2011-12-31

MSB listar hot mot Sverige -utan Peak Oil!

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har sedan några veckor tillbaka listat 24 riskområden varav 9 är direkt kopplade till Naturen. MSB:s rapport ska bidra till att, tillsammans med liknande rapporter från övriga EU-medlemmar, skapa en helhetsbild för de största riskerna inom Europeiska Unionen. Rapporterna ska vara redovisade innan 2012.

Rapporten har skrivits om tidigare, bland annat var bloggranen cornucopia tidigt ute. Dagens Nyheter skriver idag om MSB -rapporten.

MSB utarbetade rapportenEtt första steg mot en nationell riskbedömning: nationell riskidentifiering.
”Enligt regeringens beslut den 9 juni 2011 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fått i uppdrag att ta fram en nationell riskbedömning. Uppdraget lyder enligt följande: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samverkan med berörda myndigheter ta fram en nationell riskbedömning. Bedömningen ska tas fram med utgångspunkt i rådslutsatserna om riskbedömning i Europeiska unionen (8068/11). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa arbetet till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 30 november 2011.”

MSB-rapporten identifierar 24 riskområden såsom översvämningar, jordbävningar, cyberattacker, terrorism, störningar i elförsörjningen, risk för smittsamma sjukdomar, avbrott i transporter och stora transportolyckor, risk för instabilitet i samhället och social oro, och  störningar i energiförsörjningen MEN inget om PEAK OIL!!

Vi är naturligtvis inte förvånade bara besvikna. I fråga om svensk sårbarhet och beredskap för oljeberoendet står det under avsnittet ”störningar i energiförsörjningen” förvisso om det faktum att Sveriges transportsektor nästan helt är beroende av oljebaserade drivmedel. Vidare står det att Sverige främst importerar sin råolja från Danmark, Norge och Ryssland och att svenska staten INTE har något eget oljelager.
Däremot att ”oljebolag och andra stora aktörer är skyldiga att håla ett beredskapslager av råolja eller oljeprodukter motsvarande 90 dagars normal konsumtion”. Avsnittet om energiförsörjningen fokuserar dock på vikten av fungerande elförsörjning. ”Fungerande elektricitet är ofta en förutsättning för i princip all energiförsörjning” står det…

När det gäller avsnittet om avbrott i transporter hade det sannerligen varit på sin plats med en analys av lastbilstransporternas diesel beroende (läs oljeberoende) och hur lastbilstransporternas betydelse för svensk ekonomi är direkt avgörande om företag och individer ska få sina produkter levererade kors och tvärs i vårt långa rike men icke. Med andra ord inga lastbilstransporter, ingen svensk ekonomi att tala om.
Intressant nog beskriver avsnittet detta scenario (taget från Krisberedskapsmyndigheten 2007):

”På grund av blockader råder stor brist på drivmedel under sju dygn. Livsmedel som normalt levereras dagligen kan inte levereras lika ofta vilket gör att det ser tomt ut på vissa hyllor i affärerna. De tomma hyllorna sätter igång en våg av hamstring av livsmedel som ytterligare förvärrar situationen. Hälso- och sjukvården får problem med försörjningen av mediciner. Många får svårt att komma till jobbet. Företag drabbas genom att deras beställda varor inte kan transporteras från hamn, bangård eller flygplats. Medierna underblåser krisstämningarna.”

Bedömningen var att samhället krisledningsförmåga vid ett omfattande avbrott i transporterna i huvudsak är god men att en stor störning i transportsystemet är bristfällig för samhällsviktiga verksamheter. Detta gäller tex sjukvården med sitt starka beroende av fungerande transporter. Det konstaterades även att det var oklart vilka transporter som ska prioriteras vid begränsad kapacitet.

Det vi reagerade mest på var dock det sista stycket under ”avbrott i transporterna”-avsnittet:
Sedan denna bedömning gjordes har omfattande omstruktureringarna skett inom transportsektorn år 2009 och 2010. Bedömningen är därför inte längre att betrakta som aktuell.
Que? Hallå! Har vi missat nått här? Lastbilstransporter står idag för över 90% av Sveriges transport av varor inom landet och dieselanvändningen för transportsektorn ökade under 2010 med 9% mot föregående år enligt svenska energimyndigheten. Vad är det man gjort för ”omfattande omstruktureringar inom transportsektorn?? Det är lätt att säga en sak men att bevisa något är inte samma sak!

En av Sveriges största sårbarheter på kort sikt är Peak Oil, det vill säga minskad tillgång på billig råolja och dess relaterade produkter såsom diesel och bensin. Detta när inte, inte om, råoljan når sin maximala produktionstakt globalt, minskar produktionen år för år och därmed även tillgången på alla produkter som är kopplade till råoljan. Samtliga ekonomier i världen är beroende av billig råolja, inte minst Sveriges transportsektor som utgör kärnan i en fungerande svensk ekonomi och samhällsfunktion.

Nya läsare kanske tänker ”men vi har väl tillräckligt med olja att ställa om till en infrastuktur som bygger på el tex, vi har väl 20 år eller mer och nya oljefyndigheter upptäcks ju var och varannan dag och snacket om Peak oil har ju pågått sedan 70-talet!”

Vi önskar verkligen att detta var fallet men ALLT tyder på att Peak Oil infaller inom endast några år. Råoljeproduktionen i världen har inte ökat med mer än ett par miljoner fat per år sedan 2005 (befinner sig på en platå) och gapet mellan vad som upptäcks och vad som faktiskt produceras ökar hela tiden. Det spelar ingen roll om vi upptäcker 1 miljon nya oljefält om dessa inte börjar producera förrän om 10 år! Detta är grundläggande att förstå. Peak Oil då? Är det en teori och varför har det snackats om sedan 1970-talet?

1970 uppnådde USA sin maximala oljeproduktion och den har sedan dess minskat stadigt varje år och skapat USA:s enorma oljeimportberoende idag. Över 60 % världens oljeproducenter har dessutom uppnått sin maximala produktion offentligt så ni kan ju gissa var vi är på väg och att sannolikt fler har uppnått sin maximala produktionsnivå men inte gått ut med det. Peak Oil är alltså ingen teori (även om det var det från början) utan en realitet i de flesta oljeproducerande länderna och endast en tidsfråga för världen som helhet.

Därför kan vi bara vänta allt högre oljepriser då vi på kort sikt inte heller har några alternativ till råoljan. Råoljan som på något sätt ingår i antingen produktionen av eller materialet för de flesta prylar i våra liv, för att inte tala om transporten av dessa saker och människor därtill. Allt ifrån drivmedel, till matproduktion och plaster förutsätter ÖKAD tillgång på billig råolja för att vår ekonomi ska växa och inte krympa.

En exportberoende ekonomi som Sverige kan inte göra något åt infrastrukturen utanför Sveriges gränser eller hur andra ekonomier kommer påverkas av ett stigande oljepris men inom landets gränser kan vi göra allt för att bygga en hållbar infrastruktur där tåg ersätter lastbil och bil i så stor omfattning som möjligt. Då detta tar tid (årtionden) och då transportsektorn fullkomligt domineras av lastbilar idag måste detta göras i stor omfattning och inledas omgående.

Att tro att vi kan ersätta alla lastbilar eller att vi kan transportera varor och människor inom landet som idag, ”business as usual” är naivt och bygger på okunskap men vi kan minska sårbarheten och se till att ha en bra grund för transport av de viktigaste varorna inom landet. Detta samtidigt som vi ställer om till en mer lokalt och regionalt producerande ekonomi som inte är beroende av billigt fossilt bränsle.

Ok, vi nämnde tidigare att vi inte är förvånade över att Peak Oil inte nämns eller det svenska oljeberoendet för framförallt transportsektorn inte analyseras när Sveriges nationella sårbarhet ska undersökas av MSB. Anledningen är bla att Rick Munroe-energianalytiker på National Farmers Union i Canada och författare till många artiklar på Energy Bulletin (även bonde och lärare), undersökt amerikanska och kanadensiska myndigheters beredskapsplaner för kriser. Även där är frånvaron total av ett Peak Oil scenario så varför skulle Sverige vara annorlunda? För att Sverige är mer miljövänligt? Tänker mer ”hållbart”? We wish!

Rick Munroe presentation The emerging liquid fuel crisis: Military concerns VS Civilian inactions handlar om detta och presenterades under Associaton for the Study of Peak Oil and Gas (ASPO) -konferens i Washington DC, 2010.

Rick menar att det är högst talande hur försvarsmakten i USA och Tyskland i olika rapporter ser högst allvarligt på Peak Oil medan varken Homeland Security, FBI, EIA (amerikanska energimyndigheten), amerikanska jordbruksdepartementet och motsvarande instanser i Kanada har några som helst beredskapsplaner för Peak Oil eller ens nämner det på sina ”hotlistor”.

Detta är högst anmärkningsvärt och oroande menar Rick, ett offentliggörande av en rapport till tyska försvarsmakten på över 100 sidor om hur Tyskland bör förbereda sig för Peak Oil bör ju tex vara ”förstasidesstoff” för media (skrevs en artikel om rapporten av Der Speigel när den släpptes 2010).
Vi kan inte annat än hålla med Rick och naivt hoppas på en snabb förändring och upplysning av allmänheten om Peak Oil och efterföljande politiska agerande.

 Slutligen frågar vi oss hur en beredskapsplan för Sverige kan tas seriöst om den inte ens listar en av de största utmaningarna/hoten för Sverige på kort sikt? MSB rapport tyder helt klart på ett snabbt hopkok av svenska myndigheter för att leverera information till EU om vad Sverige gjort och inte vad som verkligen behöver göras och vilka som är de allvarligaste hoten/bristerna i det svenska samhället/hos myndigheterna.

Döm själva.

Några andra artiklar och inlägg vi gjort i ämnet:

Johan Landgrens artikel på Energy Bulletin: When Oil Disruptions Lead to Crisis- Learning from the Arab Oil Embargoes 1967 & 1973-74

Fixa nedan:
Ökade lastbilstransporter i vinter
När ekonomin krymper
Har världen råd med sanktioner mot Iran?
Iran varnar för 250 dollar fatet
Arla ett hot mot svensk livsmedelsproduktionInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.