2011-10-15

Rapport från NOG-Seminariet

I måndags höll Nätverket Olja och Gas (NOG) ett seminarie med titeln “New winds over North Africa and the Middle East- Promises and Risks following the “Arab Spring” in 2011″ i Stockholm”. Här är lite tankar kring våra upplevelser från seminariet.
Seminariet inleddes med en presentation av Inga Brandell, forskare och expert på Mellanöstern  och Nordafrika som bland annat arbetat för svenska Utrikesdepartementet (UD) i Alexandria, i Egypten.
Efter detta följde en presentation av Emma Sky, gästföreläsare vid King´s College i London och brittisk expert på konflikthantering. Bland annat tidigare rådgivare för USA:s militär i Irak och NATO- befälhavare i Afghanistan.

All respekt för Inga Brandells och Emma Sky:s kunnande när det gäller sociala och politiska frågor i Mellanöstern men ett seminarie arrangerat av ett olje och gasnätverk förväntar man sig ska fokuseras på just det, olja och gas. Förvisso inledde moderatorn Staffan Riben hela seminariet med att måla upp betydelsen av Mellanöstern -regionen för olja och gas: 60% av de kända oljereserverna och 45% av de kända gasreserverna återfinns tex i regionen men kanske ännu viktigare över hälften av världens oljetrafik passerar genom Mellanöstern och utgör därmed hjärtat för handeln med olja i världen.


En i publiken poängterade just detta, att vi saknade en diskussion kring just olja och gas i regionen. En viktig fråga som därför ställdes till Inga Brandell och Emma Sky var tex “Kan/vad är risken för att  den “arabiska våren” sprids till Saudiarabien”? Svaret var högst otillsfredsställande då de båda första talarna gick in på mer generella utvecklingar i Egypten, Libyen och liknande istället för sakkunskap i det specifika fallet Saudiarabien. Kanske skulle de ha svarat “vi vet inte”. Saudiarabien är naturligtvis nyckeln för världens oljeproduktion då det är det enda landet med reservproduktionskapacitet i regionen och med den näst största oljeproduktionen i världen (12%) och de överlägset största kända oljereserverna (19,1%).  Att inte gå in på detta gör ju tyvärr att man ifrågasätter nyttan med att diskutera resten av länderna i regionen.


Vi och publiken väntade därför med spänning på den sista talaren, Bassam Fatouh som vi hoppades kunna bombardera med viktiga olje och gasfrågor. Bassam Fattouh leder olje och Mellanösternprogrammet vid Oxford Institute of Energy Studies och Fattouhs forskning fokusera framförallt på det internationella oljeprissystemet tex förhållandet mellan OPEC och marknaden och orsaken till volatilitet (upp o nedgångar) i oljepriset.
Vi ställde flera frågor till Bassam. Bland annat hur han förhöll sig till att IEA nu börjat använda Peak Oil i sin oljerapportering och att IEA i sin senast rapport av World Energy Outlook 2010 (WEO), skriver att fram till 2035 måste världen få igång en produktionsmotsvarighet av 5 Saudiarabien för att kompensera för produktionsnedgången i världens övriga oljefält. Svaret blev mycket förvånande: Bassam Fattouh menade att IEA:s estimeringar är politiska och att man inte kan gå efter dem för att förstå oljeprisets utveckling framöver eller i framtiden. Vi replikerade med “att fram tills nyligen har IEA förnekat Peak Oil som fenomen att de nu börjat erkänna det knappast är en politisk positionering…” Vi hann tyvärr inte utveckla diskussionen men IEA har knappast något att vinna på att erkänna en fråga som inte ens blivit “politisk korrekt” eller mainstream, snarare tvärtom. Istället har IEA gjort upprepade nedskrivningar av produktionstakten av olja tillsammans med behovet av ny produktion från icke-konventionella oljekällor och tidigare i år gått ut med att världsekonomin inte skulle klara ett oljepris på 100 dollar/fatet året ut. Detta tyder bara på att IEA ser HÖGST allvarligt på Peak Oil. Tyvärr har detta faktum filtrerats bort i mediabruset kring framförallt den nuvarande ekonomisk krisen.


I övrigt dominerades Bassams presentation och förklaringar av hur oljepriset styrs av spekulation och inte av fysiskt utbud och efterfrågan av olja. Bassam gjorde en professionellt intryck men några djupare diskussioner kring olja och gas blev det tyvärr aldrig tillfälle för men hans kunnande kring Peak Oil var helt klart bristande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.