2019-06-17

Energikakan 2018 och en märklig svensk debatt om ett oljeraffinaderi


Detta inlägg är signerat Johan.

I dagarna släpptes världens mest citerade årliga energirapport BP Statistical Review of World Energy med senaste statistiken för världens energianvändning samt uppgifter om utsläppen av växthusgaser. Rapporten bjuder på många anmärkningsvärda punkter jag tänkte gå igenom i detta inlägg för att sedan dem i relation till en minst sagt märklig debatt om ett svenskt raffinaderi som kan komma att få tillstånd att bygga ut sin kapacitet och därmed dubblera sina årliga utsläpp mätt i ton koldioxid per år.   

Just nu pågår en minst sagt märklig debatt i Sverige om betydelsen av att bygga ut kapaciteten av ett svenskt raffinaderi och dess roll för de lokala, nationella och ja globala utsläppen. Sedan tidigare fick alltså Preemraff i Lysekil, först preliminärt tillstånd att utöka sin kapacitet för att kunna raffinaderera  imported råolja till förädlade produkter såsom bensin, diesel och flygfotogen. Något man gör att för att sedan tjäna pengar på att exportera detta till andra länder och även sälja på den svenska marknaden. Men nu meddelar Mark o Miljööverdomstolen att ärendet ska prövas då bland andra Naturskyddsföreningen överklagat tidigare utfärdade domstolstillstånd.  

Innan vi går in på varför debatten är märklig och grundad på bristfälliga antaganden kan det vara på sin plats att uppmärksamma att de flesta svenskar inte vet att cirka hälften av den råolja som importeras till Sverige av internationellt verkande bensin- och oljebolag, raffinadereras i Sveige för att sedan gå på export som förädlade produkter. 

Detta är en lukrativ bransch där bland annat bristande kapacitet av moderna raffinaderier i Europa och i synnerhet i USA gör det möjligt att tjäna pengar på detta när stora investeringar tas. USA som tex inte kan ta hand om det mesta av sin egen skifferolja just för att de saknar den kapaciten själva (ironiskt då det var deras största problem under oljekrisen 1973-74 också-de har med andra ord inte lärt av historien). USA:s skifferolja och vätska från skiffergas är tunnare till skillnad från den tjockare oljan från Saudiarabien och Iran tex som de flesta raffinaderier i världen kan omvandla till tex diesel och bensin. 

USA är med andra ord långt ifrån energioberoende när det kommer till den för ekonomins idag så kritiska oljan då den ökande andelen skifferolja innebär ökat behov av importerad olja nu och framförallt om cirka fem år när den amerikanska skifferoljaproduktionen beräknas nå sin produktionstopp och snabbt börjar minska. Detta menar tex amerikanska geologen Arthur Berman, en av världens främsta energiexperter som bland annat föreläser för amerikanska olje- och gasbolag samt i ökande grad internationella investerare... Do the math!  

Tillbaka till lilla Sverige och utsläppen som genereras här. En del menar att utsläpp som inte sker i Sverige i händelse av att ett raffinaderi ej byggs ut här bara skulle innebära motsvarande utsläpp någon annanstans med ett annat raffinaderi... 

Detta enligt antagandet att om inte Preemraff bygger ut kapaciteten och därmed ökar utsläppen för att tillmötesgå efterfrågan kommer det göras någon annanstans och vidare argumenteras det därför för att att Sverige eller dess regering, myndigheter eller invånare inte bör lägga sig i det, det går ju på ett ut...

Men det är en tankevurpa som utgår från att det inte finns något omtällningsvärde i att tex tydliggöra för svensk industri samt från politiskt håll och myndighetshåll att eftersträva snabbaste möjliga förändring för att kraftigt minska utsläppen. Det har ju Sverige trots allt skrivit under med Parisavtalet. 

För om Sverige genomgående satsar på tekniker och samhällsförändring som minskar utsläppen och därmed visar insikt om värdet och allvaret med den fossilfria omställningen kan det öka kunskapen och tekniketableringen i andra länder och gå från genomsnitt svenskens anspråk på 4,2 jordklot tillbaka en nivå där planeten räcker för alla. 

I slutändan kan det alltså innebära en snabbare omställning än om Sverige inte tagit det där till synes obetydelsefulla beslutet "att låta någon annan bygga ett raffinaderi någon annanstans men ändå fått lika mycket utsläpp". Alla markeringar och signaler som säger att fossilt inte hör framtiden till påskyndar mobiliseringen för alternativ. Samma logik gäller för övrigt debatten om värdet av att välja bort flyget vilket jag gjort sedan 2015. Flygandet och en rad andra exempel handlar om att medge det faktum att alla steg som tas för minskade utsläpp positivt påverkar våra kollektiva möjligheter att minska utsläppen. Det kan ske med påskyndande av teknikskiften och vanor men minst lika mycket handlar det om psykologi och påtryckningar, inte minst från barn och ungdomar som inte är så fastlåstna i de fossila vanorna och kraftigt påverkar sin omgivning.  

Visst, det är alltid svårt att vara pionjär, nästan alla ifrågasätter en och etablerade strukturer gör allt för att bevara status quo men förändring kan komma snabbare än de flesta tror och tycks överraska människor gång på gång även när den är oundviklig och upprepas genom historien som en påminnelse om vår korta minne.    

Ok, tillbaka till BP rapporten om världens energianvändning. Rapporten är en väckarklocka och en brytpunkt i samtalstonen kring allvaret på flera sätt som understryker värdet för Sverige och andra länder att våga gå före men samtidigt rannsaka sig själv och tex se över sin egen energianvändning (särskilt transporter och tung industri men även vår dagliga konsumtion av prylar).

Till att börja med konstateras det redan från start att världens utsläpp av växthusgaser växer kraftigt, under 2018 med hela 2 %, högst på sju år och det är anmärkningsvärt av flera skäl.
 Detta är helt kopplat till att den fossila användningen som växte rekord mycket i fjol trots att den egentligen borde minskat på grund av en konjunkturnedgång.

Användningen av naturgas i världen ökade med hela 5,3 %, den högsta nivån sedan 1984! I hududsak genom ökad använding av naturgas i USA där den ökade med över 10,6 % på ett år!

Efterfrågan på olja och kol steg med 1,5 respektive 4 %, där Indien och Kina stod för den största andelen av ökningen . I Indien ökade kolanvändningen med hela 8,7 %, vilket innebär att Indien nu står för ca 12 % av världens kolkonsumtion medan Kina står för 50,5 % av kolkonsumtionen. Jag ska återkomma till Indien senare i inlägget. 

Världens oljekonsumtion steg med 1,4 miljoner fat per dag 2018 eller 1,5 % varav över 90 % av denna ökning kom från ökad konsumtion i USA och Kina. 

Men här kommer den otäcka knorren. BP:s ekonomiska chef Spencer David konstaterar i rapporten att i främst USA, Kina och Ryssland var antalet extremt kalla och varma dagar rekordmånga under året vilket resulterade i en kraftigt ökad efterfrågan på el för uppvärmning och nedkylning där framförallt el från naturgas och kolkraftverk används för att driva klimatanläggningar (air condition) och uppvärmningskällor. 

Men vad som var extra anmärkningsvärt enligt Spencer, var att det i USA var både rekordmånga varma dagar och rekordmånga kalla dagar under samma år vilket inte förekommit i samma omfattning sedan 1950-talet. Resultat blev en kraftig ökning av användning av USA:s främsta energikälla för elproduktion, naturgas som står för cirka 35 % av elproduktionen i landet. 

Vidare skriver Spencer att även om vi inte vet om fjolårets väderförhållanden var naturliga variationer och därmed ej kopplade till en stigande global temperatur på grund klimatförändringar, är det mycket oroväckande. För även om effekten skulle bli kortlivad (väderrelaterad) är omställningsperioden vi har för att minska utsläppen endast cirka 10 år vilket innebär att varje år som utsläppen ökar, minskar möjligheten att vända på båten i tid. 

Men om det är så att klimatförändringar skapar extrema värme- och köldförhållanden under samma år i länder som USA, Kina och Ryssland kommer det leda till kraftigt ökad energianvändning vilket inom överskådlig framtid innebär fossil energianvändning och därmed ökade koldioxidutsläpp. 

Så är allt hopp ute då? Nej, utvecklingen av förnyelsebart med helt nya tekniker likt de som svenska Minesto utvecklar, med en ny form av baskraft från djupgående havsströmmar visar att det finns alternativ särskilt när det kopplas samman med andra tekniker så som vind och solenergi (mer om sol och vind i ett senare inlägg). Medvetenheten bland såväl vuxna som ungdomar och barn återspeglas förstås även i den allt starkare miljörörelse som tex Greta Thunberg gett eld till genom sin genuina äkthet, faktakoll och ofrånkomliga allvar som sprider hopp och framförallt accelerar den förändring som måste till.  

Samtidigt råder det inget tvivel om att vi måste minska vår energianvändning vad gäller allt som vi inte behöver, dvs slösaktig konsumtion som inte ingår i kretslopp där resurser kan återanvändas och skapa livskvalitet eller bidra till ett fungerande samhälle. Här krävs framförallt nya visioner som inte handlar om materiell tillväxt. 

Vi måste börja med att erkänna att vi de senaste 200 åren har förblindats av vår tids största tillväxtdrog, tillgången till billig fossil energi och inget har fått oss att riktigt vakna förrän nu när klimatförändringarna och ekosystemens balanserande kraft tvingar oss att inse att vi bara är en del av den här planeten och lever på dess villkor. 

Ökningen av klimatutsläpp är direkt kopplad till energianvändningen. I BP-rapporten skriver Spencer att 
"relativt genomsnittet de senaste fem åren ökade efterfrågan på energi med 1,5 procentenheter 2018 medan ökningen i koldioxidutsläpp ökade 1,4 procentenheter". 

Det krävs med andra ord en omvälvande men möjlig förändring som måste ske snabbt, inte bara för att bromsa och sedan minska andelen koldioxid i atmosfären utan även för att återställa de ekosystem vi är helt beroende av för att den sekundära ekonomin vi slarvigt kallar "världsekonomin" ska kunna fungera i framtiden, ja de närmaste årtionden. 

Den primära ekonomin är givetvis naturen vars resurser och ekosystemtjänster möjliggör uttag och förädling av resurser som sedan kan komma oss till del men allt har ett pris som måste betalas. Fakturorna och påminnelseavgifterna från naturen dyker dock upp först nu hos många vilket gör att få på allvar börjat fundera på alternativ. 

Just alternativa framtidsscenarier bortom ekonomisk tillväxt där vi lever i balans med planetens ekosystem och resurser är något jag pratar om med forskaren Mikael Malméus i nästa avsnitt av Evolution Show som kommer ut på onsdag nästa vecka (26/6). Vi samtalar kring den mycket läsvärda svenska rapporten Framtider Bortom BNP Tillväxt som Malméus varit med och ta fram. 

Ok, hur ser då energianvändningen för 2018 ut? 


Den fossila energianvändningen dominerar som ni ser ovan fortfarande med sina 84,6 %. Kakan kan jämföras med fjolåret som jag skrev om härVad som har hänt är att andelen förnyelsebart ökat med 0,4 procentenheter, positivt men tyvärr raderas det ut av att hela energikakan vuxit med 2,9 %, högst sedan 2010.  

Vilka står då för de största förändringarna i form av energikonsumtion och utsläpp? Nedan världens fyra största energikonsumenter plus Sverige. Siffrorna är angivna i andelen procent fördelat över vardera lands energikällor. 


Det finns mycket att säga om detta diagram. Men låt oss här konstatera att det framförallt visar hur mycket den fossila energin spelar in, även i Sverige där oljan efter kärnkraften står för den största delen och då tas ingen hänsyn för dess nyckelroll för i praktiken hela vårt transportsystem och för dagens matproduktion/jordbruket i form av bränsle och bekämpningsmedel etc. Jag går raskt vidare till en liten djupdykning.  

Indien, en joker som världen inte har råd att glömma bort

Tittar vi på Indien ökar satsningen på förnyelsebart fortfarande snabbt, med över 27 % mellan 2017 och 2018. Det  är förstås ännu från en relativt låg nivå och av den totala andelen energi indierna konsumerar utgör förnyelsebart idag fortfarande knappt 3,4 % av totalen, att jämföra med den fossila användningen där enbart kolanvändningen utgör 55 %. Av den totala energianvändningen i världens snart folkrikaste land är nästan 91,6 % fossil energi. 

Detta kan jämföras med året innan, 2017 då den fossila andelen låg på 91,8 % i Indien. Med andra ord en högst marginell skillnad och totalt sett ökar alltså den fossila användningen i form av utsläpp så länge Indiens ekonomi växer. Exemplet med Indien visar helt enkelt att omställningstakten till fossilfritt går alltså alldeles för långsamt även om det förstås är positivt att landet till skillnad mot många andra länder gör mycket för att påskynda omställningen med satsning på tex elbussar, elmopeder och solceller för el och värme samt rinnande vatten mm.

Den viktigaste lärdomen från Indien är dock den om ekonomisk tillväxt som inte längre kan framställas som något självändamål eller en möjlig väg framåt om vi ska överleva som art. Betänk nämligen följande: 

Om Indien ökar sin kolkonsumtion med 8,7 % per år innebär det att landet fördubblar sin konsumtion på 8 år och 3 månader!  Om Indien skulle fördubbla sin användning en gång till uppe på det, kommer landet upp i Kinas nivå men då finns det inget kol kvar till övriga världen... 

För Kina ökade sin konsumtion av kol 2018 med knappt 1 % vilket kan låta lite men det är tillräckligt för att hålla Kina över 50 % av världens kolkonsumtion redan idag. Om Indien ska ha nästan lika mycket finns det inget över till resten av världen och det är säkerhetspolitiskt problem minst sagt (jag bortser här från "goodbye klimatet"/planeten jorden som vi känner den, poängen är att tillväxtekvationen ej går ihop).

Året 2018 domineras alltså av ökad fossil energianvändning och dessvärre ökar koldioxidutsläppen därmed. Men det finns många tecken på en positiv exponentiell utveckling i såväl tankar om ett hållbart samhälle som förnyelsebar energi som ändå ger visst hopp. Det ska jag kika närmare på i kommande inlägg.  


2019-06-11

Mobilitet som service, självkörande teknik och elektrifiering av transportnätet

Hur kan vi kombinera den snabba utvecklingen inom mobilitet som service (Mobility as a Service) med elektrifiering av transportnätet och självkörande teknik på ett hållbart sätt? Det är den övergripande frågeställningen jag ställer till Sue (Susan) Zielinski och Anna Pernestål i senaste avsnittet av Evolution Show, nr sex i ordningen som nu finns tillgänglig på vårt internationellt inriktade Youtube-kanal (se videon nedan).

Tillägg: Avsnitt 6 samt övriga kan även höras via tex:
Apple podcastsAnchor, Spotify, Soundcloud eller Google Podcasts

Studion gästas av mobilitetsexperten Sue Zielinski som är på besök i Sverige för att delta som en av huvudtalarna vid konferensen CIT19: International Conference on Integrated Transport 2019 vid KTH i Stockholm som pågår torsdag-fredag (13-14 juni). Sue var nyligen chef för SMART vid University of Michigan i USA där hon bland annat var rådgivare åt Ford Motor Company för att hjälpa dem utveckla sitt mobilitets- och hållbarhetsarbete. Sue var en pionjär när hon redan i mitten av 1990-talet började forska om hur mobilitet kunde sammankopplas med stadsplanering för skapa ett hållbart transportsystem samt öppna för nya affärsmodeller lokalt. 

Sues forskning och arbete har lett till många affärskluster och samarbeten i många länder bland annat med Ford som utvecklat sin verksamhet från att tidigare bara fokusera på biltillverkning till att satsa på framtidsföretag i framförallt Silicon Valley och driva på kunskapsspridning inom företaget för framtidens utamningar, i synnerhet inom hållbarhetsfrågor. 

Sue är kanadensiska och även väldigt intresserad av odling då hon växte upp med en liten gård där föräldrarna var i stort sett självförsörjande på mat och Sue har på senare blivit väldigt intresserad av permakultur. Idag har Sue en gård utanför Toronto i Kanada hon gärna återvänder till när hon inte är ute och hjälper företag och organisationer med sitt hållbarhetsarbete. 

I samtalet deltar även Anna Pernestål som är Sveriges ledande forskare på självkörande teknik och en av organisatörerna av konferensen vid KTH där Sue Zieleinski ska tala. Anna har redan deltagit vid två tidigare avsnitt i Evolution Show. Det första där hon intervjuar mig om hur vi kan hjälpa bina och i avsnitt tre intervjuar jag henne utmaningarna och möjligheterna med självkörande teknik. Anna är chef och forskare på självkörande teknik vid Integrated Transport Research Lab (ITRL) vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.  

Många inspirerande gäster är inplanerade för Evolution Show under sommar och höst där vi kommer fokusera på klimatutmaningen, smarta energilösningar, eltransporter, artificiell intelligens (AI) och hållbar livsstil (inklusive bin och biodling!). Så håll gärna utkik här eller överväg att bli prenumerant på Evolution Show för att se eller lyssna på samtalen så fort de kommer ut. Kommentera gärna eller kom med förslag på gäster så försöker vi ordna det.  

I nästa avsnitt samtalar jag med Mikael Malméus, en av forskarna bakom den omtalade unika svenska rapporten "Framtider bortom BNP-Tillväxt", vårt samtal blir tillgängligt lagom till Midsommar så missa inte det!    

2019-06-05

Wales stödjer Minestos banbrytande havsenergi-teknik med 14,9 miljoner Euro

Svenska bolaget Minesto har nu fått ytterligare en bekräftelse på sin banbrytande havsenergiteknik som kan bli en ny form av baskraft från havets långsamtgående havsströmmar och tidvatten. I ett pressmeddelande kan vi läsa att Wales regering beviljat 14,9 miljoner till Minesto i EU-medel, pengar som nu ger bolaget möjlighet att snabbt bygga ut befintliga installationen i Wales. 

EU-medlen från Wales och EU är ett kvitto på att blå energi anses vara en av framtidens viktigaste energikällor och att EU vill gå i spetsen för denna hållbara energiteknik. Tekniken som jag skrivit om flera gånger tidigare här på bloggen har potentialen att tex ersätta motsvarande energiproduktion från all världens kärnkraft och är helt fossilfri (ja bortsett från den än så länge fossildrivna fartyg som placerar ut och underhåller drakarna samt framställningen av komponenterna men det ändå ingenting mot alternativen idag och ett stort steg framåt).

Deep Green kallar Minesto tekniken som bygger på att bolagets egenutvecklade undervattensdrakar som genom att "flyga" i en 8-formig rörelse utnyttjar långsamtgående undervattensströmmar utanför kustremsor med hjälp av en turbin i drakens nos som ökar drakens hastighet och därmed flödet genom turbinen som genererar elektricitet.

Draken rör sig mellan 60 och 120 meter under havets yta och är skyddad från väder och vind samtidigt som havsströmmarna är förutsägbara och kan utnyttjas nästan året runt. Elektriciteten överförs sedan via en kabel monterad under drakens kropp vidare ner till havsbotten och in till land där en kraftstation omvandlar elektriciteten för vidare distribuering ut på det lokala elnätet.

En första kraftstation på 0,5 MW för kommersiell användning är redan byggd för Minestos installtionsplats Holyhead Deep som ligger sex km utanför Wales norra kust och denna kommer nu kunna byggas ut till upp till 80 MW som Minesto redan fått tillstånd för. Ett kraftverk till på minst 0,75 MW planeras även sättas i drift. 

Minesto kommer nu med en rejäl kassa och ökat förtroende kunna öka sina utveckling och installation av bolagets unika teknik som kan bli ett värdefullt komplement till sol och vind som kräver batterilager och baskraft för att bli ett komplett energisystem över årets alla säsonger. Läs gärna mer om Minesto på bolagets hemsida. 

Jag kommer följa bolaget med stort intresse och glädje, vi behöver verkligen denna typ av fossilfria baskraft och det är bråttom att få den på banan.

Jag äger aktier i Minesto.   


Nedan en video som visar hur Minestos drakar utnyttjar havets långsamtgående havsströmmar och tidvatten. 

 

2019-05-29

Inspirerande och hållbart byggande med snickare Leif Persson

De flesta svenskar lever som om de intecknat drygt fyra framtida jordklot. Detta är särskilt tydligt när det kommer till renovering av hus och lägenheter. Alltför många svenskar påverkas kraftigt av trender medan det sunda förnuftet får stå tillbaka med förödande resursanvändning som följd. Med andra ord en kortsiktig trend men en långsiktig omöjlighet. 

Hur många exempel på grannar och vänner och ja en själv kommer en på där nya kök och renoveringsprojekt inletts utan att vare sig fråga sig om det finns sätt att ta tillvara på materialet som ska bytas ut eller vilka alternativ det finns till nya IKEA-kök som ofta kan ha innehålla plaster eller trä av kexliknande kvalitet vilket framförallt blir tydligt efter blott några årtiondens användning.

Men det finns alternativ som kan hålla hundra år och med rätt underhåll och framförallt med lite kreativa ombyggnader kan bli minst lika snygga och samtidigt mindre trendkänsliga än dagens kök och inredningsmaterial.

För att lära mer om hur vi kan bygga både hållbart, snyggt och med minst möjliga resursavtryck bjöd jag in snickaren Leif Persson till vår studio för ett samtal i Evolution Show för att berätta och visa hur han arbetar. Under vårt samtal visar Leif bilder från ett antal av de kök han byggt om med befintliga material och med bevarad värdighet för huset/lägenheten på ett sätt som jag tror tilltalar många. Kön av kunder till Leif är av förståliga skäl lång...

Leif Persson är onekligen en pionjör när det kommer till kreativa lösningar för renoveringar av säväl lägenheter som möbler åtminstone när det kommer till Stockholmsområdet. Nyligen blev Leif Persson bland annat intervjuad i Studio Ett i Sveriges Radio P1 om sitt unika arbete att som snickare endast ta uppdrag där kök renoveras med naturliga material och helst genom att använda befintliga material från redan byggda kök såsom köksluckor, diskbänkar, marmoskivor, skåp gärna från 1950 och 1960-talet då grejor byggdes för att hålla.   

Kika gärna även på Leif Perssons hemsida ombyggstockholm.

Leif är väl medveten om de utmaningar vi står inför men menar att det går att göra mycket för att minska resursanvändningen med kreativitet och återanvändning av hållbara naturmaterial. Det finns verkligen mycket att lära av Leifs sätt att arbeta och jag är övertygad om att alla typer av hantverkare som breddar sig till att kunna reparera och skapa nytt med befintliga material kommer kunna blanda nytta och nöje en lång tid framöver. 

Kom ihåg att alla typer av moment och yrken som är repetetiva kommer bli de som lättast rationaleras bort längs utvecklingskurvan i den revolution inom Artificiell Intelligens (AI) och robotutveckling som bara börjat. Det som verkar modernt och självklart när det kommer till byggnadskonsten idag kan snabbt bli omodernt...  

Kika gärna på samtalet nedan eller lyssna på Evolution Show via tex Soundcloud, Spotify, Anchor eller Apple PodcastsSamtal med snickaren Leif Persson om renovering på hållbart vis

2019-05-19

Svenska pionjärer: Eldriven lastbil utan hytt kör själv på allmän väg & Färja som laddar sig själv

Detta inlägg är signerat Johan.

Den som undrar varför det varit tunnt med inlägg senaste två månaderna på bloggen så beror det på all tid som går åt till planering och inspelning av nya avsnitt för nya Evolution Show där vi fokuserar på ett helhetsgrepp kring utvecklingen inom smarta energilösningar, klimat, hållbar livsstil, självkörande teknikeltransporter och Artificiell Intelligens (AI). 

Nästa avsnitt kommer ut onsdag 29/5 där jag samtalar med den mycket kreativa och miljömedvetna snickaren Leif Persson som renoverar lägenheter och möbler genom att återanvända material från gamla kök och rivningsobjekt. Vad som är inspirernade med Leifs arbete är inte bara hur fina köken tex blir utan vilken kvalitet de håller samtidigt som resursanvändningen går helt i linje med det helhehets- och cirkulära-tänk som krävs för att vi ska kunna ställa om till en hållbar ekonomi som är i balans med naturens begränsade tillgångar.

Nästa vecka spelar jag in ett längre samtal med Robert Falck (tillägg: inspelningen uppskjuten tills vidare då Robert fått förhinder), grundaren och VD:n för Einride, ett av Sveriges hetaste startup-bolag som i onsdags blev först i världen att köra en självkörande, eldriven lastbil helt utan förarhytt på allmän väg. I ett samarbete med DB Schenker har Einride som första bolag i världen fått godkännande att köra sin första lastbilsmodell T-Pod inom DB Schenkers distributionanläggning i Jönköping. På en sträcka på cirka 300 meter (cirka 150 enkel väg) fram och tillbaka mellan en terminal och ett lager ska den förarlösa, eldrivna lastbilen köra själv men under kontroll av mänsklig övervakare som kan fjärrstyra den vid behov. Transportsyrelsen som har gett sitt godkännande till det hela, har gett tillåtelse för en maxhastighet på 5 km i timmen under testperioden som sträcker sig till 31 december 2020.

Jag har följt Einride på nära håll i flera år inte bara för att jag själv är aktieägare i bolaget utan för att tekniken är viktig för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser på den tunga transportsidan något som även Einride drivs av att påverka. I ett pressmeddelande säger VD, Robert Falck bland annat följande:
"Den här dagen utgör en stor milstolpe i Einrides historia och för våra steg att skapa en säker, effektiv och hållbar lösning, baserad på självkörande eldrivna fordon som har potentialen att minska våra koldioxidutsläpp från vägtransporter med upp till 90 %."    
Einrides T-pod är förstås ännu i utvecklingsstadiet, särskilt vad gäller mjukvaran som hela tiden förbättras och utvecklas men precis som med etableringen av fullt självkörande fordon som ska kunna köra överallt utan att en förarare sitter i fordonet, är den största utmaningen regelverk och att kunna utföra tester i en riktig trafikmiljö. Det senare får Einride alltså nu göra på en väg som trafikeras av cyklar och bilar och andra fordon men i en kontrollerad/mindre trafikerad miljö. Ännu bättre är att Einrides 26 ton tunga, 7 meter långa och 2,6 meter breda lastbil får utföra en riktig uppgift som med sin kapacitet att köra 15 Europapallar ersätter en dieseldriven lastbil som annars hade utfört samma uppgift inom DB Schenkers stängslade distributionsanläggning. Med andra ord ett litet men viktigt första steg för att minska utsläppen för tunga transporter på väg.

Om någon önskar skicka med några frågor inför mitt samtal med Robert Falck så kommentera gärna nedan eller maila mig på johanblog@peak-oil.se (innan onsdag).   

En annan nyhet som jag gärna uppmärksammar är framgången med de batteridrivna färjorna Tyco Brahe och Aurora som sedan i november 2018 nu trafikerar Helsingborg och Helsingör. Aurora och Tyco Brahe är de största bilfärjorna i världen som körs i ett så trafikerat område på endast batteridrift och hanterar över 7 miljoner passagerare och nästan 2 miljoner fordon per år.

Men vad som är speciellt med färjorna är inte bara att de klarar att köra helt på eldrift fram och tillbaka (i teorin 3,5 turer utan laddning men det gör man inte för att skada batterierna på sikt), där ligger Norge långt före med många färjturer i det avlånga landet som redan är elektrifierade. Nej, vad som är unikt är laddningen som är helt automatiserad och sker med en robotiserad laddningsanordning som är förankrad vid kajerna i Helsingborg respektive Helsinggör.

Eftersom bilfärjorna bara förtöjer i 10 minuter vid varje stopp och kör upp till 46 turer per dygn är varje sekund som fartygets batterier kan laddas när den anlöper Helsingborg eller Helsingör oerhört värdefullt. När fartyget förtöjt vid kajen tar det endast 45 sekunder innan robotarmen anslutit sig till fartyget och laddar på med 10 000 volt och 600 Ampere  i cirka 9 minuter på svenska sidan och fem minuter hos danskarna. För att få lite perspektiv så innebär det att när fartygen laddar på den svenska sidan laddar den motsvarande cirka 44 x så snabbt/energiföring som Teslas idag snabbaste superchargers som är på 135 kW. Batterierna på fartygen är placerade på taken och är på hela 4,1 MWh eller 4160 kWh (på respektive fartyg) eller motsvarande 41 st 100 kWh batteripack!

Med de två helt elektrifierade bil- och lastbilsfärjorna Aurora ocb Tyco Brahe beräknar For Sea som driver fartygen, att koldioxidutläppen kommer minska med 28 000 ton i minskade koldioxidutsläpp per år samt minska de för människan så skadliga kväveoxid-utsläppen som innan släpptes ut lokalt när fartygen drevs med diesel. Fartygen har fyra elmotorer med enorma kraft men har även kvar dieselmotorer som reserv som kan köra fartyget i hybridläge där de laddar batterierna som driver elmotorerna eller på bara dieseldrift men dieselmotorerna kommer sannolikt endast användas under servicedrift av fartygen. 

Precis som med alla elbilsmyter så undrar säkert många "men hur blir det med batterierna då, de kommer väl inte räcka så länge och dessa ombyggnader av bilfärjorna kan väl inte gå att räkna hem ekonomiskt?" 

Enligt de beräkningar For Sea ferries gjort för sina två eldrivna färjor beräknar bolaget att investeringen med ombyggnaden av de två fartygen ska hämtas hem på åtta år och fartygen kunna köra yttterligare sju år efter det med vinst. Batterikostnaderna är inräknade i detta och kommer att bytas efter cirka fem år. Batterierna kommer inte vara oanvändbara efter fem år utan sannolikt som med elbilsbatterrier som denna Tesla taxi som efter 54 00 mil bara tappat 15 % (taxin som till skillnad mot privatbilister snabbladdat varje dag vilket är mindre hälsosamt för batteriet i längden), ha kvar kanske 80 % av lagringskapaciten efter dessa fem år. 

Detta innebär att batterierna i färjorna blir perferkt för fortsatt liv som lagringsbatterier för vindkraft eller solenergianläggningar eller varför inte som reservkraft i sjukhus...

Kika gärna på den trevliga och informativa videon nedan av Fully Charged för mer info.

2019-05-15

Hållbara kläder och hållbart mode -inspiration med Sophie Gripenberg

Detta inlägg är signerat Johan.

Hur kan vi konsumera kläder och prylar på ett hållbart sätt utan att öka resursanvändningen och förstöra planeten? Kan vi återanvända kläder och välja kläder som håller längre och kan man fortfarande klä sig snyggt och trivsamt om man är miljömedveten? Och varför kan vi inte fortsätta att använda kläder och producera fibermassa till tyger som idag? 

Dessa och många andra frågor ställer jag till hållbarhetsinfluencern och modemedvetna Sophie Gripenberg i Evolution Show i vår studio.  

Sophie Gripenberg som jag skrivit om flera gånger tidigare här på bloggen och bland annat modererade ett föredrag jag och Roberth höll vid Stockholms universitet för några år sedan, är en person som verkligen har ett helhetsperspektiv med utgångspunkt från våra planetära gränser och resurser. 

Sophie Gripenberg har bland annat utsetts till en av 33 under 33 år som inspirerar med sitt hållbarhetsarbete i Aktuell Hållbarhet och leder hållbarhetsarbetet vid Röda Korset i Stockholm och är även hållbarhetskonsult. 

Sophie inspirerar verkligen på många sätt med sitt miljöengagemang men är även en entreprenör ut i fingerspetsarna som jag räknar med kommer bidra med mycket värdefullt inom hållbarhetsutveckling i Sverige och internationellt framöver. Vi kommer samarbete i flera program framöver vilket jag ser fram emot! 

Kika gärna på videon nedan för mer om Sophie och vad vi kan göra för att vända på utvecklingen inom klädes- och modesindustrin. 

Det går även bra att lyssna på Evolution Show avsnitten med tex SoundcloudSpotify eller Apple podcasts (via iTunes- avsnitt 4 kommer upp inom kort).  

I nästa avsnitt samtalar jag med den kreativa och miljömedvetna snickaren Leif Persson som nyligen intervjuades i Sveriges Radios program Studio 1 för sitt inspirerande arbete att renovera bland annat kök med använda men mycket hållbara och trevliga material.     

2019-05-09

FN-rapport om utrotningen av arter: "Vi måste lämna det tillfälliga paradigmet med ekonomisk tillväxt"

Detta inlägg är signerat Johan. 

Världens mest omfattande rapport om utrotningen av världens arter har nyligen släppts av FN och slutsatserna är inte nådiga. Människan står bakom den snabbaste utrotningen av arter som vi känner till och åtgärderna vi måste ta nu för att framtida generationer ska få ett drägligt liv på planeten är entydiga:

"Identifierat som ett nyckelelement för mer hållbara framtidspolicys är utvecklingen av globala, finansiella och ekonomiska system som bygger på en hållbar ekonomi som styr bort från det nuvarande tillfälliga paradigmet av ekonomisk tillväxt."

Vi måste alltså lämna det tillfälliga paradigmet med ekonomisk tillväxt, det är direkt nödvändigt och inte en fråga om politik eller åsikt eller ekonomisk drivkraft som idag, det är helt enkelt fysik och en ödesfråga vi har att förhålla oss till vare sig vi vill ej.  

Att höra dessa ord från några av världens ledande forskare i den hittills mest omfattande rapport om människans inverkan på naturen som skrivits är på många sätt förlösande. Det är hoppfullt att ordvalet är så klarsynt och nu till synes mindre tabubelaggt att tala om i klartext.  

Här en sammanfattning av FN:s rapporten om naturens tillstånd är skriven av Intergovermental Science -Policy Platform on Biodivercity and Ecosystem Services (IPBES), hela rapporten är på 1800 hela sidor. I korthet visar rapporten att över en miljon levande arter i form av växter och djur nu hotas av utrotning på grund av människan. Särskilt vår förändring av landskapen och den biologiska mångfalden pekas ut där 70 % av landförändringarna är helt kopplade till köttproduktionen som tar enorma landytor i anspråk.   

Hastigheten av förändringen och utrotningen ökar och har aldrig varit så hög som nu. 25 % eller cirka 1 miljon av de återstående arterna är direkt hotade just nu. Forskarna är själva chockade av resultaten, särskilt hur snabbt utrotningen skett bara de senaste årtionden. En utmärkt sammanfattning av har gjorts av BBC som jag verkligen rekommenderar att en läser. 

För inte så länge sedan släpptes en liknande svensk rapport där ett Sverige utan ekonomisk tillväxt beskrevs, underförstått att vi inte kan fortsätta med dagens ekonomiska modell då planetens resurser helt enkelt inte räcker för en växande befolkning som tömmer naturens förråd utan att fylla på dem igen. En rapport jag kommer återkomma till när jag samtalar med en av rapportens författare i Evolution Show framöver.   

För tillfället konstaterar jag samtidigt en aningen frustrerat att så få länder och företag lyssnat på samma och än mer genomgripande analyser som redan gjordes 1972 av Romklubbens rapport "Limits to growth" eller "Tillväxtens gränser" på svenska. För det krävs inte elegant logik eller uppfinningsrikedom i nivå med Eintstein eller eller Leonardo Da Vinci för att inse att en planet med ändliga resurser inte kan ha en dominerande art som växter i population exponentiellt på bekostnad av alla andra arter och framförallt genom att använda upp de begränsade resurser som vi alla måste dela på inom ramen för planetens volym. 


Det är smått ofattatbart att på bara femtio år har världens befolkning fördbubblats. Men nu börjar naturen skicka fakturorna och det är ingen minusränta som gäller utan planeten (människohuset) som säkerhet som naturbanken kräver in om det inte betalas i tid... 

Människan sprider sig likt myrstackar som kan ta över stora delar av skogen om de får dominera men till skillnad mot myrorna som hålls i schack av tex giftiga mögelsvampar som begränsar dess populationsökning, har människan som kollektiv inte mött på naturens självreglerande krafter, förrän nu.   

För minnet är kort hos en art som till stor del förlitar sig på reptilhjärnan från en tid då vi levde i små grupper och naturens resurser var till synes oändligt stora i förhållande till vår aptit/våra behov. Men när sedan den tekniska utvecklingen tog fart med industraliseringen för snart 250 år sedan förändrades allt. Detta när den fossila eran öppnade dörren för exponentiell tillväxt i konsumtion och populationstillväxt vilket förblindade oss från att ens tänka på begränsningar, inte ens fysikens lagar, i synnerhet termodynamikens två första lagar som vi dåraktigt sopade under mattan. 

För att citera ett avsnitt om termydnamikens två första lagar från vår bok Olja för Blåbär-Energi, Makt och Hållbarhet

"Termodynamikens första lag säger att energi varken kan skapas eller förstöras. Energi kan bara omvandlas från en form till en annan, som tex när olja i form av bensin ger kraft till en bränslemotor som i sin tur skapar rörelse ut i bilens hjul som för den framåt. Tekniken i motorn på världens mest avancerade bilar, har aldrig någonsin skapat mer än den använt i form av mekaniskt arbete. Energi kan omvandlas på finurliga sätt men när energin väl används avges den i form av värme. 

Och här kommer vi till termodynamikens andra lag som är en lag som sätter gränser för oändlig ekonomisk tillväxt.  För när energi omvandlas "försvinner" alltså en del i form av värme, ibland mycket, ibland lite. Man kan se det som att universum tar ut en energiavgift som måste betalas och som vi aldrig kan hämta ut igen för att utföra mer rörelse eller arbete. Detta är värt att tänka på när vi tex utvinner olja långt under havets botten för att komma åt koncentrerade former av energi som kommit dit genom en omvandlingsprocess som tagit miljontals år." 

Vi har helt enkelt trängt undan nödvändigt systemtänk och förståelse för de långsiktiga konsekvenser ökad konsumtion och energianvädningen får för vår förmåga att överleva. Skillnaden nu är att tiden håller på att rinna ut och att de flesta som lever idag kommer få uppleva stora förändringar inom sin livsstid (nu och de närmaste årtionden) som de flesta trodde låg över 100 år fram i tiden. 

Alldeles nyligen skrev jag och Sveriges Biodlares Riksförbund en debattartikel i Svenska Dagbladet om hur bin och andra pollinatörer måste skyddas för att säkra människans matförsörjning och som livsviktiga delar av ekoystemen.

Glädjande nog menar även forskarna i den nya FN-rapporten menar att det går att vända på utvecklingen men att det sannolikt kommer bli värre fram till åtminstone 2050 och det innan dess handlar om att börja bromsa utvecklingen och om skademinimering, rädda de arter som vi kan. Här är det värt att understryka något som ofta glöms bort i "klimatdebatten, varje ton utsläpp vi inte släpper ut i atmosfären räknas, vare sig det är litet eller stort då det påverkar klimatbalansen. En klimatbalans som för varje steg vi kommer närmare tröskeleffekter kan utlösa självförstärkande mekanismer
på samma sätt innebär varje räddad art ett förstärkt/bevarat ekosystem balans som gör dess helhet och anpassningsförmåga starkare och därmed ökar även vår möjlighet till överlevnad.   


Det finns förstås de med oerhörda resurser ekonomiskt och politiskt som tror sig kunna undgå konsekvenserna av ett planetärt ekoystem i kollaps, men de lurar bara sig själv och även sin barn och barnbarn. Vi sitter i samma båt och när hela båten är under havsytan krävs nytt syre ovan vattenytan som inte allt guld i Fort Knox kan köpa. Här vilar både hoppet om en förändring och den största utmaningen, att förmå tillräckligt många att inse att vi bara kan täta den redan läckande båten (för att fortsätta på den metaforen) om vi hjälps åt tillsammans. Och nej det är inte ett idelogiskt utopitänkande utan ren och skär logik. Utmaningarna är för stora och tiden för knapp för att inte även de med ekonomiska och politiska muskler ska bidra till en snabb förändring. Parallellt växer en global folkrörelse för att möta klimatförändringar, miljö- och artfutrotning som har sitt fulla stöd i forskningen men fortfarande möter på hårt politiskt och ekonomsikt motstånd. Men här kan det gå snabbare än många tror. 

Problemet är att den existensiella hotbilden för mänsklighetens överlevnad inte börjat kartläggas tillräckligt brett förrän nu och att hotet växer snabbare än vi anpassar oss och förbereder för dess konsekvenser. Men jokern och hoppet som jag lutar mig mot är att fler och fler rapporter likt den från FN når till allmänhetens kännedom, att företag och organisationer, individer och även politiker känner sig tvingade att agera. Det är bara genom att samtala kring den enorma planet-utmaningen och slå ihop våra kreativa hjärnor som vi kan vända på utvecklingen. 

Så min uppmaning är just det, sprid samtalet kring arternas utrotning, klimatförändringar och ja den ekonomiska tillväxtens fortsatta omöjlighet så kommer nya idéer växa fram, tankar och lösningar vi inte ser idag men som kan skapa en bättre framtid. Ja det kan bli det som säkrar att det blir en framtid för vår art överhuvudtaget, något vi i vår naivitet tagit för given. Vilken annan art tror att den är centrum av universum... 

I första avsnittet av Evolution Show samtalade jag med Anna Pernestål om vad vi kan göra för att hjälpa pollinatörerna och varför de är så viktiga. Samtalet är på engelska men förhoppnignsvis kan de flesta hänga med rätt bra ändå, kika gärna nedan!

På onsdag 15/5 släpps nästa avsnitt av Evolution Show då pratar jag hållbar klädeskonsumtion och hållbart mode med hållbarhetsinfluencern Sophie Gripenberg, hållbarhetchef på Röda Korset i Stockholm.

    

2019-05-01

De självkörande fordonen är redan här, eller? Anna Pernestål ger svar

Detta inlägg är signerat Johan.

Framtiden för självkörande fordon ser ljus ut och vi är bara månader eller möjligen ett par år från fullt självkörande bilar på vägarna utan mänsklig kontroll bakom ratten. Åtminstone om vi ska vi tro Teslas VD Elon Musk som säger att nya elbilen Tesla Model 3 tack vare företagets nya egenutvecklade supergrafikprocessorer, kameror och sensorer kan erbjuda sina Tesla-ägare fullt självkörande förmåga redan i början av nästa år.

Framförallt menar Elon Musk att företagets neurala nätverk hela tiden lär sig att köra bättre och bättre genom de erfarenheter det bygger upp genom att samla in kördata från cirka 400 000 Teslor där människors körvanor och all möjliga udda situationer samlas in som sedan med djupinlärning/artificiell intelligens (AI) gör det möjligt för det neurala nätverket/bilarna att ta säkrare beslut än människan vid liknande situationer.   

Det är förstås lätt att avfärda Elon Musk som en tidsoptimist, han brukar ju missa med ibland ett par år i sina framtidsprognoser/löften men när det kommer till att leverera på ett tekniskt plan har Tesla och likaså rymdbolaget SpaceX lett utvecklingen i flera år och ligger fortfarande långt före sina konkurrenter. Alltfler tunga investerare menar att de flesta har svårt att analysera utvecklingen av självkörande bilar och i synnerhet bolaget Tesla då företaget inte bara utvecklar elbilar utan även batterier och solcellspaneler och ja snart tunga eldrivna lastbilar. Nyligen förklarade tex Cathie Woods, VD och grundare för  investerarfonden Arkinvest i en sevärd intervju på CNBC att Arkinvest tillsatt ett specialteam för att sätta in sig i Tesla. Teamet kom fram till att de är övertygade om att bolagets aktievärde kommer bli mer än tio gånger högre än vad det är idag då konkurrenterna ligger tre till fyra år efter och att Teslas utveckling bara börjat.     

Jag har skrivit mycket om detta på bloggen de senaste åren och bland annat deltagit vid flera konferenser om självkörande fordon, senast i november när Podcar City konferensen hölls i Gävle som jag filmade i sin helhet och kan ses på vår internationella youtube-kanal.  2016 besökte jag och Roberth Rivium Park -Europas första självkörande system med små eldrivna minibussar och 2015 var jag i Silicon Valley när Podcar City -konferensen hölls där.

Det är verkligen inte lätt att sätta in sig i utvecklingen inom självkörande teknik om en inte lägger ner mycket tid och är tekniskt intresserad. För vad menar vi tex egentligen med självkörande bilar? Fullt självkörande fordon överallt, hela tiden eller inom avgränsade områden?  Och vilka utmaningar och möjligheter väntar, när kan vi tex se de första fullt självkörande bilarna i riktig trafik? Kommer trafiken rent av dubbleras om vi försvisso minskar antalet bilar i bruk men de som används kör fler kilometer per fordon och därmed skapar trafikkaos? Eller finns det en möjlig hållbar väg framåt där vi inte bara delar självkörande eldrivna fordon utan även delar dem under samma resa och istället för att betala för resan betalar för upplevelsen/servicen i fordonen under resan?


För att uppdatera mig om läget och i ett försök att besvara många av de frågor som säkert många har om vad som väntar när det kommer till självkörande fordon bjöd jag in Anna Pernestål till Evolution Show med ett avsnitt i min nya studio för ett program om just utmaningarna och möjligheterna med självkörande fordon. Vi samtalar bland annat kring hennes slutsatser i en artikel i den vetenskapliga tidningen Forskning och Framsteg hon skrev för inte så länge sedan.  

Anna Pernestål är en av Sveriges ledande experter på självkörande teknik och systemanalys och är chef och forskare vid Integrated Transport Research Lab (ITRL) vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm där hon följer den senaste utvecklingen på nära håll och även samarbetar med företag som Scania och Ericsson i olika projekt inom utveckling av självkörande teknik. 

Anna Pernestål var även med i första programmet av Evolution Show där vi samtalade om varför vi måste hjälpa pollinatörer som honungsbin (jag är biodlare sedan drygt fem år och har bland annat skrivit om binas värde i Svenska Dagbladet vid ett flertal tillfällen , nyligen med Sveriges Biodlares Riksförbund. 

Häng med på ett fördjupat samtal om de självkörande fordonens framtid tillsammans med Anna Pernestål!Avsnittet kommer inom kort även vara tillgängligt att lyssna på via tex Soundcloud, Anchor eller Spotify.