2014-07-29

Rysslands Peak Oil här enligt det ryska Finansministeriet

2013 blir sannolikt det år Ryssland producerade mest olja i landets oljeproducerande historia. Detta med anledning av att det ryska Finansministeriet meddelat att man räknar med att Ryssland ska förlora 4,5 miljarder dollar i exportintäkter från oljan 2014, oljeproduktionen väntas nämligen gå ner med 6,3 % i år.

Detta är en stor nyhet som UPI rapporterade om redan för nästan tre veckor sedan men som försvunnit i övrigt mediabrus.

2013 låg Rysslands oljeproduktion på nästan 10,8 miljoner fat per dag och utgjorde då 12,9 % av världens oljeproduktion (enligt statistik från BP Statistical Review of World Energy 2014). Minskar oljeproduktionen i Ryssland med 6,3 % från 2013 -års nivåer innebär det att världen måste ersätta 680. 000 fat olja per dag 2014 för att hantera Rysslands minskade produktion . Detta kanske inte låter så mycket men Rysslands olja är nästan bara konventionell olja som är relativt lätt att utvinna till skillnad mot den olja så många hoppas på från USA och Kanada: skifferoljan respektive tjärsanden.

När konventionell olja ersätter okonventionell olja krävs stigande oljepriser för att den okonventionella oljeutvinningen ska bli lönsam men världsekonomin ligger redan på gränsen för vad den kan hantera när det gäller energipriser som kan generera tillväxt.

Skifferoljan är som vi påpekat gång efter en annan på denna blogg en kortsiktig seglats på dyra segel för ett fartyg som kommer behöva vara rustat för långa resor och alla väder framöver.

Det faktum att Ryssland nu officiellt räknar med att landets oljeproduktion inleder en permanent nedgång i sin oljeproduktion innan 2016 och rent av indikerar att peaken redan nåddes 2013 kommer få stora konsekvenser för övriga världen. Betänk bara att Ryssland idag är världens tredje största oljeproducent och har mer än dubbelt så stora oljereserver som till exempel USA.

För Sverige som importerar 42 % oljan från Ryssland är det är här heller inga goda nyheter. Det blir inte enkelt för internationella oljebolag att trolla fram ny, billig olja som alternativ till den importerade ryska oljan till den svenska marknaden. Norge och Danmark stod 2012 tillsammans för 40,6 % av den övriga oljan till Sverige men inte heller dessa länders olja kan Sverige räkna med så länge till. Norge och Danmark har nämligen minskat sin oljeproduktion på årliga basis sedan 2001 respektive 2004.
 
Mer om Sveriges ryska oljeberoende och Rysslands nya gasavtal med Kina kan ni läsa om i en av Johans kommande artiklar i tidningen Om Omställning som kommer ut med ett nytt nummer inom några dagar.

UPI konstaterar även genom att peka på en rapport från en rapport av Världsbanken från mars
i år, att Ryssland lider av en begynnande förtroendekris för landets ekonomi. "Tidigare kunde bristen av strukturella reformer maskeras med en tillväxtmodell som byggde på stora investeringsprojekt, ökade löner inom offentlig sektor -allt pådrivet av kraftigt ökade intäkter från landets olja.

Hmm, är nog fler länder som känner igen sig i denna situation för oavsett om intäkterna kommer från oljeexport eller genom import av olja i utbyte mot andra tjänster eller varor stiger priset på oljan och därmed kostnaderna för att konsumera oljan. Detta har en direkt negativ påverkan på ett lands välstånd och möjligheter till ekonomisk tillväxt.

Rysslands maximala oljeproduktion (eller närmande av oljetoppen) är därför ännu en varningssignal om att vi i snabbast möjligt måste ställa om vår ekonomi bort från ekonomisk tillväxt/fossil energi till en hållbar cirkulär ekonomi i balans med naturens resurser.    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.