenderar vi följande tidigare inlägg:

   

 


2012-04-23

Ouch Israel förlorar 43% av fossilgasimporten

Egyptens statliga gasbolag har sagt upp det 20 år gamla avtalet om gasexport till Israel, meddelade dess chef på söndagen. Gasimporten är av stor betydelse för Israel eftersom 40 procent av landets elproduktion bygger på naturgas, och 43 procent av den kommer från Egypten. Detta enligt TT/DN.
Mer utförlig läsning här i Times of Israel och Reuters.

Avtalet sades upp redan i torsdags, men det blev känt först på söndagen genom ett uttalande av en av de israeliska intressenterna i bolaget EMG som importerar naturgasen.
Gasimporten är av stor betydelse för Israel eftersom 40 procent av landets elproduktion bygger på naturgas, och 43 procent av den kommer från Egypten.
I Israel väckte nyheten oro för elbrist, sedan en serie sprängdåd mot gasledningen genom Sinaiöknen det senaste året redan lett till problem. Israels finansminister Yuval Steinitz sade att det brutna avtalet ”kastar en skugga över fredsavtalet och den fredliga atmosfären mellan Egypten och Israel”. Skriver TT/Svd
Kanske ingen större nyhet för drabbade Israel som under den arabiska våren fått sin import av fossilgas(naturgas) avbruten flera ggr. Men detta är ändå ett bra exempel på realpolitik "At it´s finest".

Israel är nog ändå att betrakta som ett ganska resilient land med ganska goda förberedelser för när något som detta inträffar, dock lär en omställning knappast ske smärtfritt om det blir ett abrupt slut.

Men kom ihåg att detta kan även hända andra länder beroende av import av fossilgas, särskilt i vårt närområde.

Inga glömda inga nämnda, vi kommer ju ihåg vintern 2009 och konflikten som drabbade nästan hela östra Europa.

Samtliga bilder och grafer har vi hämtat från Jonathan Callahans eminenta inlägg på bloggen Energy Trends:
Egypt’s Natural Gas Trends and Potential Impacts

Mer intressant läsning om Egyptens fallande oljeproduktion och dess effekter som lett fram till de folkliga upproren i landet kan du läsa om här i ett bra inlägg på Oilprice.com av Gail Tverberg.

2012-04-22

När det INTE går att läsa mellan raderna

Den 18 april rapporterar Ny Teknik i artikeln Första miljöflyget med Dreamliner
om att:
 "en Boeing 787 Dreamliner drivits av biobränsle. Det var ett plan från Japanska ANA som 17 april fraktade varor från USA till Tokyo. Det gör att flygningen även var den första biobränsleflygningen som gjorts över Stilla havet" 

Vidare skriver Ny Teknik att:

"I tankarna på planet fanns 15 procent biobränsle som i huvudsak bestod av använd matolja plus 85 procent vanligt jetbränsle."

Ok, sedan avlslutar man med att:
"Utsläppen av koldioxid från planet beräknas ha varit omkring 30 procent lägre jämfört med konventionella plan i samma storlek...av denna minskning stod bränslet för tio procent medan 20 procent tillskrivs den teknik och effektivitetsförbättring som Dreamliner erbjuder".

Varför alla dess citat? Jo dagen efter denna artikel publicerades av Ny Teknik (den 19 april) rapporterar Di om samma sak MEN LÅNGT ifrån på samma sätt! Di nämner inget om att flygningen gjordes på endast 15% biobränsle och att alltså resten var vanligt jetbränsle.I inledningen av artikeln står det:

"Japanska flygbolaget All Nippon Airways nyköpta Boeing 787 Dreamliner flögs nyligen från USA:s västkust till Tokyo i Japan, med tankarna fulla av främst matolja"

 Förvisso skriver man att:

"I fjol testade flygbolaget Lufthansa att dagligen flyga mellan Hamburg och Frankfurt med biobränsle i tankarna. Försöket visade att utsläppen minskade och inga flygplansdelar skadades av flygbränslet som bestod av hälften vanligt bränsle och hälften biosyntetiskt fotogen."

Läser man Di:s artikel kan man nästan få bilden av att flygplansindustrin är nära att ersätta den konventionella jetbränslet med biobränsle, vilket alltså är långt ifrån verkligheten. 

I ett tidigare inlägg (se nedan) rapporterade vi om hur tex Dr. Charles E Schlumberger, ansvarig specialist för området flygtransporter hos Världsbanken ser på flygplansindustrins framtid i en värld där oljepriset stiger och där de flesta flygbolag redan kämpar för sin överlevnad med alltför höga bränslekostnader. Det vi ser nu med Dreamliners försök är en direkt konsekvens av detta, man söker desperat efter alternativ till jetbränslet som i takt med att den billiga råoljan blir dyrare pga Peak Oil sätter oerhörd press på flygbolagen.

Vi tror precis som Charles E. Schlumberger att flygbolag kommer finnas kvar men bli mycket färre och förstatligas för att kunna fortsatta existera. Flyga kommer sannolikt bli ett privilegium för ett fåtal höga statstjänstemän, affärsresande eller likande i framtiden.


 Graf ovan från Schlumbergers presentation 2011 
(hela presentationen finns att ladda ner under "måste läsa doks" ovan)
Kan ni se korrelationen mellan råoljepriset och flygbränslepriset..?

Den som betvivlar att detta är möjligt kan bara läsa Sclumbergers egna exempel. När han 1979 flög från Schweiz till USA för första gången kostade endast Schlumbergers biljett hans far motsvarande 5000 dollar i 2010 års pengar. 2010 kostade samma biljett 1000 dollar. Ytterligare en graf från samma presentation av Schlumberger. Flygbolagen skär ner på personalkostnaderna så mycket det går men ett stigande bränslepris kan man inte göra så mycket åt.

Läs gärna inlägget Världen krymper och flygbolagen nationaliseras och skapa er en egen uppfattning för det är tämligen svårt att göra genom att läsa i Di om Dreamliners satsning-ibland går det nämligen inte att läsa mellan raderna hur hårt man än försöker! 


2012-04-21

Lördagsläsning

Peak Oil "Must Read"

The Myth that the US will Soon Become an Oil Exporter
Gail Tverberg, Our Finite World, 16 April 2012

The cost of new oil supply, Chris Nelder, SmartPlanet, 18 April 2012

Ekonomicirkusen

Handelsbanken: Det våras för guld och silver, Di, 20 April 2012

A Return to the Gold Standard, or Gold Behind Currencies Part 4, Julian Philipps, Financial Sense, 20 April 2012  

Get Ready for ‘Hot’ Inflation, Gregor MacDonald, Financial Sense, 20 April 2012

Iran
 
EU Senior Official: Iran Oil Embargo Review Deadline Pushed Back 1 Month
WSJ, 20 April 2012

Japan Is Asked to Insure Iran Oil Shipments as EU Sanctions Bix, Issac Arnsdorf & Chris Cooper, Bloomberg, 19 April 2012
- Japan, Kina och Indien försöker nu på olika sätt lösa så att iranska oljeransporter kan fortsätta att leverera även efter EU:s oljeembargo mot Iran som träder i kraft den 1 juli i år.  

Data indicate Iran's oil exports increase, UPI, 19 April 2012

High oil prices help Iran fight sanctions, UPI, 19 April 2012

Övrigt

China to Give Stimulus for Development of Electric Vehicles, Bloomberg, 19 April 2012

Q1 electric car battery prices drop 14 percent on year, Reuters, 17 April 2012

Germany Solar Installations May Have Tripled in First Quarter, Stefan Nicola & Ewa Krukowska, Bloomberg, 19 April 2012

Demographics and Changing Social Trends Behind Gasoline Sales Plunge, Michael Shedlock, Financial Sense, 20 April 2012

2012-04-20

Peak Oil i The Economist och Paneldiskussion med Steg 3

The Economist har skrivit en artikel om Peak Oil med den roliga titeln: Feeling Peaky- The Economic Impact of High Oil Prices. Artikeln är förvånansvärt välavvägd, särskilt med tanke på att den är skriven av The Economist och den behandlar en "så het potatis" som Peak Oil...

Klicka på bilden nedan för att komma till artikeln.


 I övrigt kan vi varmt rekommendera Steg 3:s paneldebatt från Malmö i lördags. Panelen bestod av inga mindre än bloggaren Cornucopia (Lars Wilderäng), Birger Schlaug (tidigare språkrör för MP mm) och Mats Lindqvist från ASPO Sverige (Association for the Study of Peak Oil and Gas):
   
Läs även gärna Cornucopias egna inlägg om Paneldebatten. 

Mycket nöje!

2012-04-19

Eftermiddagsradio om oljemarknaden

Chris Nelder

Den som har 25 min över under eftermiddagen eller kvällen rekommenderas att lyssna på Chris Nelders sammanfattning av marknadsläget för råoljan och vad Nelder och Financial Sense -värden Jim Puplava tror om framtiden. Programmet tar bl.a. upp IEA:s och amerikanska energimyndigheten EIA:s senaste rapporter från i mars, Saudiarabiens minskade reservproduktionskapacitet, Kinas och Asiens förväntade ökade efterfrågan på råolja, en bristande produktionskapacitet i världen pga framförallt Sudan, Libyen och Syrien och Iran och när Nelder tror världens råoljeproduktion lämnar den nuvarande produktionsplatån (Peak Oil) och börjar minska.

Chris Nelder är energianalytiker, journalist och investerare och bl.a. författare till böckerna
"Profit from the Peak" och "Investing in Renewable Energy"

Chris Nelder intervjuas ofta på Financial Sense och driver den högintressanta bloggen GetRealList.   


2012-04-18

IMF varnar för finansiell kollaps, Centralbanker köper guld

en pinfärsk artikel av Financial Sense står det bland annat läsa om att IMF nu varnar för en kollaps av euron och en efterföljande finansiell och politisk oro som riskerar överstiga finanskrisen 2008, ja till och med värre än den stora depression på 1930-talet. Detta framkommer i IMF:s rapport World Economic Outlook report

Några citat från rapporten:

"The potential consequences of a disorderly default and exit by a euro area member are unpredictable... If such an event occurs, it is possible that other euro area economies perceived to have similar risk characteristics would come under severe pressure as well, with full-blown panic in financial markets and depositor flight from several banking systems"

"Under these circumstances, a break-up of the euro area could not be ruled out." “This could cause major political shocks that could aggravate economic stress to levels well above those after the Lehman collapse,"

"The Eurozone could break up and trigger a full-blown panic in financial markets and depositor flight” and a global economic slump to rival the Great Depression"

Vad som kanske är mest intressant är dock att många centralbanker världen över tar detta hot på största allvar. Centralbankens förvaltare med ansvar för investeringar till flera biljarder diversifierar sig nu alltmer med guld. Enligt Financial Sense väljer Centralbanker nu att lämna Euro och Dollar- tillgångar till förmån för säkrare tillgångar (Svenska Riksbanken säljer dock av...). Enligt en studie ska det röra sig om mer än 54 centralbanker eller ca 6 biljarder dollar (hälften av världen totalt) som går mot denna trend.   

Konservativa investerare håller dock kvar sina tillgångar i framförallt statsobligationer.     

Enligt de tillfrågade i studien ska 71% ha sagt att guld är mer intressant som investering nu än det var i början av året. I artikeln står det även att centralbanker köpte mer guld förra året än under de senast 40 åren och att centralbanker fortsatt att köpa mer guld de senaste månaderna. 

Med fortsatt oro i Euro-området är det svårt att vänta sig annat än att guldpriset ska upp de närmaste 12 månaderna och på längre sikt upp ordentligt. 

Läs artikel och döm själva.

IMF Warns “Collapse of Euro” and “Full Blown Panic in Financial Markets”

Mer läsning hos Bloomberg om en stundande massiv fire sale europeiska banker kan tvingas till om ytterligare stöd uteblir. 
IMF Says European Banks May Have to Sell $3.8 Trillion in Assets

"European banks could be forced to sell as much as $3.8 trillion in assets through 2013 and curb lending if governments fall short of their pledges to stem the sovereign debt crisis or face a shock their firewall can’t contain, the International Monetary Fund said."

Någon som fortfarande tror att Spanien slipper nödlån?

Samtidigt som spanska börsens IBEX 35 index handlas på 3-årslägsta och den spanska 10-åringen tidigare i veckan handlats över 6%(5,87% skrivande stund).

Vi kan även läsa i dagens Svd  att i februari låg andelen problemkrediter i Spanien på den högsta nivån sedan 1994, enligt siffror från Spaniens centralbank. Banksystemet har 144 miljarder euro i osäkra, dåliga lån, vilket motsvarar 8,15 procent av de samlade tillgångarna. I januari låg siffran på 7,9 procent.

I morgon torsdag kommer dock det stora provet när Spanien ska sälja två-och tioåriga statsobligationer. Men den biffen fixar väl super Mario och ECB.

En annan intressant nyhet är att IMF som nu är ute och skramlar efter pengar för att stävja eurokrisen får nobben av USA. Japan ställer upp med 60 miljarder USD, UK med 10 miljarder pund, även Sverige ska delta. Det blir inga pengar från USA innan presidentvalet och US Treasury anser att IMF har tillräckligt med kapital för att kunna hantera krisen i Europa. Vad de egentligen menar är att ECB har en egen sedelpress. De behöver bara börja använda den lite flitigare.
Treasury's Brainard: IMF has enough firepower

Dagens humor kommer ifrån Montenegro här med sitt bidrag till Eurovision med låten Euro Neuro.

Uppsnappat i etern -18 April

Peak Oil "Must read"

Jönköpings län om peak oil, Cornucopia, 17 April 2012 

Argentina: ilska över Peak Oil, Flute, 17 April 2012

Manifa Oil: Malodorous, But Really Not That Bad, Joules Burn, The Oil Drum, 16 April 2012 

Iran Says Saudis Can't Replace Its Oil Supply In The Long Term, WSJ, 17 April 2012

IEA watching MENA investments, UPI, 16 April 2012

Ekonomicirkusen  

The Trouble with Money
Chris Martenson, Financial Sense, 17 April 2012

Bank of Spain Says Banks to Provision 29.1 Billion Euros, Emma Ross-Thomas & Charles Penty, Bloomberg, 17 April 2012

A Return to the Gold Standard, or Gold Behind Currencies Part 3, Julian Philipps, 17 April 2012

All Eyes on Spain, Douglas Noland, Financial Sense, 16 April 2012

Iran

Israeli TV report shows air force gearing up for Iran attack, says moment of truth is near, Greg Tepper, Times of Israel, 15 April 2012

Analysis: Marine insurance: the stranglehold on Iran?, Clare Baldwin & Osamu Tsukimori, Reuters, 17 April 2012

Övrigt


Intervju med David Holmgren- en av huvudgrundarna för permakultur-rörelsen
Hela intervjun här! Läs gärna tidigare inlägget om Holmgren: Hållbara lösningar för ett ohållbart leverne

2012-04-17

Patzek is back! Och det med besked!


Tad Patzek (för mer info om Patzek se tidigare inläggen nedan) höll nyligen en presentation för ett antal välrenommerade investerare i USA. Detta står att läsa om i Patzeks senaste blogg-inlägg som nu även är publicerad på Energy Bulletin. Under sin presentation gick Patzek rakt på sak och sa det alla tillväxttalibaner inte vill höra: Den globala oljeproduktionstakten av råolja och de tillhörande kondensat -vätskorna (tex flytande naturgas) har nått sin ”all time high” eller ”peak” och endast en långt utdragen skala får det att framstå som en platå. Patzek:

”De senaste 8 åren har takten (produktionstakten) pendlat kring 72-74 miljoner producerade fat råolja (petroleum) per dag (MPOPD) trots att hela världen försöker göra sitt bästa för att möta en ständigt ökad efterfrågan på råolja.”      

Patzek tar upp flera exempel på absurditeten och faran att lämna vår framtid i händerna på prognoser från så kallade ekonomer:

“Min största icke-favorit ekonom, Dr Julian Simon är känd för sin tro att det inte finns några gränser på tillväxten…Simon skrev följande nonsens, för vilket han blev College professor och gullebarn  för några policy-makers och tanke (sjukt) -smedjor:  
 • Teknologi existerar nu som möjliggör att produktionen av praktiskt taget outtömliga mängder av mer el mindre alla produkter som kommer från naturen matprodukter, olja till och med pärlor och diamanter…
 • Vi har i våra händer nu- i våra bibliotek faktiskt- teknologin att föda, klä och förse energi till befolkning som hela tiden växer för de närmaste 7 miljarder åren…
 • Även om ingen ny kunskap nånsin nåddes…skulle vår befolkning kunna fortsätta växa  förevigt…    
Patzek replikerar bl.a med Professor Bartletts torra observation:

”att även om Simon missade med en faktor av 1000 i sin estimering av människans framtida befolkningstillväxt (dock 7 miljoner år inte 7 miljarder år), och mänskligheten växte med endast 1 % per år, skulle antalet människor (enligt Simons estimering) uppburna av teknologin och ekonomin överstiga 1 följt av 30,000 nollor MER än antalet atomer i Universum (1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000...)”.

Föga förvånande haglade argumenten tillbaka mot Patzek från besvikna investerare som inte fick höra det de de ville höra, de framförde framförallt dessa ”motargument”:  
 1. King Hubbert försökte bemöta frågan om ändliga resurser och idag vet vi att han hade fel.
 2. Trots att Hubbert-cykler uppstår för individuella oljeprovinser, kan de inte uppstå i världen.
 3. Vi har förutspått den globala peaken för oljeproduktionen en lång tid och den har aldrig inträffat fram till idag.
 4. Teknologi kommer alltid ligga steget före geologin, därför, kommer vi fortsätta att producera mer och mer råolja varje år, bara från andra platser och till ett högre pris.
 5. Oljeskiffer i USA och på andra platser är sådana teknologiska ”game changers” att de kommer ersätta den pågående nedgången i de konventionella råolje- reservoarerna såsom Ghawar, Burgan, Cantarell, Samotlor, Prudhoe Bay och många andra.  
Vi nöjer oss här med att ta med Patzeks graf nedan och hur han bemöter punkt 1 om varför geologen M. King Hubbert missade peaken för världens råoljeproduktion med HELA 5 år i sin rapport “Nuclear energy and the Fossil fuels” som Hubbert presenterade för American Petroleum Instiute i Texas 1956…resten får ni läsa i Patzeks inlägg!

 Graf av Tad Patzek

Hubbert simply did not have enough random variables in his data set, because these variables were still in the future when he plotted his Figure 22.  In the intervening six decades, technology created by people like me brought these new random variables (oilfields) to life and doubled the production outcome, but did not change the location of the peak.”

Nedan har ni Hubberts egna graf från rapporten (1956) över världens råoljeproduktion så som han trodde den skulle utveckla sig och där världens maximala produktionstakt för råolja beräknades nås år 2000. (för att läsa hela Hubberts rapport från 1956 gå till ”måste läsa doks” ovan).


Som de flesta läsare säkert redan känner till är dock Hubbert mest känd för att i samma rapport räkna ut att USA:s egen råoljeproduktion skulle nå sin maximala nivå 1970, vilket var exakt vad som skedde. USA har därför tvingats importera mer och mer råolja sedan 1970... 

För mer info om Tad Patzek läs gärna inläggen: 

    2012-04-14

Lördagsläsning

Hedoniska Index
Rasmus Fleischer med den eminenta och väldigt underhållande bloggen Copyriot har i två väldigt läsvärda inlägg förklarat lite närmare historien bakom hedoniska index (Hedonic regression). Detta mossiga begrepp är väldigt viktigt för att förstå utformningen av ekonomisk data och statistik idag:
Del 1; Om hedoniska index
Del 2; Tillämpning av hedonisering
 

What the new 2011 EIA oil supply data shows

-Lördagens andra obligatoriska läsning står Gail Tverberg för som i sin blogg Our Finite World har summerat världens samlade oljeproduktion (samt övriga flytande bränslen) för 2011 baserat på amerikanska energimyndigheten EIA:s senaste data.

Kanske inte mycket nytt men ändå en väldigt föredömlig summering som illustrerar rådande läge väldigt bra. Inlägget publicerades även igår i Energy Bulletin.

2012-04-13

Uppsnappat i etern -13 April

Uppfinnarens oljepatent värt över en miljard, Di, 12 April 2012

-Läs gärna det tidigare inlägget Magisk oljeåtervinning om det svenska företaget Cassandra Oil (som uppfinnaren Anders Olsson i artikeln ovan alltså ligger bakom). 

America: The Gasoline War, John Michael Greer, The Archdruid Report, 11 April 2012

Iran försöker locka oljekunder - med gratis lån, Di, 12 April 2012

Green Slime Drives our Financial Crises, William K Black, Financial Sense, 12 April 2012 

Minefields that can Blow-up Global Stock Markets in 2012, Gary Dorsch, Financial Sense, 12 April 2012

Oil Better-Supplied for First Time Since 2009, IEA Says, Grant Smith, Bloomberg, 12 April 2012  

Japanska reaktorer väntas få nystart, Moncia Kleja, Ny Teknik, 12 April 2012

Sudan oil war heats up, north mobilizes, UPI, 11 April 2012

-"...China is Sudan's major oil customer and is seen as a possible peacemaker"!!

 White House announces new military renewable energy goals, Platts, 11 April 2012

-"..the US military will seek to deploy 3 GW of renewable energy, including solar, wind, biomass and geothermal, by 2025"

 ”Iter kommer aldrig att ge någon energi”, Ny Teknik, Anders Wallerius, 4 April 2012

 -"Det presenteras som en energisatsning för att kunna producera fusionskraft ur vatten och litium... – Men jag vill påstå att Iter aldrig kommer att leda fram till någon form av energiproduktion. I stället borde man vara ärlig och presentera det som ett grundforskningsprojekt och inte ett sätt att lösa energiförsörjningen"
Detta säger Janne Wallenius, professor i reaktorfysik på KTH i Stockholm.

Talks to resume on Iran’s nuclear programme, Roula Khalaf & Geoff Dyer & Tobias Buck, The Financial Times, 11 April 2012


2012-04-12

Priset på Naturgasen under 2 dollar!

Wall Street Journal rapporterar nu att priset på naturgas idag gått under 2 dollar per miljon BTU (British thermal units)!! Något som inte skett sedan 2002. Detta är anmärkningsvärt i flera avseenden.

Vi har nyligen rapporterat om hur den enorma skiffergas-prospekteringen (skiffergas=shalegas) exploderade i USA fram till 2008. Tusentals brunnar borrades i hopp om att göra USA energioberoende och gasindustrin tjänade stora pengar på ett stigande gaspris som i början av juli 2008 toppade på 13 dollar per miljon BTU. Efter finanskraschen 2008 föll priset till 2 dollar per miljon BTU och gasbolagen gick med brakförlust. Sedan 2009 har gaspriset pendlat mellan 2-4 dollar och under 2012 legat kring 2 dollar.

Johan Landgren (en av undertecknade bloggare) deltog i ett webinar i torsdags där geologen och energikonsulten Arthur Berman presenterade det senaste läget för skiffergasen i USA och hur han såg på gasindustrins framtid i USA och även utanför dess gränser. Seminariet med titeln "U.S. Shale Gas -After The Gold Rush: A Perspective on Future U.S. Natural Gas Supply and Price" anordnades av ASPO-USA . Eftersom USA leder skiffergas-utvecklingen i världen ger det en fingervisning av vad vi kan vänta i resten av världen vad det gäller naturgasproduktionen.

Vad som framkom med allra största tydlighet vid seminariet är att gasbolagen går med enorma förluster vid ett gaspris på 2 dollar per miljoner BTU. Faktum är att gasbolagen måste upp i ett gaspris på minst 8.5 dollar för att kostnaderna ens ska gå ihop enligt Berman. De flesta gasbolagen är dessutom extremt belånade och söker sig till oljeprospektering där de kan. Ett annat huvudbudskap under seminariet var att varken gasindustrin eller amerikanska energimyndigheten (EIA) tror att gaspriset vänder upp de närmaste åren, trots att det är nödvändigt för att verksamheten ska gå runt och trots att efterfrågan på naturgas ÖKAR!

Nu har alltså gaspriset sjunkit till under 2 dollar vilket inte bådar gott för en industri som redan vacklar på gränsen till kollaps. Även om gasindustrin genom en transformering mot LNG (flytande gas) kan bli lönsam längre fram är det många av de mindre och medelstora gasbolagen som inte kan vänta 2-10 år innan verksamheten åter blir lönsam med ett högre gaspris.

Läs gärna de pinfärska inläggen från i helgen om skiffergasen från ASPO-USA -seminariet/Arthur Bermans presentation för att sätta in er i gasfrågan:

Den förrädiska Shalegasen/Skiffergasen del 1

Den förrädiska Shalegasen/Skiffergasen del 2