2017-04-12

Om regeringen inte inför totalförbud mot olje- och gasutvinning förlorar de all sin trovärdighet

I torsdags skrev Johan, Mattias Ahlstedt -ordförande för Naturskyddsföreningen Dalarna och Christian Tengblad -350.org en debattartikel i DD om ett nationellt förbud mot gas- och oljeutvinning i Sverige. Detta med anledning av främst företaget Igrenes förnyade försök att motivera provborrningar efter naturgas i Siljansringen.

Frågan om Igrenes fortsatta existens och olje- och gasbolags framtida provborrningar i Sverige aktualieseras nu på allvar då Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) precis kommit ut med rapporten "Konsekvenser av förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas". Rapporten är skriven på uppdrag av regeringen och innehåller många läsvärda skrivningar...

Här följer några citat ur SGU:s rapport följt av våra kommentarer:
"Användningen av petroleumprodukter för energi har minskat sedan 80-talet. Däremot kvarstår ett behov som råvara i bl.a. plastindustri. Naturgasanvändningen har däremot ökat men är fotfarande låg, cirka tre procent. Naturgas, i huvudsak metan, är också en viktig råvara i kemisk industri. Idag är all olja och gas som används i Sverige importerad. Även om de bedömda inhemska resurserna är små kan de utgöra en viktig resurs ur ett försörjningsperspektiv. (vår fetmarkering)
-Här är det intressant att trots att Sveriges inhemska fossila resurser bedöms små är de enligt SGU ändå att betrakta som en "viktig resurs ur ett försörjningsperspektiv". Eller avses egentligen beredskapsperspektiv och är SGU kanske medveten om att världens globala oljeproduktion kan komma att börja minska inom några år pga Peak Oil?

När det gäller Igrene visar SGU i rapporten bland annat en tabell över antalet tillstånds-ansökning som lämnats  in för landproborrningar och liknande efter naturgas och olja i Sverige. Här framgår det att Igrene har överlägset flest med 16 av totalt 44 gjorda ansökningar i hela landet.

Vidare står det om Igrene:
"I Siljansringen har AB Igrene tillstånd för kolväteprospektering. Bolaget har hittills borrat 11 borrhål till ett djup mellan 350 och 540 m. I samband med borrning har både gas och olja påträffats. Liknande fynd är sedan länge kända i området.
AB Igrene har redovisat fynd av naturgas i sina provborrningar i Dalarna. I Morafältet (ca 12 km2) anger de en 200 m mäktig zon med fri gas och gasmättat formationsvatten. Deras beräkningar anger en medelporositet på tre procent. Från deras uppgifter kan det finnas en gasresurs på ca 68 miljoner kubikmeter gas i Morafältet. Med ett producentvärde på cirka fyra kronor per kubikmeter gas ger det ett bedömt marknadsvärde på ca 250 miljoner kronor. Den tekniskt möjliga utvinningsbara andelen av den gas som finns är dock osäker liksom för andra delar av koncessionsområdena i Dalarna." (vår fetmarkering)
När det gäller Siljansringen bedöms marknadsvärdet av den eventuella gasen i Siljansringen alltså till endast  250 miljoner vilket är kaffepengar i den här branschen. Bara en provborrning kostar miljontals kronor.

Men vad som är mest anmärkningsvärt är att Igreene i ett pressmeddelande den 24:e april hävdade att "bolaget prospekterar efter icke-fossil gas och olja i Siljansringen i Dalarna". Nej, det är inte ett april skämt!

Efter Igrene kommer Gripen Gas AB som har 14 tillstånd I Sverige.

Vi observerar även att Gripen Oil and Gas AB innehar 4 tillstånd på Gotland och hävdar enligt rapporten att:
"Borrningar har utförts men de mindre fynd som gjorts är i dagsläget inte ekonomiskt
lönsamma att exploatera. För en lönsamhet krävs enligt Gripen Oil & Gas ett råoljepris på minst 70 USD/fat". 
Det råder knappast något tvivel om att det rör sig om några större droppar olja eller gas på Gotland eller övriga Sverige för den delen. Som vi skrivit om tidigare har utvinning skett på Gotland tidigare men till oerhört små volymer.

Frågan man ska ställa sig är alltså inte bara om några droppar eller bubblor gas i Sverige är värt ge sig efter när människor riskerar att sina grundvattentäkter förorenas och att landskap förändras (särskilt i Östergötland, Västergötland, Närke och på Öland där bland andra Gripen Gas AB har ansökt tillstånd om provborrningar för skiffergas). Frågan är likväl hur ett företag som Igrene kan tas på allvar och vilken trovärdighet svenska regeringen har för sin fossilfria omställning om inte ett totalförbud mot olje- och gasutvinning införs i Sverige efter att ha läst denna rapport. Priset ekonomiskt är mycket lågt, motståndet inom näringslivet bottenlågt och politiskt är frågan just nu en no-brainer. Så vad väntar regeringen på?

SGU föreslår i sin rapoort undantag för ett totalförbud mot landbaserad olje- och gasutvinning och med följande punkter:
• "att undantag görs för forskning och även försöksanläggningar för geologisk lagring av koldioxid.
• möjliggörande av användning eller annat omhändertagande av den olja respektive gas som
kan påträffas vid bl.a. borrningar för geoenergi.
• att undantag görs för passivt uttag av naturgas." 
Vi ser dock ingen anledning att Sverige ska bedriva forskning för lagring av koldioxid. Alternativkostnaden att inte lägga de investeringar i forskning för förnyelsebar energi istället med de spridningseffekter och jobbskapande det kan skapa i Sverige och utomlands är mycket lägre och har större värde.

Att öppna upp för möjligheten att ta hand om olja och gas som påträffas vid andra borrningar riskerar bara att skapa en gråzon och bakväg för företag att borra efter gas och olja med nya syften men som likväl riskerar förorena grundvattentäckter. Rent dricksvatten som är ett av Sveriges största resurser men som vi längre ska ta för given, fråga bara gotlänningarna och Ölandsborna!

Vad gäller passivt uttag av naturgas räcker det att konstatera att bergvärme och jordvärme redan är beprövade metoder som inte skadar grundvattentäckter och därmed tjänar inte ett passivt uttag av naturgas något rimligt, motiverat ekonomiskt eller miljömässigt syfte. Gasen kanske kan tas till vara för kemisk användning men knappast i några större mängder eller med egenskaper (eller volymer) som inte kan framställas från biomassa eller biodrivmedel.

Om ett totalförbud inte införs efter denna rapport som i sin helhet klart visar att det varken är ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att utvinna olja eller gas i Sverige, förlorar sittande regering all sin trovärdighet med den fossilfria omställningen.

Vi uppmanar alla att läsa SGU:s rapport och fundera själva.


Det gotländsla oljepumpen vid Risungsfältet utanför Lärbro
Bildkälla: Johan och Roberth under ett besök 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.