2013-11-13

MSB missar Sveriges största sårbarhet i sina scenarier men nu tar JTI tag i saken

Via bloggrannen Cornucopia (författaren Lars Wilderäng) uppmärksammas vi på en mycket intressant studie av JTI (Institutet för Jordbruks -och Miljöteknik). JTI har tittat på Sveriges oljeberoende kopplat till livsmedelsförsörjningen (de kallar det "fossilt energiberoende" men i Sveriges fall innebär detta i praktiken importerad olja i form av eldningsolja, diesel, bensin, flygfotogen, råolja och olika smörjmedel så det är olja det är frågan om).

Bakom studien står förutom JTI, även SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik, ÅF Industry och Länsstyrelsen i Uppsala Län.

ATL, Lantbrukets Affärstidning rapporterade även om studien igår.

På JTI:s hemsida står det om studien bland annat:
"Studien bygger på tre scenarier där tillgången på fossilt bränsle minskar med 25, 50 eller 75 procent. Energikrisens längd är satt till 3-5 år, ett för kort perspektiv för att någon teknisk omställning ska hinna ske" (vår understrykning).

Vidare skriver JTI:

"Vid en minskning på 25 procent skulle vi klara oss ganska väl genom att genomföra effektiviseringar, men vid en halvering skulle vi snabbt hamna i en situation där vi inte kan tillgodose befolkningens behov av livsmedel".

Det är mycket glädjande att JTI och övriga bakom studien äntligen identifierat svensk ekonomis största sårbarhet,  beroendet av importerade oljeprodukter. Även om fokus för studien är Sveriges livsmedelsförsörjning behöver man bara använda sitt sunda förnuft för att inse att detta gäller även för övriga sektorer och näringar i Sverige.

Betänk bara att huvuddelen av den olja Sverige importerar går till våra transporter vars energianvändning till 92 % kommer från oljeprodukter (se Energimyndighetens siffror för 2011 & 2012). Av Sveriges transporter går sedan 93 % på väg i första hand i form av personbilar och lastbilar. Så förutom att livsmedelsförsörjningen är HELT beroende av att transporter på väg kommer fram är i praktiken hela den svenska ekonomin på samma sätt HELT beroende av att dessa lastbilar (och för persontrafiken -bilar) får tillräckligt med diesel och bensin för att rulla till sina destinationer.

Vad som kan hända vid endast korta avbrott i leveranserna av produkter såsom mediciner till vårdinrättningar fick vi smakprov på förra vintern när det under några dagar i början av december rådde snökaos i Stockholm. Detta kan ni läsa om i den artikel Johan skrev tillsammans med läkaren Lena Lokrantz för Moderna Läkare i februari där de tittade på svensk sjukvårds oljeberoende.  

Även om JTI-studien inte nämner Peak Oil eller det faktum att världens konventionella råoljeproduktion legat kvar på i princip samma nivå sedan 2005 är det ett klart fall framåt. I synnerhet då vi sedan tidigare konstaterat att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) varken gjort någon detaljgranskning av Sveriges livsmedelsförsörjning eller svensk ekonomis oljeberoende. 

Det är slående att när man gör en sökning på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap sida får man bara upp ett gammal dokument från 2007 som innehåller "Peak Oil" där det står:

"Samtidigt pågår en debatt där det hävdas att oljeproduktionen går igenom en topp just nu för att komma att avta i framtiden (”Peak Oil”)3" (se sida 39). Inget mer...

Vi noter dock att i MSB:s rapport Ett fungerande samhälle i en föränderlig värld definierar MSB Samhällsviktig Verksamhet så här:

"En samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall av eller en svår störning i
funktionen skulle innebära stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets
funktionalitet eller samhällets grundläggande värden".

Skulle inte en minskad tillgång till Sveriges viktigaste energikälla för 93 % av landets transporter vara ett hot mot samhällsviktig verksamhet? Skärpning MSB, tummen upp JTI!

Det finns en mängd faktorer som kan leda till plötslig oljebrist varav Cornucopia helt riktigt nämner några högst möjliga sådana såsom minskad oljeimport från Ryssland, ett land som 2012 stod för 42 % av Sveriges oljeimport (se SPBI). Men "plötsligt" missförtås lätt.

Det kan givetvis ske oljeembargon likt de som skedde under 1970-talet där direkt fysisk brist på olja och färdiga bränslen drabbar Sverige och andra oljeimporterande länder. Mer sannolikt men på sikt lika skadligt är att vi inte minskar vårt oljeberoende tillräckligt mycket, tillräckligt snabbt innan den globala råoljeproduktionen börjar minska och priset på den olja som den globala marknaden erbjuder är för högt för Sveriges plånbok.

Ett högt pris trollar inte fram billiga flytande bränslen eller magisk teknologi, något som många ekonomer tycks tro bara för att informationsteknologin och före det 100 års ökande oljeproduktion gjort att vi tappat vår koppling till naturen och ekonomins grundförutsättningar, tillgången till energi.

Så länge oljan är nödvändig för ekonomin står vi handfallna när dess pris går upp, därför vettigt att ställa om till en mindre men hållbarare ekonomi.

Fundera själva.    

Tillägg: Även Ny Teknik rapporterar om JTI-studien

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.