2012-03-31

Budskap från Rosenbad: Nöden är uppfinningarnas moder


Geologer vs ekonomer!
Noreng framställer frågan om Peak Oils effekter som en kamp mellan ekonomer och geologer som försöker att vinna genom att debattera frågan. 


 Noreng skriver i sin rapport:
”En utbredd uppfattning är att tillgången och efterfrågan utvecklas oberoende av varandra; därför måste det inträffa en katastrof när tillgången inte möter efterfrågan. Detta är ett genomgående tema hos många geologer, fysiker och journalister; Det tenderar att bortse från potentialen för energibesparing och substitut..”

”..ekonomer däremot frestas ofta till att överkatta av effekterna incitament, utan att ta hänsyn till den fysiska resursbasen. Hittills verkar dock ekonomerna ha haft mer rätt än geologerna.”

Johan påpekade i en fråga till Noreng att Peak Oil INTE bara debatteras som ett problem bland naturvetare å ena sidan mot ekonomer å andra sidan. Ett tydligt exempel är att allt fler investerare i t ex USA redan nu aktivt positionerar sig för konsekvenser av Peak Oil.

Även militärmakter som USA och Tyskland ser idag Peak Oil som en realitet och har skrivit flera rapporter om detta. Johan frågade varför detta inte nämnts i Norengs rapport?

Samtidigt påpekade Johan att Hirsch -rapporten från 2005 inte alls är en apokalyptisk syn på Peak Oil något som Noreng påstod i sin presentation. Snarare är Hirsch-rapporten en realistisk analys där scenarior för infrastuktur-planering undersöks i detalj för USA.

Varför Tysklands försvar beställt en rapport om Peak Oil fick vi inte något riktigt svar på annat än att elpriserna är höga i Tyskland.  USA:s problem anser Noreng är att de slösar med oljan, om de bara haft lika höga energiskatter som Norge och Sverige så skulle deras ”flytande energiproblem” vara löst. Även landets stora underskott i utrikeshandeln skulle lösas bara de höjde skatterna på energi. När konsumtionen minskar och amerikanska samhället energieffektiviseras till skandinavisk nivå, skulle USA gå mot helt egen självförsörjning av olja… Att stora naturområden och havsområden i USA är fredade från prospektering är även andra halvan av USA:s problem, i målet mot fullskaligt energiförsörjande anser Noreng.

Slutsatsen lyder enligt Noreng att amerikanska militärens oro för effekter av Peak Oil är helt obefogad! Prospektering efter olja i områden som idag är fredade och högre skatter skulle mycket enkelt göra USA helt energioberoende. Anledningen till att inte detta har gjorts är att det inte har varit politiskt möjligt.  

Norengs huvudsakliga budskap och argument är att prismekanismer när det gäller olja kommer att tvinga fram nya tekniska innovationer eller nya energislag. Det är bättre att låta marknaden styra samhällsplanering som stora satsningar på infrastrukturen. Förebyggande satsningar i infrastuktur och införandet av olika styrmedel för att motverka framtida hot är på förhand dömda att misslyckas enligt Noreng. Detta då ekonomiska felsatsningar inte bara är kostsamma utan även kan hindra framtida ekonomisk tillväxt då dessa satsningar begränsar våra framtida valmöjligheter.

Med andra ord menar Noreng att långsiktiga satsningar idag målar in oss i ett hörn i framtiden. Problem löser man bäst när de uppstår!  

Denna teknikoptimism och okritiska tro på framtida lösningar när det gäller ny energi, bekräftas även av Torbjörn Iwarsson som satt i panel, ansvarig för SEB råvaruhandel.

Även Iwarsson menar (nämnde Schumpeter) att innovationer sett i ett historiskt perspektiv aldrig har begränsat människans utveckling…

Intressant nog ifrågasatte Iwarsson på vilka grunder Noreng kan hävda att finansiella aktörer kan påverka råvarupriser. Då flertalet rapporter och oberoende utredningar sedan tidigare förkastat dessa påståenden eftersom samband saknas.

Det är mycket tjat om att Hubbert -kurvan i rapporten, att den inte fungerar. Det har dock aldrig Kjell påstått heller. Även den vanliga missuppfattningen av Torbjörn att oljan tar slut vilket inte heller stämmer. Andra felaktigheter som togs upp var att inte alla stater i USA togs med i Hubberts beräkningar, han inkluderade inte Alaska ju! Alaska har stora fyndigheter menar Noreng...

Kjell förklarar att det är flödet som är det viktigaste när det handlar om ”Peak Oil” och då är det fysiska lagar som spelar in inte ekonomiska!

Bäst sammanfattas rapporten med uttrycket:
"Nöden är uppfinningarnas moder!"
Ingen fara på taket "Business as usual", alla religiösa Peak Oil vurmare kan krypa tillbaks ner i sängen och gott sova vidare. 

Är det något vi verkligen köper?  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör hållas till bloggartikelns ämne. Håll god ton.