2012-09-20

Tre svenska Peak Oil -rapporter av tre regioner/Kommuner som ställer om

Först antogs en energistragiplan av Knivsta Kommun i början av 2011 där omställningen från nuvarande billiga oljeberoende och klimatutsläpp till ett hållbart samhälle sammankopplades på ett tydligt sätt. Se gärna blogg-grannen Cornucopias tidigare inlägg för mer info och  läs rapporten här.

I slutet av 2011 kom rapporten "Har tillväxten nått vägs ände?-finans-­, energi-­ och klimatkriserna drar åt samma håll". En mycket läsvärd rapport skriven av Oscar Kjellberg, ekonom och f d VD för JAK Medlemsbank och eldsjälen bakom bland annat Oljegruppen som även vi deltagit lite i.

Kjellbergs rapport "är en del av ett stort energi-, klimat- och hållbarhetsprojekt (EnergYZer)
som Jämtlands och Västernorrlands läns Energikontor drivit tillsammans under
åren 2008-2011.
Projektet har finansierats av EU:s strukturfond Mål 2, länsstyrelserna
och landstingen i Jämtlands och Västernorrlands län, de båda länens 15 kommuner och Energimyndigheten".

Kjellberg väver på ett pedagogiskt sätt samman Peak Oil, nettoenergi och vår finans och tillväxtkris och lyckas på ett imponerande sätt få ihop allting på endast 42 sidor. Till stor glädje finns en lång lista och intressanta resonemang kring vilka som är några av de största problemen/drivkrafterna för omställningsarbetet och vad Kommuner/lokala och regionala samhällen kan göra för att minska sin sårbarhet för Peak Oil och finanskrisen. För den som missat denna "masterpiece" -skriv ut rapporten och läs den!   

Nu tipsar en av bloggens läsare och även blogg-grannen Bodis oss på att ännu en Kommun tar Peak Oil på högsta allvar-Alingsås Kommun. Alingsås Kommun antog en Energiplan för 2012-2013 den 25 April i år (2012). 

I bilaga 5 till rapporten skriver man bl.a: 

"Historiskt sett har vi vant oss vid att energin har varit billig och tillförlitlig. Olja är en av våra främsta energikällor och så länge den flödat har samhället kunnat växa. Nu minskar oljeproduktionen samtidigt som efterfrågan ökar, vi närmar oss oljetoppen."

..."Alingsås har jämfört med många andra kommuner bra förutsättningar att lyckas sänka beroendet av olja. Redan idag finns ett fokus på energieffektiva byggnader och en kommunal organisation som är medveten om frågornas vikt. Inför en långsiktig och kraftig höjning av oljepriset är Alingsås dock, i likhet med de flesta andra kommuner i Sverige, dåligt förberett.

..."Dyrare transporter och råvaror slår hårt mot alla kommuner med låg grad av självförsörjning. Att skapa sig en överblick över ett ämne handlar mycket om att referera till erfarenheter. När det gäller effekterna av oljetoppen finns inga närliggande paralleller. De tider av ransonering och självförsörjning som dagens äldre kan dra sig till minnes inträffade i ett samhälle vitt skilt från vårat, det kan därför vara svårt att föreställa sig hur vårt samhälle påverkas om en av de viktigaste energikällor tas bort. Den tyska armén menar i sin studie av oljetoppen att psykologiska barriärer gör att vi tenderar att bortse från fakta och rent instinktivt vägrar undersöka denna svåra fråga i detalj"

När det gäller Peak Oil:s kanske viktigaste punkt, omställningen av matproduktionen skriver man bl.a. så här:

"Den primära effekten av oljetoppen är att maten blir dyrare på grund av att produktion och transporter i stor utsträckning är beroende av olja. Dagens distributionssystem är dessutom mycket känsligt för störningar varför bara några dagars störning någonstans i kedjan kan medföra matbrist.I ett längre perspektiv, då oljan är helt utfasad, talar mycket för att livsmedelsproduktionen och distributionen måste förändras i grunden". 

Tre bra rapporter alltså och tre härliga steg framåt för omställningsarbetet i landet. Detta alltså till skillnad mot myndigheter som MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) där förnekelsen av Peak Oil eller avsaknaden av en nationell handlingsplan för att förbereda Sverige på den största energi och ekonomiutmaningen landet ställts inför sedan industrialiseringens början-är TOTAL.

Finansdepartement & Expertgruppen för Miljöstudier å sin sida har inte bara förnekat Peak Oil, utan vad värre är bidragit till att vilseleda allmänheten om allvaret genom att låta en av grundarna till den norska oljefonden (Øystein Noreng) i huvudtaget uttala sig som en expert kring Peak Oil, när Peak Oil och dess konsekvenser hotar och starkt ifrågasätter den norska oljefondens hela affärskoncept! För er som missade presentationen av "rapporten" i Rosenbad kan se den här och bilda er en egen uppfattning.

Alingsås-bra jobbat, kör så det ryker! (ställ om alltså) 


1 kommentar:

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.