2011-12-31

MSB listar hot mot Sverige -utan Peak Oil!

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har sedan några veckor tillbaka listat 24 riskområden varav 9 är direkt kopplade till Naturen. MSB:s rapport ska bidra till att, tillsammans med liknande rapporter från övriga EU-medlemmar, skapa en helhetsbild för de största riskerna inom Europeiska Unionen. Rapporterna ska vara redovisade innan 2012.

Rapporten har skrivits om tidigare, bland annat var bloggranen cornucopia tidigt ute. Dagens Nyheter skriver idag om MSB -rapporten.

MSB utarbetade rapportenEtt första steg mot en nationell riskbedömning: nationell riskidentifiering.
”Enligt regeringens beslut den 9 juni 2011 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fått i uppdrag att ta fram en nationell riskbedömning. Uppdraget lyder enligt följande: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med berörda myndigheter ta fram en nationell riskbedömning. Bedömningen ska tas fram med utgångspunkt i rådslutsatserna om riskbedömning i Europeiska unionen (8068/11). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 30 november 2011.”

MSB-rapporten identifierar 24 riskområden såsom översvämningar, jordbävningar, cyberattacker, terrorism, störningar i elförsörjningen, risk för smittsamma sjukdomar, avbrott i transporter och stora transportolyckor, risk för instabilitet i samhället och social oro, och  störningar i energiförsörjningen MEN inget om PEAK OIL!!

Vi är naturligtvis inte förvånade bara besvikna. I fråga om svensk sårbarhet och beredskap för oljeberoendet står det under avsnittet ”störningar i energiförsörjningen” förvisso om det faktum att Sveriges transportsektor nästan helt är beroende av oljebaserade drivmedel. Vidare står det att Sverige främst importerar sin råolja från Danmark, Norge och Ryssland och att svenska staten INTE har något eget oljelager.
Däremot att ”oljebolag och andra stora aktörer är skyldiga att håla ett beredskapslager av råolja eller oljeprodukter motsvarande 90 dagars normal konsumtion”. Avsnittet om energiförsörjningen fokuserar dock på vikten av fungerande elförsörjning. ”Fungerande elektricitet är ofta en förutsättning för i princip all energiförsörjning” står det…

När det gäller avsnittet om avbrott i transporter hade det sannerligen varit på sin plats med en analys av lastbilstransporternas diesel beroende (läs oljeberoende) och hur lastbilstransporternas betydelse för svensk ekonomi är direkt avgörande om företag och individer ska få sina produkter levererade kors och tvärs i vårt långa rike men icke. Med andra ord inga lastbilstransporter, ingen svensk ekonomi att tala om.
Intressant nog beskriver avsnittet detta scenario (taget från Krisberedskapsmyndigheten 2007):

”På grund av blockader råder stor brist på drivmedel under sju dygn. Livsmedel som normalt levereras dagligen kan inte levereras lika ofta vilket gör att det ser tomt ut på vissa hyllor i affärerna. De tomma hyllorna sätter igång en våg av hamstring av livsmedel som ytterligare förvärrar situationen. Hälso- och sjukvården får problem med försörjningen av mediciner. Många får svårt att komma till jobbet. Företag drabbas genom att deras beställda varor inte kan transporteras från hamn, bangård eller flygplats. Medierna underblåser krisstämningarna.”

Bedömningen var att samhället krisledningsförmåga vid ett omfattande avbrott i transporterna i huvudsak är god men att en stor störning i transportsystemet är bristfällig för samhällsviktiga verksamheter. Detta gäller tex sjukvården med sitt starka beroende av fungerande transporter. Det konstaterades även att det var oklart vilka transporter som ska prioriteras vid begränsad kapacitet.

Det vi reagerade mest på var dock det sista stycket under ”avbrott i transporterna”-avsnittet:
Sedan denna bedömning gjordes har omfattande omstruktureringarna skett inom transportsektorn år 2009 och 2010. Bedömningen är därför inte längre att betrakta som aktuell.
Que? Hallå! Har vi missat nått här? Lastbilstransporter står idag för över 90% av Sveriges transport av varor inom landet och dieselanvändningen för transportsektorn ökade under 2010 med 9% mot föregående år enligt svenska energimyndigheten. Vad är det man gjort för ”omfattande omstruktureringar inom transportsektorn?? Det är lätt att säga en sak men att bevisa något är inte samma sak!

En av Sveriges största sårbarheter på kort sikt är Peak Oil, det vill säga minskad tillgång på billig råolja och dess relaterade produkter såsom diesel och bensin. Detta när inte, inte om, råoljan når sin maximala produktionstakt globalt, minskar produktionen år för år och därmed även tillgången på alla produkter som är kopplade till råoljan. Samtliga ekonomier i världen är beroende av billig råolja, inte minst Sveriges transportsektor som utgör kärnan i en fungerande svensk ekonomi och samhällsfunktion.

Nya läsare kanske tänker ”men vi har väl tillräckligt med olja att ställa om till en infrastuktur som bygger på el tex, vi har väl 20 år eller mer och nya oljefyndigheter upptäcks ju var och varannan dag och snacket om Peak oil har ju pågått sedan 70-talet!”

Vi önskar verkligen att detta var fallet men ALLT tyder på att Peak Oil infaller inom endast några år. Råoljeproduktionen i världen har inte ökat med mer än ett par miljoner fat per år sedan 2005 (befinner sig på en platå) och gapet mellan vad som upptäcks och vad som faktiskt produceras ökar hela tiden. Det spelar ingen roll om vi upptäcker 1 miljon nya oljefält om dessa inte börjar producera förrän om 10 år! Detta är grundläggande att förstå. Peak Oil då? Är det en teori och varför har det snackats om sedan 1970-talet?

1970 uppnådde USA sin maximala oljeproduktion och den har sedan dess minskat stadigt varje år och skapat USA:s enorma oljeimportberoende idag. Över 60 % världens oljeproducenter har dessutom uppnått sin maximala produktion offentligt så ni kan ju gissa var vi är på väg och att sannolikt fler har uppnått sin maximala produktionsnivå men inte gått ut med det. Peak Oil är alltså ingen teori (även om det var det från början) utan en realitet i de flesta oljeproducerande länderna och endast en tidsfråga för världen som helhet.

Därför kan vi bara vänta allt högre oljepriser då vi på kort sikt inte heller har några alternativ till råoljan. Råoljan som på något sätt ingår i antingen produktionen av eller materialet för de flesta prylar i våra liv, för att inte tala om transporten av dessa saker och människor därtill. Allt ifrån drivmedel, till matproduktion och plaster förutsätter ÖKAD tillgång på billig råolja för att vår ekonomi ska växa och inte krympa.

En exportberoende ekonomi som Sverige kan inte göra något åt infrastrukturen utanför Sveriges gränser eller hur andra ekonomier kommer påverkas av ett stigande oljepris men inom landets gränser kan vi göra allt för att bygga en hållbar infrastruktur där tåg ersätter lastbil och bil i så stor omfattning som möjligt. Då detta tar tid (årtionden) och då transportsektorn fullkomligt domineras av lastbilar idag måste detta göras i stor omfattning och inledas omgående.

Att tro att vi kan ersätta alla lastbilar eller att vi kan transportera varor och människor inom landet som idag, ”business as usual” är naivt och bygger på okunskap men vi kan minska sårbarheten och se till att ha en bra grund för transport av de viktigaste varorna inom landet. Detta samtidigt som vi ställer om till en mer lokalt och regionalt producerande ekonomi som inte är beroende av billigt fossilt bränsle.

Ok, vi nämnde tidigare att vi inte är förvånade över att Peak Oil inte nämns eller det svenska oljeberoendet för framförallt transportsektorn inte analyseras när Sveriges nationella sårbarhet ska undersökas av MSB. Anledningen är bla att Rick Munroe-energianalytiker på National Farmers Union i Canada och författare till många artiklar på Energy Bulletin (även bonde och lärare), undersökt amerikanska och kanadensiska myndigheters beredskapsplaner för kriser. Även där är frånvaron total av ett Peak Oil scenario så varför skulle Sverige vara annorlunda? För att Sverige är mer miljövänligt? Tänker mer ”hållbart”? We wish!

Rick Munroe presentation The emerging liquid fuel crisis: Military concerns VS Civilian inactions handlar om detta och presenterades under Associaton for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO) -konferens i Washington DC, 2010.

Rick menar att det är högst talande hur försvarsmakten i USA och Tyskland i olika rapporter ser högst allvarligt på Peak Oil medan varken Homeland Security, FBI, EIA (amerikanska energimyndigheten), amerikanska jordbruksdepartementet och motsvarande instanser i Kanada har några som helst beredskapsplaner för Peak Oil eller ens nämner det på sina ”hotlistor”.

Detta är högst anmärkningsvärt och oroande menar Rick, ett offentliggörande av en rapport till tyska försvarsmakten på över 100 sidor om hur Tyskland bör förbereda sig för Peak Oil bör ju tex vara ”förstasidesstoff” för media (skrevs en artikel om rapporten av Der Speigel när den släpptes 2010).
Vi kan inte annat än hålla med Rick och naivt hoppas på en snabb förändring och upplysning av allmänheten om Peak Oil och efterföljande politiska agerande.

 Slutligen frågar vi oss hur en beredskapsplan för Sverige kan tas seriöst om den inte ens listar en av de största utmaningarna/hoten för Sverige på kort sikt? MSB rapport tyder helt klart på ett snabbt hopkok av svenska myndigheter för att leverera information till EU om vad Sverige gjort och inte vad som verkligen behöver göras och vilka som är de allvarligaste hoten/bristerna i det svenska samhället/hos myndigheterna.

Döm själva.

Några andra artiklar och inlägg vi gjort i ämnet:

Johan Landgrens artikel på Energy Bulletin: When Oil Disruptions Lead to Crisis- Learning from the Arab Oil Embargoes 1967 & 1973-74

Fixa nedan:
Ökade lastbilstransporter i vinter
När ekonomin krymper
Har världen råd med sanktioner mot Iran?
Iran varnar för 250 dollar fatet
Arla ett hot mot svensk livsmedelsproduktion2011-12-24

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar vi våra läsare. Som ni kanske förstår kommer tempot på bloggen att vara lägre under jul och nyårshelgen.

Ni har väl bakat pepparkakor!!?

2011-12-23

Klimatet kan inte vänta 20 år!

I Dagens Nyheter står det idag att läsa om det senaste i raden av ”quick fixes” eller snabba räddningsåtgärder för klimatet och som bara med rubriceringen antyder till allmänheten att klimatet enkelt går att rädda eller vad sägs om ”Året runt -grödor kan hejda växthuseffekten”. Läser man den rubriken och inte känner till hur nuvarande grödor utvecklas och hur de grödor som föreslås ”hejda växthuseffekten” behöver ÅRTIONDEN för att utvecklas och inte förstår/känner till att vi INTE har årtionden på oss att fullkomligt ställa om vårt fossila energi -beroende av framförallt olja, ja då är vi på FARLIG MARK!

Ok nog med snacket, vad säger man i artikeln och hur ligger det verkligen till?

Artikeln inleds med ”Året runt-grödor av korn och vete kan minska mängden koldioxid i atmosfären -till nivåer före den industriella revolutionen”. WOW! Man blir ju alldeles varm i kroppen, så här dagen före julafton! Dessa ”glada nyheter” kommer dessutom från forskare, publicerade i Scientific American.

Vidare står det i artikeln att människan utvecklat grödor inom jordbruket där egenskaper som fleråriga växter har, bland annat långa rötter, inte varit prioriterat.

Douglas Kell, prof i biokemi vid Universitetet i Manchester säger att denna satsning varit ett misstag…
Mycket riktigt påpekar Douglas Kell att rötter under jord binder upp koldioxid. Tanken är att grödor med längre rötter därmed skull kunna pumpa ner kol i marken och mer koldioxid skulle kunna bindas i jorden istället för i atmosfären. Detta med hjälp av ny genteknik.

Artikeln avslutas med att det troligen tar 5 år att hitta de rätta generna och ytterligare 15 år att utveckla grödan, alltså vi måste vänta minst 20 år innan stålmannen kommer och räddar oss!  Eller…
”Gud vad skönt” tänker kanske någon ”jag behöver inte göra några stora personliga uppoffringar -tekniken löser allt som vanligt”!

DETTA BUDSKAP/ MEDIABILD OCH DENNA FORSKAROKUNSKAP KUNDE INTE VARA MER VILSELEDANDE OCH FELAKTIGT! Här slutar därför den tekniktroende/Don Quijote-idealisten kanske att läsa men nu kommer realistens förklaring och helhetsbild att beskrivas:

1949 Bönder i USA. Hur många  jordbrukare sysslar med hållbart jordbruk idag? Ej beroende av billig energi? Bild från Wes Jacksons presentation nedan.

Under olje och energi- konferensen i Washington DC Johan Landgren deltog i november, var en av huvudtalarna Wes Jackson- av många bedömare ansedd som världsledande inom forskning om hållbart jordbruk.  Wes Jackson (WJ) är president för the Land Institute, Dr i genetik och enligt Life Magazine en av 18 individer som förutspås bli en av de 100 viktigaste amerikanerna under det 20:e århundradet. Erhöll det alternativa nobelpriset, Right Lively Hood Award år 2000. WJ är författare till flera böcker, bland annat ”New Roots of Agriculture” och den senaste ”Consulting the Genius of the Place”.

Under sin presentation berättade WJ om sitt arbete med utveckling av fleråriga sädesslag där fördelarna är flera. Dels utvecklar fleråriga grödor längre rotsystem, upp mot 5 meter mot våra ettåriga på 1,5m. Fördelen är att de är sammanbindande och motverkar jorderosioner, ett stort problem idag. Jorderosioner leder till stora kväveutsläpp och är mycket klimatpåverkande. Jorderosionerna har även stora ekonomiska konsekvenser i främst utvecklingsländerna med minskade eller förstörda skördar men vi ser effekterna även i USA och andra länder. En annan fördel är att fleråriga grödor kräver mindre energi eftersom det kräver mindre plöjning. Färre cykler leder även till lägre klimatpåverkan genom mindre kväveläckage vid öppen jord.

Wes Jacksons presentation var viktig eftersom den kan kopplas till en framtid där jordbruk drivs av mindre fossil energi. Då lär det krävas grödor som är resistenta och kräver mindre tillsatt energi i form av exempelvis konstgödsel, bekämpningsmedel och konstgjord bevattning. Kanske viktigast av allt, Wes Jackson satsar på hållbara grödor men berättade att han inte får några anslag eftersom konstgödningsindustrin och de som utvecklar nuvarande ettåriga sädesslag motverkar honom…

Så här kan det gå om man kör med samma ett-åriga grödor på samma plats år efter år. (Bild från WJ presention nedan).

Wes Jacksons presentation fick dock hela konferenslokalen att lyfta, en mix av forskare, investerare, eldsjälar inom hållbarhet, ekonomer, entreprenörer, studenter, författare från hela världen ställde sig upp och klappade händerna LÄNGE! När Wes Jackson gick nerför scenen och vecklade ut en bild på en gröda med flera meters längd och hundratals utspretande rötter och jämförde med en liten pyttegröda, med några få korta stumpar till rötter som representerade dagens grödor från det konventionella, högintensiva jordbruket -gick det ett sus igenom rummet. Känslan var verkligen att folk tänkte ”vad fan håller vi på med” följt av  ”vi måste agera nu”!

Vad läsaren måste förstå är att dagens högintensiva jordbruk inte bara är en katastrof för klimatet och för hållbarheten/resistensen i jorden. Fleråriga grödor som är näringsrika och motståndskraftiga över olika odlingssäsonger finns knappt tillgängliga idag och kunskapen hos odlare eller kännedomen om hur man utvecklar rätt typ finns inte heller. Detta är dock inte huvudproblemet för vår matförsörjning framöver, om vi bortsåg från klimatet.  Det finns en anledning till att vi övergått till högintensivt/storskaligt jordbruk, det är möjligt och lönsamt om vi har ett ständigt flöde av billig energi i form av olja som kan driva våra traktorer och framställa bekämpningsmedel etc som de ett-åriga grödorna kräver för att i huvudtaget överleva!

Ett-åriga grödor är inte motståndskraftiga nog pga sina korta rötter och pga näringen i jorden där de odlas dränerats på näring när man kört med samma gröda år in och år ut, istället för att växla grödor och därmed tillföra och ta bort olika typ av näring från olika sädesslag utan att jorden blir mindre näringsfattig. Dessutom pumpar man ner kemikalier i jorden som kan göra jorden obrukbar för fleråriga grödor i årtionden. (Om Sveriges matförsörjning läs gärna inlägget Svensk matförsörjning hotad & Arla ett hot mot svensk livsmedelsproduktion). 

Vi står på randen till Peak Oil, där inte oljan ”plötsligt tar slut” men stadigt minskar år för år eftersom vi då nått maximal global produktionskapacitet av den billiga råoljan. Den som förstått detta förstår vad det innebär för jordbruket och vår högkonsumerande livsstil. (Läs gärna inläggen När ekonomin krymper & Vad är ett stort OLJEFYND?)

Försök att lyfta blicken och se helheten. Följ oljan och följ pengarna och du förstår bättre hur världen fungerar.

Bruset i etern 23-Dec

The Battle Over Aviation Emissions, James Kanter, New York Times, 22 Dec 2011

BP to Exit Solar Business, Alexis Flynn, Wall Street Journal, 22 Dec 2011

Carbon Emission Fees for Flights Upheld, Nicola Clark, New York Times, 22 Dec 2011

Gas Exports Ignite a Feud, Tennile Tracy, Wall Street Journal, 22 Dec 2011

Ministers feel the heat over solar energy cuts, Tom Bawden, The Independent, 22 Dec 2011

Japan Plots 40-Year Nuclear Cleanup, Phred Dvorak and Mitsuru Obe , Wall Street Journal, 22 Dec 2011

Environmental Protection Agency issues new regulation on mercury, Juliet Eilperin, Washington Post, 22 Dec 2011

India Unveils Strategic Oil Stockpile Plans, Rakesh Sharma, Wall Street Journal, 21 Dec 2011

2011-12-22

Bruset i etern 22-Dec

Verdens største vil koste 34 milliarder, Offshore.no, 21 Dec 2011

Crude Oil Rises a Third Day in New York on U.S. Economy, Stockpile Decline, Ben Sharples, Bloomberg, 21 Dec 2011

U.S. Joins EU Pressing to Cut Iran Oil Sales, Indira A.R. Lakshmanan and Asjylyn Loder , Bloomberg, 21 Dec 2011

'Green deal' will fail, government's climate advisers warn, Damian Carrington, The Guardian, 20 Dec 2011

Workers return to Kazakh oilfield under armed guard, Robin Paxton, reu, 21 Dec 2011

Kazakh oil workers ask who ordered firing at protesters, Robin Paxton, Reuters, 20 Dec 2011

Shell shuts down drilling at Gulf of Mexico rig, Emily Gosden, The Daily Telegraph, 20 Dec 2011

Biofuels not food the biggest driver of 'land grabbing' deals, says report, Laurie Tuffrey, The Ecologist, 20 Dec 2011

EPA finalizes tough new rules on emissions by power plants, Juliet Eilperin and Steven Mufson, Washington Post, 19 Dec 2011

Lessons of the Deepwater Horizon, Editorial, New York Times, 19 Dec 2011

2011-12-20

Bruset i etern 20-Dec

Jakten på nye 250 millioner fat, Offshore.no, 19 Dec

Bensinförsäljningen sjönk i november, SvD, 19 Dec

Exxon woos GKP to gain Kurdish base, Mark Leftly, The Independent, 19 Dec 2011

Landowners turn against leasing for 'fracking', Tom Bawden, The Independent, 19 Dec 2011

EU Looks to Carbon Reductions, Alessandro Torello, Wall Street Journal, 16 Dec 2011

Norge sluker nye rigger, Offshore.no, 16 Dec

OPEC sätter taket på ekonomin

OPEC har nu enats om ett produktionstak på 30 miljoner fat per dag för råoljeproduktionen. Under OPEC –mötet i Wien den 14 December beslutades att individuella OPEC-medlemmar ska minska sin råoljeproduktion för att ge plats åt ökad produktion i Libyen.  Detta skriver Platts  i en artikel.

När OPEC sätter ett tak på oljeproduktionen innebär det i praktiken ett tak på den globala ekonomin som om något, behöver fortsatt billig olja och inte ett oljepris på över 100/dollar fatet (i skrivande stund Brent Crude 106 dollar fatet). Naturligtvis kan vi vänta oss minskad efterfrågan på olja framöver med en minskande tillväxt i framförallt Europa och USA men efterfrågan på den billiga råoljan från OPEC-länderna bara ökar i takt med att levnadsstandarden i dessa länder höjs dag för dag och dess invånare anammar den västerländska, högkonsumerande kulturen (läs oljeslukande). Detta samtidigt som efterfrågan på råoljan från länder som Indien och Kina ÖKAR.

I en intressant artikel på Energy Bulletin skriven av Gail Tverberg (oljeguru på theoildrum.com) står det att OPEC kommer göra allt för att hålla oljepriset kring 100 dollar-strecket (och inte gråta om det blir högre så länge ekonomin inte helt kollapsar). OPEC-länderna med Saudiarabien i spetsen behöver nämligen de enorma oljeintäkterna för att fortsatt kunna finansiera sina välfärdsprogram och subventionera ett oljepris/bensinpris långt under världsmarknadspriset för den egna befolkningen.

Se graf nedan om hur mycket oljeproducenter som Saudiarabien och Venezuela subventionerar sin fossila bränslekonsumtion.

Ekonomiskt värde på subventioneringen av den fossila bränslekonsumtionen, 2009

 Källa: World Energy Outlook 2010-“Key graphs”

Gail skriver vidare att vilken produktionskapacitet OPEC och framförallt Saudiarabien verkligen har är dessutom ett stort frågetecken.  Saudiarabien hävdar att de har en produktionskapacitet på 12 miljoner fat/dag men har nyligen minskat sina ambitioner att öka sinn nuvarande produktionskapacitet på 15 miljoner fat/dag till 2020. Enligt den amerikanska energimyndigheten EIA har Saudiarabien inte producerat mer än 9.94 miljoner fat per dag i år (senast i augusti). Kanske behöver Saudiarabien ”vila” sina oljebrunnar för en redan hög kapacitetsnivå, endast igångsatta pga av Libyens produktionsbortfall.

Hur som helst ger ett gemensamt beslut om ett produktionstak för OPEC en ursäkt för minskad produktion i tex Saudiarabien, idag eller i framöver skriver Tverberg. Oavsett om OPEC:s produktionstak är ett tecken på att oljeproduktionen närmar sig ett max för organisationen eller är ett sätt att garantera höga oljeintäkter genom ett fortsatt högt oljepris, bådar det inte gott för den globala ekonomin.

Tverberg skriver: ”It seems to me…that OPEC is gradually changing from an association whose primary purpose to hold down production, to an association of mostly aging oil countries who need to cover up the fact that their oil production may not be able to keep up much longer”.

Vidare menar Tverberg ,innebär OPEC:s produktionstak att eventuell ny produktion från Irak kan kompenseras  med minskad oljeproduktion från övriga OPEC-medlemmar och därmed hålla taket fast och oljepriset högt (OPEC vill alltså INTE ha ut en massa ny olja från Irak på världsmarknaden så produktionstaket överstigs och oljepriset sjunker).

Med andra om en eller flera OPEC medlemmar tvingas minska sin oljeproduktion i takt med att Peak Oil/maximalproduktionstakt av råoljeproduktionen nåtts kan det faktumet skjutas under mattan (åtminstone tillfälligt) så länge produktionsbortfallet ersätts av ökad produktion i Libyen och Irak.

Vänta er därför ett fortsatt högt oljepris som redan nu är högst ansträngande för den globala tillväxt-ekonomin, en världsekonomi som kräver ett fortsatt snabbt flöde av det svarta guldet.  Stagnerande eller minskande oljeproduktion innebär BÅDA att ekonomin tvingas krympa och inte växa som den är ”byggd för”. Oljepriset kan dyka temporärt på grund av lågkonjunkturen men botten blir hela tiden högre och på sikt kan oljepriset bara väntas stiga.

För vidare aktutell läsning om detta läs gärna Why Oil Prices Are Killing the Econonmy", från chrismartenson.com.

2011-12-19

Världen krymper och flygbolagen nationaliseras

“Schlumbergers budskap är brutalt! Majoriteten av dagens flygbolag har affärsmodeller som inte klarar av ett scenario med Peak Oil. -Vikande oljeproduktion innebär slutligen att luftfarten nationaliseras, för att återgå  till den situation som rådde under 70-talet.” (klicka på bilden för att komma till videon)

När Dr. Charles E Schlumberger, ansvarig specialist för området flygtransporter hos Världsbanken (The World Bank) tar till orda om flygindustrins framtid är det ord och inga visor och inga glädjande nyheter för den som hoppas på en lång karriär inom flygbranschen.  Dr Schlumberger talar i videon ”The Future of Air Transportation” ovan om hur han ser på framtiden för flygbranschen kopplat till hans kunskaper om Peak Oil och hur det kan väntas påverka det globala flygresandet framöver.

Schlumbergers tal i videon ovan är från oljekonferensen i Washington DC, 2010 som arrangerades av Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO)-USA . Dr. Schlumberger talade även under årets ASPO-USA konferens i Washington (för pdf se måste läsa dok ovan). I princip samma tal hölls även under 2011 års konferens.

Schlumberger är schweizisk medborgare (men hans mor är svensk) och är i sitt arbete som ytterst ansvarig för affärsområdet flygtransporter hos Världsbanken i Washington DC där han arbetar med Världsbankens policys och utvecklingssatsningar inom flygtransportsektorn. Arbetet innefattar även rådgivning till regeringar om flygtransportutbyggnad.

Tidigare har Schlumberger bland annat innehaft positioner som vice-president vid UBS (Schweiziska Union Bank ) och VD för Logistics and Transport Group i Frankrike.  Schlumberger är även pilot och certifierad flygplansinstruktör mm.


Många flygbolag tjänar sina pengar på affärsresande och inte på ”ekonomiklassen”. Vilket är förståligt då Schlumbrger nämner att priserna för en stol i business class ofta ligger 10 gånger högre än för den billigaste stolen i ekonomiklass samtidigt som ekonomiklass tar upp 2-2.5 gånger så mycket utrymmet som business class.

Globalt idag 2.5 miljarder flygresenärer. Flygresandet följer i princip BNP -utvecklingen sett över de senaste 40 åren även om nedgången i flygresandet ibland till och med varit kraftigare än BNP-nedgångarna vid recessioner.

Utan att ta hänsyn till Peak Oil tror flygindustrin att vi har flygbränsle för ytterligare 44 år och att vi kommer mer än dubbla antalet flygpassagerare  i världen. Eftersom oljan utgör den största kostnaden för driften av ett flygplan och eftersom man väntas utöka flygflottan till från dagens ca 20 000 till hela 30 000 måste flygplanen göras mycket mer bränsleeffetktiva fortsätter Schlumberger, vilket i praktiken kommer innebära att hela dagens flygplansflotta måste bytas ut mot nya mer bränslesnåla flygplan.

Om flygtransporten krymper menar Schlumberger och håller därmed med Jeff Rubin (se tidigare inlägg här) kommer den globaliserade världen också att krympa. Daglig transport av komponenter för olika tekniska produkter till olika delar av världen tex är helt beroende av att flyget levererar snabbt och i stor skala.

Kärnan för dagens globala ekonomi hänger på omfattande flygtransporter. Flyget generar dessutom ca 50 miljoner arbetstillfällen globalt. Krymper flygindustrin får det katastrofala följder för den globala ekonomin menar Schlumberger och skulle fördjupa en recession avsevärt.

Intressant exempel Schlumberger nämner:

1945 -London-Sydney (omräknat i dagens dollarvärde-2010) kostade knappt 100.000 dollar!
1965 kostade samma resa ca 15.000 dollar
2010 kostade det endast 1450 dollar!

Vi kan lätt gå tillbaka till dessa nivåer säger Schlumberger och nämner att när han 1979 för första gången åkte med hela familjen till USA från Schweiz  sa Schlumbergers pappa medan han höll upp flygbiljetten:
”Detta min son, din biljett är en månadslön av min sekreterarlön” . Biljetten kostade motsvarande 5000 dollar i dagens pengar,  2010 kostade samma biljett ca 1000 dollar, en nedgång med 80%!
Denna graf är tagen från Schlumbergers presentation för ASPO-USA konferensen, Washingon DC, 2-5 nov -2011

Enligt Schlumberger överstiger bränslekostnaderna tom personalkostnaderna vid ett oljepris på 80 dollar/fatet (när detta skrivs: Brent Crude 103 dollar/fat & WTI Crude 93 dollar/fat).
Kontentan blir enligt Schlumberger att när kostnaderna för flyget går upp och industrin kollapsar pga av högre oljepris innebär det inte slutet för flyget. Flygindustrin kan då helt enkelt återgå till priser som de likt 1979 eller ännu tidigare.

Priserna blir då i stil med:

Washington DC-Los Angeles -2000 dollar
Washington DC-Europa- 5000 dollar.

Schlumberger nämner det faktum att flygindsutrin ”redan” 2015 kommer driva flyget med 1% biobränsle, 2020 med 15%, 2030 30 % och 2040 med 50% biobränsle. ”Jag är ju en medlem av APSO så ni kan ju gissa vad jag tycker om detta, 1% biobränsle 2015 är inte mycket.

I sina slutsatser säger Schlumberger att ”Peak Oil kommer drabba flygtransporten svårt, först med recession och sedan med stigande underhållskostnader och mycket lägre finansiering av industrin”. Flygtransporten är en avgörande drivkraft i dagens globala ekonomi. En allvarlig minskning av flygtransportservicen, kommer bara i sig, få allvarliga konsekvenser-ekonomiska, sociala och till och med politiska konsekvenser.

För länder som tex Kongo eller USA  eller Australien -om du inte kan resa till den andra sidan kan du mycket väl få problem med social integrering och till med politisk integrering.

Flygtransporten kommer inte försvinna säger Schlumberger men det sociala resandet för att träffa vänner kommer minska betydligt. På lång sikt kommer flygtransporter finnas kvar, främst tack vare effektivare bränsleutnyttjande och biobränslen.

Johan (undertecknad bloggare) fick tillfälle att tala med Schlumberger vid ett par tillfällen under 2010 års ASPO konferens i Washington DC (Schlumberger talar för övrigt utmärkt svenska). Schlumberger berättade bland annat att han ofta tillbringade sommaren i Stockholms skärgård.

Men det som väckte Johans verkliga intresse var när en amerikansk kvinna kom fram efter Schlumbergers tal under konferensen och med ett högst allvarligt ansiktsuttryck frågade Schlumberger:

”Jag utbildar mig just nu till pilot , vad tycker du jag ska göra? Med det du säger har jag ju ingen framtid?”

Schlumberger svarade: ”Om du vill ha mitt ärliga svar så rekommenderar jag att du försöker göra karriär inom ett annat yrke”!

Trots att Schlumberger inför sitt tal på ASPO -konferensen säger att han är där som privatperson och inte i sin yrkesroll, skulle det vara intressant vad andra inom flygindustrin anser om hans frispråkiga ståndpunkter och åsikter.

Schlumberger bygger sina teorier kring den närmsta framtiden  och att effekterna av  Peak Oil kommer att märkbart påverka oss så tidigt som kring 2015.

Under en frågestund berättade han öppet för publiken att han  förbereder sig för att flytta till en självförsörjande gård som han bygger upp tillsammans med sin frus släktingar i Sydamerika Många av talarna berättade om liknande, detaljerade planer om förberedelser för effekterna av Peak Oil .
Dessa förberedelser siktar på 5-10 år in i framtiden snarare än 20.

Mördande konkurrens och dyrare bränslepriser har lett till att många av dagens flygbolag har balansräkningar lika sköra som ett plan konstruerat av balsaträ.  Detta gör det inte svårt att räkna ut hur detta svaga flygplansskrovs bärkraft av balsaträ kommer att påverkas av skenande bränslepriser på grund av vikande produktion av olja.

Särskilt då tiden för produktion och certifiering av biobränslen för flygindustrin inte är tillräcklig. Med detta i åtanke, utifrån ett Peak Oil scenario, är det väldigt stor sannolikhet att stora delar av luftfarten åter kommer NATIONALISERAS, frågan är kanske inte om utan NÄR! Döm själva.

2011-12-17

Förbered för Business Unusual

5 väl investerade minuter om de senaste 300 årens utveckling för civilisationen och de problem vi står inför.  Berättarrösten i filmen är journalisten och författaren  Richard Heinberg om ni undrar.

2011-12-16

Peak Disney

Kommer Peak oil även att innebära Peak Disney. När resandet blivit för dyrt pga höga energipriser? Och markytorna behövs för produktion av livsmedel.

Inte alla byggprojekt i Kina förvandlas till spökstäder, några förvandlas till spöknöjesparker.

Wonderland var tänkt att bli en nöjespark bara 45 minuter utanför Peking.      Att döma av den delvis byggda slottet, var det helt klart tänkt att likna Disneyland.

Konstruktionen av Wonderland, som var tänkt att bli den största nöjesparken i Asien, stannade upp för  helt för mer än 10 år sedan grund av mark tvister och otillräcklig finansiering.

Lokalbefolkningen har börjat sakta vandrar in i övergivna byggnader och grödor växer nu återigen på de tidigare övergivna  fälten kring Wonderland.

Vill du ta en rundvandring så har Totally Cool Pix ett helt galleri om detta apokalyptiska Disneyland som du kan besöka här.
Nyfiken på var det ligger på kartan? Här är en länk i Google Maps.
Manner går på knock!
Olof Manner är lika lysande och underhållande som alltid. Och eftersom vi alla likt undertecknad gillar att läsa dystra krönikor så gödslar vi med en till. Olof Manners senaste krönika i Affärsvärlden kan läsas här. Får ses som obligatorisk läsning för oss som gillar makro. Den gamle ränte-räven avslöjar även att han tror att riksbanken kommer att sänka vid nästa möte.

Några tänkvärda citat nedan:
"En svensk 10-årig statsobligation har avkastat mer än 20 procent i år beroende på det kraftiga räntefallet."
"Saften är till största delen urkramad – det finns helt enkelt inte mycket ränta kvar."

"Pengar måste bli dyrare, allt pekar på det. Räntefonder med kort löptid gör inte så ont trots allt."

"Så länge en käftsmäll hotar sticker jag inte ut hakan."

2011-12-15

Chris Skrebowski & Robert Hirsch på Financialsense

Chris Skrebowski och Robert Hirsch har nu blivit intervjuade igen på Finacialsense av Jim Puplava.

Chris Skrebowski är en återkommande gäst på Financialsense och var bland annat medförfattare till den första ”Oil Crunch” -rapporten (2008) från The UK Industry Taskforce on Peak Oil and Energy Security (ITPOES).
Gruppen består av de brittiska företagen Arup, Buro Happold, SSE, Solarcentury, Stagecoach Group and Virgin. ITPOES eller UK Taskforce on Peak Oil som det oftast kallas skriver bland annat i rapporten att man räknar med en tillbakagång av den globala oljeproduktionen redan inom 2-5 år. Den andra "Oil Crunch" -rapporten (2010) från UK Task Force on Peak Oil finner ni under "Måste läsa doks" ovan.

Chris Skrebowski är bland annat en av grundarna till Association for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO), involverad i Oil Depletion Analysis Center (ODAC) och leder själv Peak Oil Consulting.

Nedan en video med Chris Skrebowski, intervjuad av ABC TV om "Oil Crunch" -rapporten mm.


Robert Hirsch är även han en återkommande gäst på Financialsense. Hirsch är bland annat tidigare forskningsledare vid US Atomic Energy Commission och energianalytiker vid RAND corporation. Hirsch är mest känd för sitt huvudförfattarskap i ”The Hirsch report” eller som den egentligen heter “Peaking of World Oil Production: Impacts, Mitigation, and Risk Management” gjord på uppdrag av den amerikanska energimyndigheten (US Department of Energy).

Hirsch är även huvudförfattare till boken ”The Impending World Energy Mess: What It Is and What It Means to You” (2010) vilken vi varmt rekommenderar för vem som helst som vill förstå sig på grunderna för energi och de enorma utmaningar vi står inför på grund av oljans produktionsnedgång (Peak oil). Hirsch är just nu energirådgivare vid MISI.

Nedan ett såkallat Congressional briefing där Robert Hirsch och andra experter på Peak Oil håller föredrag på Capitol Hill (2010) med rubriken "Can Oil Production Meet Rising Global Demand?".

Hirsch talar 44.50min in i videon.
Erik -Vad ska jag investera i?


”Utan tvekan mark! Industrialister kommer och går, sällan överlever de längre än några generationer. De enda familjer som har kvar sin förmögenhet efter 20 generationer är de som äger mark. Det gäller alltid och i hela världen.”

För många ses Erik Penser som en klippare. Men till skillnad från många av dagens zombie investerare som alltid tycker det är köpläge på börsen så har han i de fåtalet intervjuer han gör alltid tänkvärda idéer och resonemang.

Därför rekommenderar vi såklart intervjun med honom som kan läsas i det senaste numret av Veckans Affärer. Ett bra utdrag finns att läsa här på Börsguidens webbplats.

Under 90-talets finanskris hamnade Pensers livsverk: holdingbolaget Yggdrasil, på obestånd. Det slutade  med att Nordbanken på ett tvivelaktigt sätt övertog Yggdrasil mot att de avskrev fodringar Penser borgat för bolaget.

Vips var Pensers förmögenhet i stort sett utraderad om det ej varit för det gods i England han lyckats behålla. Tack vare godset kunde Penser åter komma på fötter dock i mindre omfattning än tidigare.

Hos Cornucopia hittar jag även en länk till en artikel i den vänsterinriktade tidningen Fria Tidningen "5000 år av skuld". Artikeln grundar sig på en intervju med författaren i antropologi -David Graeber.
David Graebers bok heter kort och gott  Debt - "The first 5000 years"

2011-12-14

Robothandel i TV4


TV4:s Kalla Fakta har genomfört en undersökning av svensk börshandel under en hel månad. Runt 60 procent av alla aktieorder på Stockholmsbörsen dras tillbaks inom en sekund. Så pass många som 20 procent dras tillbaka innan blotta ögat uppfattar dem, inom en tusendels sekund.

Vid drygt 9000 tillfällen under en månad sattes ett nytt pris i en enskild aktie. Priset på en aktie kunde förändras mer än 200 gånger på en enda sekund. Vid så många som nära 1500 tillfällen var det 1000 prissättningar inom en sekund.

Vid ett tillfälle prissattes Ericssons aktie 563 gånger under 0,13 sekunder. I Atlas Copco plockades först ett antal stora köporder bort för att snabbt följas av storförsäljningar någon en tusendels sekund senare.
Kalla Fakta sänds idag kl 21.30 i TV4.
..
Trailer Money & Speed

VPRO Backlight som tidigare producerat dokumentären The Quants, “The Alchemists of Wall Street” som handlar om hur Wall Streets nya pionjärer mattesnillen och vassa programmerare hjälpte till att skapa den senaste finansbubblan. Hela dokumentären The Quants finns att se på Youtube.

Deras senaste dokumentär Money & Speed går på djupet med “high frequency trading” och förklarar varför  “Black box trading” industrin är så ljusskygg.

Stor del av dokumentären fokuserar på den berömda “Flash kraschen”  som hände 6 Maj 2010 då Dow Jones rasade 9 % på bara några minuter.

Svt sände tidigare i höstas dokumentären som de kallade för “Snabba klipp”, men tyvärr  finns den inte kvar på Svt play.  Vi får hålla tummarna att de sänder den igen för er som missade den.

Mer läsning i ämnet

Dramatisk ökning av skenaffärer på börsen, SvD 2011-12-14

Myten om maskinen

Energi står i förhållande till mark:

 

Magasinet Effekts samarbete med filmaren Tomas Boman och produktionsbolaget Andersö&Boman fortsätter. I förra veckan så publicerade de fyra nya intressanta intervjufilmer.  Den här gången talar Alf Hornborg, professor i humanekologi vid Lunds universitet och författare till boken Myten om maskinen.

Innan ni otåliga läsare avfärdar Hornborg i farstun så försök att lyssna klart på hela hans teser. Hans ideer får det att verkligen röras om i huvudet på oss därför gillar vi han skarpt även fast vi inte köper allt.

Samtliga fyra filmerna kan ses på Effekts hemsida.
"Från och med Alf Hornborg blir man aldrig riktigt densamma". Skriver Sverker Lenas i en fruktansvärt bra  recension i DN om Alf Hornborgs bok Myten om maskinen. Därför har vi valt att nedan klistra in ett  stycke av recensionen.

Vill man stanna kvar i utopin bör man inte läsa ”Myten om maskinen”, där Alf Hornborg menar att föreställningen om penningen som välståndsmått och tekniken som ymnighetshorn är vårt eget svar på förmoderna kulturers fetischdyrkan.

Talesättet att man aldrig blir profet i sin egen hemstad passar bra på Alf Hornborg, som är professor i humanekologi i Lund. Han är anonym i Sverige, men att en kändis som Zygmunt Bauman kallar utgivningen av den engelska förlagan till ”Myten om maskinen” för ”en revolutionerande händelse” är inte en bara lyckosam blurb att trycka på omslagsfliken, utan ett tecken på att Hornborg med sin kulturantropologiska infallsvinkel på det moderna naturumgänget verkligen lyckats säga något väsentligt även med internationella mått mätt.

Redan John Stuart Mill betvivlade att det någonsin uppfunnits en maskin som sparat en enda minuts arbete, vilket måste ha varit ett historiskt ögonblick av enighet mellan ludditerna och en liberal. Men så var maskinens verkliga sammanhang av arbetsexploatering, resursuttag och miljöutsläpp troligen också lättare att se med blotta ögat under industrikapitalismens gryning, när ännu inte alla smutsiga låglönefabriker förlagts på ett halvt jordklots avstånd från konsumenten. Det är först nu när det skymmer över det västerländska industriområdet som det blivit möjligt att leva i den högteknologiska, miljöcertifierade bubbla där man inte bara drar fördel av det ojämna utbytet, utan också kan unna sig att vara omedveten om det.

I det perspektivet framstår den globala handeln som ett nollsumme­spel. Alf Hornborg står med ena benet i Marx ekonomikritik, som han reviderar med sin egen teknikkritik, och det andra i 70-talets beroendeskola, som han uppdaterar med en grön metamorfos.

Med imperieforskaren Joseph Tainter som ledstjärna identifierar han några klargörande exempel på hur imperier alltid krävt så kallade spökarealer i periferin för att upprätthålla komplexiteten i centrum. Så var exempelvis de imperiebyggande engelsmännen beroende av malmfälten i Sverige, bomullsodlingen i Amerika, silvergruvorna i Sydamerika och slavexploateringen i Afrika, efter­som ­resurserna på de brittiska öarna inte räckte till för den livsstil man ville upprätthålla.

Och vad lever man bäst med i dag – teknikfetischism eller kompostrealism?

Är allt verkligen utbytbart? Sunda idéer om pengars värde?


Fler filmer med Alf Hornborg kan ses på Effekts hemsida.

Tipps på artiklar skrivna av Alf Hornborg:

Teknik och tillväxt kan aldrig lösa miljöproblemen, Newsmill 2010-11-04

Maskinen som fetisch, DN 2008-05-26 

Den vite konsumentens börda, DN 2008-01-28

Länge leve undergången, DN 2008-04-13

Sagan om gubben och gumman som trodde på företagaren, Aftonbladet 2007-12-18 

2011-12-13

South park hade rätt!

South park kan av somliga uppfattas som en blajig och jönsig serie.  Men i filmen träffade de helt rätt med devisen "Blame Canada!" dvs allt är Kanadas fel.

Jaha vadå kanske någon bildad undrar, vad yrar de nu om? Jo Kanada har nu lämnat Kyotoavtalet, slängt in handduken och traskat över till den mörka sidan. För att deklarera sig som "Tar sand junkie for life"!

Det är inte bilavgaser som är anledningen till utträdet ur Kyoto. Nej vi pratar om utvinning av oljesand (tjärsand) som ofta  kritiseras för att åstadkomma ovanligt stora utsläpp av växthusgaser och för att förstöra ekosystem, leda till skogsskövling, förgifta vattendrag.

Statoil uppskattar sina utsläpp av växthusgaser per utvunnet fat olja ur oljesanden till 8 gånger större än från oljebolagets konventionella oljeutvinning från Nordsjön.

Vi kunde redan i förra veckan läsa i Bloomberg att Kanada var på väg att bryta avtalet och nu är det klart enligt Svd och DN. Kanada ansåg sig ha 6,7 miljarder USD skäl att avstå Kyoto. Detta därför att prislappen för att kompensera utsläppen ekonomiskt skulle bli så hög. Siffran kan även den debatteras då somliga påstår att Kanada överdriver och att de kan reducera utsläppen genom att reducera utsläppen vid framställningen av delstilat. Men vad som man bör ha i åtanke är att nästan hälften av Kanadas oljeproduktion kommer från oljesanden. De ekonomiska förlusterna med Kyotoavtalet är och förblir enorma för Kanada.

En ytterligare stor förlust  är att det i och med detta kommer  att bli allt svårare att få med de andra stora länderna Japan,  Ryssland, Kina och USA att sluta upp i avtal för att minska utsläppen av växthusgaser som CO2.

Med ett noll konsensus -möte i Durban i helgen måste väl ändå detta ses som ett maratonlopp bakåt i tiden!?2011-12-12

Hållbara Julklappstips!

Många har väl redan börjat sitt julklappshandlande, en del är redan färdiga med sina köp medan andra knappt börjat. Nedan har vi gjort en lista över några av våra favoritböcker genom åren som förhoppningsvis kan vara uppskattade under granen för intresserade i ämnet.
  • Akut läge för Världen!/Det Beror På Omständigheterna, av Olle Lundback. Pilotens SAKLIGA BESKRIVNING av läget – Nu mer Aktuell än någonsin! En erfaren man har samlat de Senaste uppgifterna om situationen för djuren, vattnet, luften, marken mm. En sällsynt klarsynt beskrivning av vår situation! Olle Lundback är bosatt i Dalarna. Kan beställas på telefon: 070 562 65 48 för 75 kr (+frakt).
  • Tillväxt till döds, av Stellan Tengroth. Är en liten men mycket effektiv och smart bok med intressanta angreppsvinklar. Tengroth förklarar på ett mycket smart och pedagogiskt sätt varför det är så viktigt att förstå exponentialfunktionen för att få grepp om de framtida problemen som civilisationen står inför.  Trotts bokens storlek kommer den garanterat att ge dig nya tankar och idéer. Titeln till trots är den inte helt genomgående svart snarare väldigt underhållande med illustrationer och lekfulla exempel om hur vi på ett positivt sätt kan rädda världen. Stellan Tengroth är civilingenjör och författare som gett ut boken i egen regi.  Bokens storlek gör den till ett perfekt resesällskap då du hinner läsa ut den under en längre tåg eller flygresa.                                                                                              Spana även in Tengroths blogg tillvaxtreflektera.se där han även lagt upp videor från föreläsningar han gjort. Boken är löjligt billig bara 44 kr på Adlibris, därför är den en perfekt gå bort present. Eller varför inte beställa direkt av Stellan Tengroth  för (50 kr plus porto). Inklusive ev. signering.
  • Olja – ”jakten på det svarta guldet när världens oljekällor sinar”, av Gunnar Lindstedt. Boken är minst lika aktuell idag som när den kom ut 2005 och kan ses lite som en del av den svenska föregångslitteraturen  på området. I Olja berättar journalisten Gunnar Lindstedt om oljans viktiga historiska betydelse för dagens välstånd. Utifrån personliga erfarenheter beskriver han de förändringar vi står inför när oljetoppen drabbar oss. Spännande och välskrivet nystar han också upp de trådar som avslöjar varför oljebolag, näringslivsetablissemang och politiker gör allt för att dölja den kommande oljekrisen. Gunnar Lindstedt mottog 1998 Stora Journalistpriset och är en av Sveriges främsta grävande journalister efter att i Svd avslöjat Trustor -härvan. Idag skriver Gunnar Lindstedt för Veckans Affärer. Vi har tidigare uppmärksammat hans artiklar om Arlas dubiösa affärer här på bloggen. Axplock av tidigare utgivna läsvärda böcker är Svindlande affärer -historien om Trustor (2000), Boo.com och IT-bubblan som sprack (2001) samt Svart jord (2008), dessvärre är den tryckta upplagan av hans bok Olja slut hos bokhandlarna i tryckt format. Men den finns att ladda hem som e-bok. Vill du ändå ha den i tryck så rekommenderas Bokbörsen som är en försäljningssajt för begagnad litteratur från privatpersoner och antikvariat.
  • Why your world is about to get a whole lot smaller – oil and the end of globalization, av Jeff RubinRubins bok har blivit en internationell bestseller som översats till många språk. Dock tyvärr ej Svenska. 2009 blev den utsedd till Financial Times och Goldman Sachs årets bästa affärs/ekonomi litteratur. På ett väldigt lättförståeligt sätt förklarar Jeff Rubin varför höga oljepriser skapat de fem senaste recessionerna och varför tresiffriga oljepriser i framtiden kommer att innebära avglobalisering då långa transporter blir för dyra och produktionen återgår till att ske mer lokalt.  Det som skiljer honom från många andra Peak Oil-företrädare är att han inte tecknar ett katastrofscenario. Den lilla värld han skisserar har ganska många tilltalande sidor i form av ett hållbarare och mer motståndskraftigt samhälle.
  • The Prize – The Epic Quest for Oil, Money and Power,       av Daniel Yergin. Pulitzer vinnande och oljebaronen Adolf Lundins favoritbok. The Prize eller bibeln som vi skämtsamt kallar den för är ett epos över oljans betydelse för främst amerikansk utrikespolitik och hur oljan styrt politiken och ekonomin genom i historien fram till idag. Nya reviderade upplagor ges ut vartannat år. Ett måste för den upplyste och historiskt intresserade!
  • The Collapse of Complex Societies, Joseph A Tainter. Är vi ensamma om att stå inför sinande energiresurser, hur har det sett ut historiskt? Är vår civilisations komplexitet och teknologiska språng höjden på mänsklig utveckling eller endast en konsekvens av vårt tämjande av fossila bränslen de senaste 200 åren? Några av de frågor denna unika bok undersöker. Det var över 20 år sedan boken publicerades och har idag kommit att bli mycket aktad och respekterad som referenslitteratur på området.
  • The Wealth of Nature, av John Michael Greer. En bok alla människor bör lösa för att förstå  hur den sanna ekonomin fungerar-naturen och hur Peak Oil, ekonomi and naturen hänger ihop och styr vår framtid. John Michael Greer har skrivit flera böcker om vår närmaste (och även mer avlägsna) framtid. Greer utgår ofta från tidigare mänskliga civilisationers öden för att dra slutsatser om vår egen framtid. Greer har en mycket läsvärd blogg The Archdruid Report.  Greer har skrivit i flera år och har avhandlat en väldig mängd ämnen (eller snarare ett och samma ämne, utifrån många olika aspekter). Mer läsning av Greer finner du på Begreppsbloggen där många av hans texter finns översatta på svenska. Men vi rekommenderar främst ändå att du läser Greer på originalspråket därför hans prosa är väldigt vacker och underhållande.
  • Den stora Förnekelsen, av Anders Wijkman & Johan Rockström. Är evig ekonomisk tillväxt möjlig i en ändlig värld? Det är något av temat för Anders Wijkmans och Johan Rockströms bok ”Den Stora förnekelsen” som ifrågasätter den annars så heliga tillväxten och hur rovdriften påverkar vårt klimat och jordens ekologiska system. Boken är uppdelad i två stycken där första hälften är skriven av Wijkman och den andra av Rockström. Det som vi tycker gör boken extra intressant är skildringar av hur det politiska spelet till viss del fungerar i maktens korridorer, om hur folkvalda beslutsfattare väljer att utestänga kritiska röster mot den eviga tillväxten och hur antiklimat -lobbyn arbetar för att misskreditera de som via empirisk forskning lyckas bevisa människans påverkan på jordens klimat och ekosystem. Sevärd intervju med Wijkman i Effekt. Debattartikel av Wijkman och Rockström i samband med lansering av boken i Svd.

2011-12-10

Elskrot rena GULDET!

(bild från Svt)

En allt tydligare trend de senaste åren är hur återvinning av elektronik blivit allt mer lönsamt. Faktum är att det nu kan vara billigare att återvinna datorer, mobiltelefoner och annan elektronik i jakt på ädelmetaller som guld och silver och jordartsmetaller som baruium, aluminium och magnesium än att utvinna dem från själva gruvan.

Detta hänger naturligtvis samman med att det blir allt svårare att få tag på metallerna samtidigt som  efterfrågan på Iphones, Ipads etc bara ökar. Kärnproblemet för jordartsmetallerna är dock att Kina står för 95% av utvinningen. När Kina 2010 började minska exporten av jordartsmetallerna med motiveringen att Kina behövde mer av metallerna för egen del, blev det stort ståhej och oro på världsmarknaden-hur skulle det kunna byggas tillräckligt många vindkraftsturbiner och solceller i Tyskland eller USA nu? New York Times  mfl har skrivit om detta.

En intressant detalj i sammanhanget är att det ur militärt avseende är högst problematiskt att Kina sitter på mer eller mindre hela världens nuvarande  jordartsmetall-produktion. All modern militär högteknologi bygger på tillgång till framförallt jordartsmetaller, ja ok först och främst silver som är en ädelmetall men jordartsmetallerna är en avgörande komponent. USA hade tidigare stora lager av silver för att säkra militärtillverkning vid krig dessa lager har man nu minimerat och därmed gjort sig högst sårbara.

Dagens Nyheter står det idag att läsa om Bolidens satsning på att bli störst i världen på att utvinna guld  ur el-skrot. Boliden hävdar att 1 ton nermalda kretskort från mobiltelefoner och datorer ger 100 gram guld medan 1 ton från en gruva endast ger 22 gram guld. Återstår att se om detta är korrekta siffror men Boliden installerar nu en världens största smältugnar i Rönnskär utanför Skellefteå för att klara uppgiften. Av 1 ton nermalda kretskort får man förutom guld även ut 1 kilo silver och 200 kilo koppar, enligt Boliden. (noterat de ökade kopparstölderna från byggen, järnvägsräls på vift och folk som säljer kopparskrot? Well ingen slump, när du har ett kopparpris på 7825 dollar/ton!).

Ok, Boliden ser en enorm potential för återvinning av elektronikskrot för guld och andra metaller. Man uppskattar tex att ca 200 000 ton elektronikskrot samlas in på den europeiska marknaden varje år.

Med Peak Oil går vi in i en tid där allt blir dyrare och reparationer och återvinning på lokal och regionalnivå inte bara blir lönsamt för tex teknologi (tänk Boliden nu) utan direkt nödvändigt för att människor i huvudtaget ska ha tillgång till högteknologi, även om den blir mindre tillgänglig och MYCKET dyrare. För att förstå hur Peak Oil påverkar vår ekonomi och transportnätet läs gärna vårt tidigare inlägg: När ekonomin krymper. Även inlägget Guld: igår, idag och i framtiden kan nog vara relevant.

Om vi kopplar Bolidens framtidssyn med vår syn på Peak Oils inverkan på ekonomin på kort sikt är det några viktiga saker man måste förstå. Bolidens plan bygger på stordrift på en centralort och import av stora mängder elektronikskrot som först måste samlas in och köpas billigt för att sedan transporteras långt till lilla Rönnskär i Sverige.
Med Peak Oil är det därför svårt att se att Boliden blir  ensam aktör inom återvinningsbranschen för elektronik eller kan bygga verksamheten alltför mycket på import av elektronikskrot utanför Sverige (transporten bli för dyr med ett högre oljepris).  Det är dock glädjande att vi har ett företag i Sverige som satsar på återvinning av elektronik och det är ett steg i rätt riktning mot ett mer hållbart samhälle men det är viktigt att förstå vad det förutsätter-billig energi!

DN, 2011-12-10. Boliden ska bli störst i världen på att utvinna guld ur el-skrot.

2011-12-08

Johan publiserar artikel på Energy Bulletin


Johan Landgren har nu fått artikeln When oil disruptions lead to crisis -Learning from the Arab oil embargoes 1967 and 1973-74  publicerad på Energy Bulletin. Energy Bulletin är ett internationellt forum för energi, Peak Oil och ekonomi mm. Artikeln utgår från Johans Masteruppsats, försvarad i våras vid institutionen för Freds och konfliktforskning, Uppsala Universitet.

Uppsatsen med samma titel som artikeln ovan, undersöker det arabiska oljeembargot 1967 mot USA och det arabiska oljeembargot 1973-74 mot USA och varför det 1967 inte ledde till kris men ledde till kris 1973-74.
Uppsatsen och artikeln undersöker framförallt två faktorer som kan bidra till att förklara varför oljeavbrott kan leda till kris. (1) Graden av sårbarhet för ett oljeavbrott och (2) OAPEC:s (den arabiska staterna inom OPEC) kontroll över oljemarknaden.

Mycket litet av den värld vi idag lever i har förändrats i sina fundament mot 1970-talets värld. Därför är det av högsta vikt att ha med sig erfarenheterna från 70-talets olje och energikris om vi ska kunna hantera och förbereda oss för energikriser idag och i framtiden.

Förhoppningsvis kan uppsatsen bidra till ökad förståelse av vårt oljeberoende och hur det kan leda till energikriser och hur vi kan förbereda oss för en framtid av dyr olja.

Resultaten i artikeln och uppsatsen bör även vara av yttersta intresse för nationella energiplanerare i USA, Sverige och andra länder, särskilt med tanke på det nära förestående Peak Oil.

För mer info, läs gärna artikeln och uppsatsen ovan.

Ökade lastbilstransporter i vinter

Kraftigt höjda banavgifter leder nu till att tågoperatören CargoNet väljer att använda lastbilstransporter istället för järnväg. Detta drabbar framförallt Västerbotten, Norrbotten, Skåne och Västra Götaland. Detta skriver bland annat transportnet.se  om.

Video om detta här.

Höjda banavgifter går helt stick i stäv med den svenska linjen och den policy Svenska kommissionen mot oljeberoende (se under "Måste läsa doks" ovan) skrev i sin rapport "På väg mot ett oljefritt Sverige", 2006.  Rapporten satte som mål att Sverige skulle bli oljeoberoende 2020, något som bland annat Chris Martenson blivit imponerad av...

Vi kan nu konstatera att Sverige istället för att minska sin sårbarhet för Peak Oil och ett allt högre oljepris nu ÖKAR sitt beroende av billig olja ytterligare, för ett transportsystem som redan domineras av lastbilar. Detta är TOTALT VANSINNIGT!

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin säger att "Regeringen måste avstå från banavgiftshöjningen på 140 miljoner kronor per år" och att "Svensk industri måste ha konkurrenskraftiga möjligheter att bryta sitt oljeberoende"

Gustav Fridolin menar vidare att det "inte är ansvarsfullt av regeringen att tala fint om miljö i Durban samtidigt som man styr om godstrafiken från järnväg till långtradare på hemmaplan".

I Norrbotten Kurirens artikel "Vill fortsätta-men ingen drar vagnarna"  står det att läsa:

"Cargonet uppger att en förutsättning för att kunna genomföra transporterna är att Green Cargo, som är den nuvarande tågoperatören, förlänger tågdragningsavtalet. Om det inte görs blir effekten som Kuriren tidigare har berättat - godset flyttas ut på vägarna redan på måndag." Alltså redan på MÅNDAG kan vi se fler lastbilar på vägarna!

Tidigare vintrar har vi också kunna läsa om hur kapaciteten för snöröjning av järnvägen varit minst sagt bristfällig, även godstrafiken har tvingats omlokaliseras från järnväg till väg för att kunna möta kunders krav om snabba leveranser enligt "just in time" -modellen.

Utvecklingen från ökade lastbilstransporter och minskade järnvägstransporter är dock inte främst en fråga om dubbelmoral i miljöfrågan för minskade utsläpp i Sverige. På kort sikt och meddellång sikt är detta främst ett fundamentalt hot mot svensk ekonomi. I takt med Peak Oil och en nedång (nu en platå) i den konventionella råoljeproduktionen i världen kommer oljepriset fortsätta stadigt uppåt, vilket (bland mycket annat) får till följd att våra dieseldrivna lastbilar blir ett MYCKET dyrare alternativ (läs ohållbart).

Vi ser nu alltså ökad sårbarhet för Peak Oil:s effekter på Sverige vilket är minst sagt oroande.
För ytterligare läsning om banavgifterna och CargoNet läs gärna Fraktbolag väljer väg före tåg, av Norrbotten Kuriren.

Norrbottens Kuriern , Fraktbolag väljer väg framför tåg. 2011-11-30

Norrbottens Kuriern, Vill fortsätta men ingen drar vagnarna. 2011-12-06

Transportnet.se, Miljöpartiet vädjar till regeringen att rädda kombitrafiken. 2011-12-07